รายชื่อผู้ประสานงาน    

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

1. อุปกรณ์รับชม ระดับ สพป.จบ.1
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
32.87%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 5576
36.81%  โทรทัศน์ digital 6243
46.55%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 7896
37.72%  อินเตอร์เน็ต 6398
3.45%  เคเบิล TV 585
12.03%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
2040

สำรวจแล้ว 16,962 คน
71.71%  เพียงพอ (12164คน) 13.14%  ไม่เพียงพอ (2229 คน)

5576
 

6243
 

7896
 

6398
 

585
 

2040
 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครอง ระดับ สพป.จบ.1
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
54.37%  Line 9223
17.08%  Facebook 2897
90.91%  โทรศัพท์ 15420
3.70%  อื่น ๆ 627
54.37 9223
17.08 2897
90.91 15420
อื่น ๆ
3.70 627

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน ระดับ สพป.จบ.1
60.65%  มี  10287 คน
39.35%  ไม่มี  6675 คน
รายงานภาพรวม ระดับ สพป.จันทบุรี เขต 1
Final Report

นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม 2040 คน
ที่ โรงเรียน จำนวน
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 242
2 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 123
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 113
4 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 93
5 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 74
6 โรงเรียนบ้านโคกวัด 71
7 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 70
8 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 66
9 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 58
10 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 55
11 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 53
12 โรงเรียนวัดพลับพลา 49
13 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 47
14 โรงเรียนวัดหนองแหวน 46
15 โรงเรียนบ้านคลองครก 45
16 โรงเรียนบ้านคลองกะพง 43
17 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 39
18 โรงเรียนวัดสามผาน 35
19 โรงเรียนวัดนาซา 33
20 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 33
21 โรงเรียนบ้านแก้ว 31
22 โรงเรียนบ้านโป่งวัว 30
23 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 30
24 โรงเรียนบ้านเขามะปริง 27
25 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 27
26 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 24
27 โรงเรียนวัดสิงห์ 24
28 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 22
29 โรงเรียนวัดคลองขุด 20
30 โรงเรียนวัดทองทั่ว 20
31 โรงเรียนวัดหนองบัว 20
32 โรงเรียนวัดเขาน้อย 19
33 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 19
34 โรงเรียนบ้านยางระหง 19
35 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 17
36 โรงเรียนบ้านซอยสอง 17
37 โรงเรียนวัดวังหิน 16
38 โรงเรียนวัดเนินยาง 16
39 โรงเรียนวัดดอนตาล 15
40 โรงเรียนวัดนายายอาม 15
41 โรงเรียนบ้านชำโสม 15
42 โรงเรียนวัดเขาวงกต 13
43 โรงเรียนวัดหนองคัน 12
44 โรงเรียนบ้านตาเลียว 12
45 โรงเรียนวัดเนินสูง 11
46 โรงเรียนวัดรำพัน 10
47 โรงเรียนบ้านคลองลาว 10
48 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 9
49 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 9
50 โรงเรียนวัดหมูดุด 9
51 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 8
52 โรงเรียนวัดหนองไทร 8
53 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 7
54 โรงเรียนวัดช้างข้าม 7
55 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 7
56 โรงเรียนวัดโขดหอย 7
57 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 7
58 โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 7
59 โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 6
60 โรงเรียนวัดโป่งแรด 6
61 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 6
62 โรงเรียนวัดท่าแคลง 6
63 โรงเรียนวัดแขมหนู 5
64 โรงเรียนวัดหนองสีงา 5
65 โรงเรียนวัดแสลง 4
66 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 4
67 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 3
68 โรงเรียนวัดท่าศาลา 3
69 โรงเรียนบ้านวังปลา 3
70 โรงเรียนวัดเกาะโตนด 3
71 โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 3
72 โรงเรียนบ้านประแกต 2
73 โรงเรียนวัดโขมง 2
74 โรงเรียนสฤษดิเดช 2
75 โรงเรียนบ้านมาบโอน 1
76 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 1
77 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 0
78 โรงเรียนวัดจันทนาราม 0
79 โรงเรียนวัดพลับ 0
80 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 0
81 โรงเรียนวัดเกาะขวาง 0
82 โรงเรียนวัดคมบาง 0

นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชมจำแนกเครือข่าย
เครือข่าย จำนวน
 1.คุณภาพสัมพันธ์
1.วัดไผ่ล้อม 74
2.วัดเกาะตะเคียน 66
3.วัดหนองบัว 20
4.วัดเขาน้อย 19
5.วัดเสม็ดงาม 7
6.วัดเกาะโตนด 3
7.สฤษดิเดช 2
8.วัดเนินโพธิ์ 1
9.วัดเกาะขวาง 0
 2.จันท์ธานี
1.อนุบาลจันทบุรี 58
2.บ้านแก้ว 31
3.วัดสิงห์ 24
4.บ้านชำโสม 15
5.บ้านคลองน้ำใส 4
6.บ้านท่าแฉลบ 0
7.วัดพลับ 0
 3.9 วัดพัฒนางานวิชาการ
1.วัดพลับพลา 49
2.วัดทองทั่ว 20
3.วัดเนินยาง 16
4.วัดดอนตาล 15
5.วัดเนินสูง 11
6.วัดโป่งแรด 6
7.วัดแสลง 4
8.วัดคมบาง 0
9.วัดจันทนาราม 0
 4.มิติใหม่ ท่าใหม่ ๔
1.วัดบูรพาพิทยาราม 93
2.บ้านเนินดินแดง 47
3.บ้านคลองกะพง 43
4.วัดหนองคัน 12
5.บ้านเจ้าหลาว 9
6.วัดตะกาดเง้า 6
7.วัดแขมหนู 5
8.บ้านมาบโอน 1
9.บ้านสังข์ทอง 0
 5.เบญจไตรภาคี
1.บ้านเขาแก้ววิทยา 39
2.วัดสามผาน 35
3.บ้านสะพานเลือก 24
4.บ้านแก่งน้อย 17
5.บ้านตาเลียว 12
6.ไทยรัฐวิทยา 14 9
7.บ้านวังปลา 3
8.บ้านศรัทธาตะพง 3
 6.เพื่อนช่วยเพื่อน
1.อนุบาลบ้านหนองคล้า 242
2.วัดทุ่งเบญจา 33
3.วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 27
4.วัดคลองขุด 20
5.วัดรำพัน 10
6.วัดหมูดุด 9
7.บ้านเตาหม้อ 3
8.วัดท่าศาลา 3
9.วัดโขมง 2
 7.คุ้งวิมาน
1.วัดหนองแหวน 46
2.วัดนาซา 33
3.บ้านเขามะปริง 27
4.วัดหนองไทร 8
5.วัดช้างข้าม 7
6.วัดโขดหอย 7
7.วัดท่าแคลง 6
 8.นายายอามก้าวหน้า
1.บ้านห้วงกระแจะ 123
2.วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 113
3.บ้านต้นกระบก 22
4.บ้านยางระหง 19
5.วัดวังหิน 16
6.วัดนายายอาม 15
7.บ้านคลองลาว 10
8.วัดหนองสีงา 5
 9.แก่งก้าวหน้า
1.บ้านวังอีแอ่น 70
2.บ้านเนินจำปา 55
3.บ้านคลองครก 45
4.บ้านหนองเจ๊กสร้อย 30
5.บ้านบ่อไฟไหม้ 19
6.บ้านซอยสอง 17
7.วัดเขาวงกต 13
8.บ้านวังไม้แดง 7
 10.พลังแก่ง ฯ
1.บ้านโคกวัด 71
2.วัดขุนซ่อง 53
3.บ้านโป่งวัว 30
4.วัดแก่งหางแมว 8
5.บ้านหนองบัวทอง 7
6.วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 7
7.บ้านช่องกะพัด 6
8.บ้านประแกต 2
 
การจัดการเรียนการสอน 6 ช่องทาง DLTV
CLICK เพื่อดูช่องรับชม
DLTV ชมออนไลน์
อนุบาล

อนุบาลศึกษาปีที่ 1

อนุบาลศึกษาปีที่ 2

อนุบาลศึกษาปีที่ 3
     
ประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3
     
 

 

 

 

 

 

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑