ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
1. อุปกรณ์รับชม ระดับ สพป.จบ.1
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
32.84%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 5574
36.81%  โทรทัศน์ digital 6247
46.35%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 7867
37.70%  อินเตอร์เน็ต 6398
3.44%  เคเบิล TV 584
12.02%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
2041

สำรวจแล้ว 16,973 คน
71.61%  เพียงพอ (12154คน) 13.21%  ไม่เพียงพอ (2242 คน)

5574
 

6247
 

7867
 

6398
 

584
 

2041
 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครอง ระดับ สพป.จบ.1
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
54.45%  Line 9242
17.04%  Facebook 2892
90.85%  โทรศัพท์ 15420
3.69%  อื่น ๆ 627
54.45 9242
17.04 2892
90.85 15420
อื่น ๆ
3.69 627

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน ระดับ สพป.จบ.1
60.60%  มี  10286 คน
39.40%  ไม่มี  6687 คน
รายงานภาพรวม ระดับ สพป.จันทบุรี เขต 1
Final Report

นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม 2041 คน
ที่ โรงเรียน จำนวน
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 242
2 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 123
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 113
4 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 93
5 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 74
6 โรงเรียนบ้านโคกวัด 71
7 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 70
8 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 66
9 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 58
10 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 55
11 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 53
12 โรงเรียนวัดพลับพลา 49
13 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 47
14 โรงเรียนวัดหนองแหวน 46
15 โรงเรียนบ้านคลองครก 45
16 โรงเรียนบ้านคลองกะพง 43
17 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 39
18 โรงเรียนวัดสามผาน 35
19 โรงเรียนวัดนาซา 33
20 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 33
21 โรงเรียนบ้านแก้ว 31
22 โรงเรียนบ้านโป่งวัว 30
23 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 30
24 โรงเรียนบ้านเขามะปริง 27
25 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 27
26 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 24
27 โรงเรียนวัดสิงห์ 24
28 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 22
29 โรงเรียนวัดคลองขุด 20
30 โรงเรียนวัดทองทั่ว 20
31 โรงเรียนวัดหนองบัว 20
32 โรงเรียนวัดเขาน้อย 19
33 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 19
34 โรงเรียนบ้านยางระหง 19
35 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 17
36 โรงเรียนบ้านซอยสอง 17
37 โรงเรียนวัดวังหิน 16
38 โรงเรียนวัดเนินยาง 16
39 โรงเรียนวัดดอนตาล 15
40 โรงเรียนวัดนายายอาม 15
41 โรงเรียนบ้านชำโสม 15
42 โรงเรียนวัดเขาวงกต 13
43 โรงเรียนวัดหนองคัน 12
44 โรงเรียนบ้านตาเลียว 12
45 โรงเรียนวัดเนินสูง 11
46 โรงเรียนวัดรำพัน 10
47 โรงเรียนบ้านคลองลาว 10
48 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 9
49 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 9
50 โรงเรียนวัดหมูดุด 9
51 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 8
52 โรงเรียนวัดหนองไทร 8
53 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 7
54 โรงเรียนวัดช้างข้าม 7
55 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 7
56 โรงเรียนวัดโขดหอย 7
57 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 7
58 โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 7
59 โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 6
60 โรงเรียนวัดโป่งแรด 6
61 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 6
62 โรงเรียนวัดท่าแคลง 6
63 โรงเรียนวัดแขมหนู 5
64 โรงเรียนวัดหนองสีงา 5
65 โรงเรียนวัดแสลง 4
66 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 4
67 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 3
68 โรงเรียนวัดท่าศาลา 3
69 โรงเรียนบ้านวังปลา 3
70 โรงเรียนวัดเกาะโตนด 3
71 โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 3
72 โรงเรียนบ้านประแกต 2
73 โรงเรียนวัดโขมง 2
74 โรงเรียนสฤษดิเดช 2
75 โรงเรียนบ้านมาบโอน 1
76 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 1
77 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 0
78 โรงเรียนวัดจันทนาราม 0
79 โรงเรียนวัดพลับ 0
80 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 0
81 โรงเรียนวัดเกาะขวาง 0
82 โรงเรียนวัดคมบาง 0

นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชมจำแนกเครือข่าย
เครือข่าย จำนวน
 1.คุณภาพสัมพันธ์
1.วัดไผ่ล้อม1022060025 74
2.วัดเกาะตะเคียน1022060027 66
3.วัดหนองบัว1022060022 20
4.วัดเขาน้อย1022060030 19
5.วัดเสม็ดงาม1022060023 7
6.วัดเกาะโตนด1022060028 3
7.สฤษดิเดช1022060007 2
8.วัดเนินโพธิ์1022060024 1
9.วัดเกาะขวาง1022060026 0
 2.จันท์ธานี
1.อนุบาลจันทบุรี1022060001 58
2.บ้านแก้ว1022060003 31
3.วัดสิงห์1022060011 24
4.บ้านชำโสม1022060005 15
5.บ้านคลองน้ำใส1022060002 4
6.บ้านท่าแฉลบ1022060013 0
7.วัดพลับ1022060012 0
 3.9 วัดพัฒนางานวิชาการ
1.วัดพลับพลา1022060016 49
2.วัดทองทั่ว1022060018 20
3.วัดเนินยาง1022060029 16
4.วัดดอนตาล1022060015 15
5.วัดเนินสูง1022060019 11
6.วัดโป่งแรด1022060017 6
7.วัดแสลง1022060006 4
8.วัดคมบาง1022060020 0
9.วัดจันทนาราม1022060014 0
 4.มิติใหม่ ท่าใหม่ ๔
1.วัดบูรพาพิทยาราม1022060031 93
2.บ้านเนินดินแดง1022060035 47
3.บ้านคลองกะพง1022060033 43
4.วัดหนองคัน1022060043 12
5.บ้านเจ้าหลาว1022060059 9
6.วัดตะกาดเง้า1022060042 6
7.วัดแขมหนู1022060044 5
8.บ้านมาบโอน1022060036 1
9.บ้านสังข์ทอง1022060045 0
 5.เบญจไตรภาคี
1.บ้านเขาแก้ววิทยา1022060056 39
2.วัดสามผาน1022060038 35
3.บ้านสะพานเลือก1022060049 24
4.บ้านแก่งน้อย1022060054 17
5.บ้านตาเลียว1022060052 12
6.ไทยรัฐวิทยา 141022060039 9
7.บ้านวังปลา1022060053 3
8.บ้านศรัทธาตะพง1022060050 3
 6.เพื่อนช่วยเพื่อน
1.อนุบาลบ้านหนองคล้า1022060047 242
2.วัดทุ่งเบญจา1022060048 33
3.วัดเสม็ดโพธิ์ศรี1022060065 27
4.วัดคลองขุด1022060057 20
5.วัดรำพัน1022060062 10
6.วัดหมูดุด1022060058 9
7.บ้านเตาหม้อ1022060061 3
8.วัดท่าศาลา1022060063 3
9.วัดโขมง1022060066 2
 7.คุ้งวิมาน
1.วัดหนองแหวน1022060195 46
2.วัดนาซา1022060200 33
3.บ้านเขามะปริง1022060210 27
4.วัดหนองไทร1022060201 8
5.วัดช้างข้าม1022060209 7
6.วัดโขดหอย1022060199 7
7.วัดท่าแคลง1022060196 6
 8.นายายอามก้าวหน้า
1.บ้านห้วงกระแจะ1022060202 123
2.วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 1711022060208 113
3.บ้านต้นกระบก1022060213 22
4.บ้านยางระหง1022060211 19
5.วัดวังหิน1022060203 16
6.วัดนายายอาม1022060212 15
7.บ้านคลองลาว1022060206 10
8.วัดหนองสีงา1022060204 5
 9.แก่งก้าวหน้า
1.บ้านวังอีแอ่น1022060185 70
2.บ้านเนินจำปา1022060184 55
3.บ้านคลองครก1022060187 45
4.บ้านหนองเจ๊กสร้อย1022060181 30
5.บ้านบ่อไฟไหม้1022060186 19
6.บ้านซอยสอง1022060183 17
7.วัดเขาวงกต1022060180 13
8.บ้านวังไม้แดง1022060182 7
 10.พลังแก่ง ฯ
1.บ้านโคกวัด1022060192 71
2.วัดขุนซ่อง1022060189 53
3.บ้านโป่งวัว1022060193 30
4.วัดแก่งหางแมว1022060190 8
5.บ้านหนองบัวทอง1022060194 7
6.วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ1022060228 7
7.บ้านช่องกะพัด1022060188 6
8.บ้านประแกต1022060191 2
 
การจัดการเรียนการสอน 6 ช่องทาง DLTV
CLICK เพื่อดูช่องรับชม
DLTV ชมออนไลน์
อนุบาล

อนุบาลศึกษาปีที่ 1

อนุบาลศึกษาปีที่ 2

อนุบาลศึกษาปีที่ 3
     
ประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3
     
 

 

 

 

 

 

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑