รายชื่อผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1

...
ลำดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียน จำนวนนักเรียน admin school school user
ผอ.กัมพล ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช 3262 - สายธาร บุญทา
- ปัทมา ชิตวิเศษ
- อัญชนา อิ่มอาษา
- วิลัดดา ฐานธรรม
school user
ผอ.เดชา พูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1834 - ศศิธร ช่อวิเชียร
- จิราพร กำลังกิจ
- วรรณ์นิสา เสนาะสรรพ์
school user
ผอ.ชาญณรงค์ พงศ์ขยัน โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 852 - สายชล บุญล้อม
- นฤพนธ์ แสนทวี
- ณรงค์ศักดิ์ วะโร
school user
ผอ.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านแก้ว 735 - ขวัญดาว พลอยแหวน
- วัฒนา จันทมงคล
school user
ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 579 - ทรายแก้ว เตรี่ยมศิริ
- กุลรดา โชติคณภัทร์
school user
ผอ.ธีรภัทร ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดพลับพลา 539 - พีระพล ช่างเรือ
school user
ผอ.ประคอง ดอนไพรนุช โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 475 - นัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์
school user
ผอ.จินดา กงบุราณ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 469 - ลำปาง เกตวัตร์
school user
ผอ.ณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 436 - พีรพล วงศ์ศรีเทพ
school user
ผอ.วุฒิชัย คุ้มวงศ์ โรงเรียนวัดจันทนาราม 414 - พรณรงค์ ทรัพย์คง
- พชรพร ธรรมวิญญู
school user
ผอ.สุชานันท์ รัตนภาค โรงเรียนบ้านคลองลาว 367 - สัญญา ศรีคงรักษ์
- พัชรี ติณชาติ
school user
ผอ.สมชาย พะโยม โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 351 - พีรพงศ์ เวชภิรมย์
school user
ผอ.วรรณา กุลชาติ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 311 - สุกัญญา โถสุวรรณ์
school user
ผอ.ศักดินันท์ ศรีไพร โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 300 - นิชานันท์ บุรวัชระไชย
school user
ผอ.ตฤณศิษฐ์ ราชนิยม โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 290 - จีรภา รอดพล
school user
ผอ.สุดา ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 264 - เยาวลักษณ์ กองจินดา
- ว่าที่ร.ต.หญิงเรวดี จันทสุข
school user
ผอ.ณัฐวุฒิ รสชื่น โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 261 - เยาวรัตน์ ปลื้มใจ
school user
ผอ.ปราโมทย์ อุดม โรงเรียนวัดหนองแหวน 254 - ธนกฤต บรรจง
school user
ผอ.นิตยา พงษ์พระเกตุ โรงเรียนบ้านคลองครก 237 - จรรยา รุ่งโรจน์
school user
ผอ.สาลินี บูรณโกศล โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 231 - นิชาภา บุญเจริญ
- กัญจนพร บุญรอดรักษ์
school user
ผอ.วันชัย แก้วมณี โรงเรียนวัดแสลง 214 - ปรเมศร์ ผลอุดม
school user
ผอ.จิรทิปต์ ผาธรรม โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 209 - ธรรมวิทย์ ลิ้มเอิบไทย
school user
ผอ.นิตยา วัฒฐานะ โรงเรียนวัดสิงห์ 203 - ศราวุธ ทองอากาศ
- นุชจรีย์ อ่อนอินทร์
school user
ผอ.พรรณี กุลรัตน์ โรงเรียนวัดดอนตาล 182 - พรศิริ สุวรรณรัตน์
school user
ผอ.เอื้อจิต หงวนเสงี่ยม โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 182 - ปณิตา วรัจฉรียกุล
school user
ผอ.มนตรี วัฒฐานะ โรงเรียนวัดหนองคัน 180 - อารียา ศรีสมัย
school user
ผอ.รัชนี บรรเทาวงศ์ โรงเรียนวัดทองทั่ว 170 - สุพรรณี อินทรโสภา
school user
ผอ.นงลักษณ์ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนองบัว 168 - ชวินลัชญ์ ภูมิพื้นผล
school user
ผอ.ประเสริฐ กำเลิศทอง โรงเรียนวัดรำพัน 166 - วันทนา เจริญทรัพย์
school user
ผอ.นิศาชล สวัสดิสาร โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 164 - เอกรัตน์ บุญล้อม
school user
ผอ.สุกัญญา พูลกสิ โรงเรียนบ้านต้นกระบก 157 - อำภา ฟังคำ
school user
ผอ.พงษ์ศักดิ์ บุญสร้าง โรงเรียนวัดช้างข้าม 143 - ปนัดดา ริมคีรี
school user
ผอ.อินทิรา ภูมิสูง โรงเรียนบ้านตาเลียว 142 - พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี
- สันติ เอี่ยมพ่วง
school user
ผอ.คมสันต์ ทะลายรัมย์ โรงเรียนบ้านซอยสอง 142 - กัณฐิกา สุระโคตร
school user
ผอ.มนตรี กาบตุ้ม โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 139 - ธนวัฒน์ นนทศักดิ์
school user
ผอ.บวร ทองยัง โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 130 - พรรณา อารีพล
school user
ผอ.สุธี พรมาธิ โรงเรียนวัดเนินสูง 129 - ยอแสง รัตตนัย
- สมภพ โชติช่วง
school user
ผอ.อดิศักดิ์ โปร่งมณี โรงเรียนบ้านโคกวัด 128 - ญานี ลำจอง
school user
ผอ.ไชยะ บุญอยู่ โรงเรียนวัดสามผาน 117 - จุไรรัตน์ สร้อยศรี
- จุไรรัตน์ สร้อยศรี
school user
ผอ.ศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา โรงเรียนวัดเกาะขวาง 115 - พรพิมล เนินริมหนอง
- ภัทราภรณ์ ไชยรัตน์
school user
ผอ.สุวิทย์ โพธิจักร์ โรงเรียนวัดเขาวงกต 111 - กาญจนา แก้วเกตุ
school user
ผอ.ครรชิต เปลี่ยนไธสง โรงเรียนบ้านคลองกะพง 98 - มัลลิกา สุทธิสถิตย์
school user
ผอ.นิเวศน์ ชาติวุฒ โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 96 - นันธิญาภา ศรีนวล
school user
ผอ.วรุณรัตน์ บุญเริ่ม โรงเรียนวัดหนองไทร 96 - ลลิตา ภู่เพ่ง
school user
ผอ.สกุณา อัศจรรย์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 95 - ชนาดร ไชยศรี
school user
ผอ.ทองจันทร์ ชาวไร่ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 94 - ศนิสา ชาวนา
school user
ผอ.พรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านโป่งวัว 91 - นัตยา แสงสุข
school user
ผอ.อุทิศ แสงผ่อง โรงเรียนวัดวังหิน 90 - ธัญยรัชต์ ผลประเสริฐ
school user
ผอ.ศิริพรรณ ประจงกิจ โรงเรียนวัดเกาะโตนด 87 - ไอรดา เหมวิภาต
school user
ผอ.เตือนใจ มีสุข โรงเรียนวัดท่าแคลง 87 - บุษยมาส เลิศศิริธรกุล
school user
ผอ.จุรีภรณ์ เมืองโคมพัส โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 79 - นวลหง พิศภิรมย์
school user
ผอ.มุกดา อนุกานนท์ โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 77 - ปาริชาติ นิยมสินธุ์
school user
ผอ.เพ็ญจันทร์ กลิ่นขจร โรงเรียนวัดโป่งแรด 71 - วัชรา ประมวญ
- รักชนก โสภักต์
school user
ผอ.ชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านยางระหง 67 - ภาฤดี น้อยมาลัย
school user
ผอ.อลิษา สุคุณพันธ์ โรงเรียนวัดเนินยาง 66 - นิภาภรณ์ ช่างไถ
school user
ผอ.นิรมล เดชาวุธ โรงเรียนวัดเขาน้อย 65 - อุรุพงษ์ งานฉมัง
school user
ผอ.อภิชาติ หมายชื่น โรงเรียนวัดนายายอาม 65 - ณฐา ตุพิมาย
school user
ผอ.สาธิต ใจคง โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 64 - วรนุช มงคลศิริ
school user
ผอ.ถนอมศรี คล้ายไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านประแกต 63 - อริยา ศรีบุญ
school user
ผอ.สำเนา ชายหาด โรงเรียนบ้านชำโสม 63 - วาสนา ลาภวิไล
- รมณี แสงจันทร์
school user
ผอ.จงกล คะเชญชาติ โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 62 - พุทธิพงศ์ ศรีศุภลักษณ์
school user
ผอ.เนื้อน้อง ไชยโชติ โรงเรียนบ้านเขามะปริง 58 - บุญเรือง จำปาจูม
- ปาริฉัตร เกื้อกูล
school user
ผอ.จตุรนต์ ศิริวิสุทธิรัตน์ โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 58 - ธนชิต สุขใส
school user
ผอ.เขมิสรา สีหาราช โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 55 - อาภรพรรณ์ ใจตรง
school user
ผอ.สุนิษา การพานิช โรงเรียนบ้านวังปลา 55 - วรวิทย์ ครูแก้ว
- ปรัชญาพร ปลื้มภักตร์
school user
ผอ. โรงเรียนบ้านมาบโอน 53 - ณัฐวุฒิ งามเถื่อน
school user
ผอ.พรรณรุจี สะอาด โรงเรียนวัดพลับ 52 - ปรีชาพล นวนสุทธิ์
school user
ผอ.ศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ โรงเรียนวัดท่าศาลา 47 - ภาณุพงศ์ วุฒิจักร
school user
ผอ. โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 41 - ธนาภรณ์ จันแพทย์
school user
ผอ.อภิวัฒน์ งามการ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 38 - สุมนธนิน ใจสุทธิ
school user
ผอ.มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 37 - โอภาส ผดุงเวียง
school user
ผอ.จักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์ โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 35 - รสริน คณฑา
school user
ผอ.วิภาภรณ์ คำฤาเดช โรงเรียนวัดคลองขุด 34 - อาทิตยา จันทโชติ
school user
ผอ.สุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล โรงเรียนวัดหมูดุด 34 - จีรภา นิธิวิโรฒ
- รัชฎาภรณ์ ชลวานิช
school user
ผอ.จงรัก สุวโจ โรงเรียนวัดนาซา 34 - รินลดา แซ่ตั๊น
school user
ผอ. โรงเรียนวัดคมบาง 32 - พนัชกร ปานบุญ
school user
ผอ.สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนวัดโขดหอย 31 - อรอนงค์ เจนจัดการ
school user
ผอ.สามารถ จิตณรงค์ โรงเรียนวัดหนองสีงา 31 - เปรมกมล อิ่มรัตน์
school user
ผอ.สุฑารัตน์ ขีณาวัฒ โรงเรียนวัดโขมง 30 - อัจฉรา เจนการ
school user
ผอ. โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 28 - ธีระพล นิโลตบล
school user
ผอ. โรงเรียนวัดแขมหนู 27 - อนุสรณ์ แก้วสิมมา
school user
ผอ.อำพร คงเจริญ โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 21 - เยาวลักษณ์ กากี
school user
----

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑