รายชื่อผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1

...
ลำดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียน ป.3 ม.3 จำนวนนักเรียน admin school school user
ผอ.กัมพล ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช ข้อมูล ข้อมูล 3262 - สายธาร บุญทา
- สุทัศน์ วิลัยการ
- ปัทมา ชิตวิเศษ
- อัญชนา อิ่มอาษา
- วิลัดดา ฐานธรรม
school user
ผอ.เดชา พูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ข้อมูล ข้อมูล 1834 - ศศิธร ช่อวิเชียร
- จิราพร กำลังกิจ
- วรรณ์นิสา เสนาะสรรพ์
school user
ผอ.ชาญณรงค์ พงศ์ขยัน โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ข้อมูล ข้อมูล 852 - สายชล บุญล้อม
- นฤพนธ์ แสนทวี
- ณรงค์ศักดิ์ วะโร
school user
ผอ.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านแก้ว ข้อมูล ข้อมูล 735 - ขวัญดาว พลอยแหวน
- วัฒนา จันทมงคล
school user
ผอ.รายา ปัญจมานนท์ โรงเรียนบ้านเนินจำปา ข้อมูล ข้อมูล 579 - ทรายแก้ว เตรี่ยมศิริ
- กุลรดา โชติคณภัทร์
school user
ผอ.ธีรภัทร ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดพลับพลา ข้อมูล ข้อมูล 539 - พีระพล ช่างเรือ
school user
ผอ.ประคอง ดอนไพรนุช โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 ข้อมูล ข้อมูล 475 - ณฐา ตุพิมาย
- นัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์
school user
ผอ.จินดา กงบุราณ โรงเรียนวัดขุนซ่อง ข้อมูล ข้อมูล 469 - ลำปาง เกตวัตร์
school user
ผอ.เพ็ญนภา วิสารวุฒิ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด ข้อมูล ข้อมูล 436 - พีรพล วงศ์ศรีเทพ
school user
ผอ.พรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ โรงเรียนวัดจันทนาราม ข้อมูล ข้อมูล 414 - พรณรงค์ ทรัพย์คง
- พชรพร ธรรมวิญญู
- พงษ์ศักดิ์ วงศ์แดง
school user
ผอ.สุชานันท์ รัตนภาค โรงเรียนบ้านคลองลาว ข้อมูล ข้อมูล 367 - สัญญา ศรีคงรักษ์
- พัชรี ติณชาติ
school user
ผอ.สมชาย พะโยม โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ข้อมูล ข้อมูล 351 - พีรพงศ์ เวชภิรมย์
school user
ผอ.วรรณา กุลชาติ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ข้อมูล ข้อมูล 311 - สุกัญญา โถสุวรรณ์
school user
ผอ.ศักดินันท์ ศรีไพร โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ข้อมูล ข้อมูล 300 - นิชานันท์ บุรวัชระไชย
school user
ผอ.ตฤณศิษฐ์ ราชนิยม โรงเรียนวัดแก่งหางแมว ข้อมูล ข้อมูล 290 - จีรภา รอดพล
school user
ผอ.สุดา ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา ข้อมูล ข้อมูล 264 - เยาวลักษณ์ กองจินดา
- ว่าที่ร.ต.หญิงเรวดี จันทสุข
school user
ผอ.ณัฐวุฒิ รสชื่น โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ ข้อมูล ข้อมูล 261 - เยาวรัตน์ ปลื้มใจ
school user
ผอ.ปราโมทย์ อุดม โรงเรียนวัดหนองแหวน ข้อมูล ข้อมูล 254 - ธนกฤต บรรจง
school user
ผอ.นิตยา พงษ์พระเกตุ โรงเรียนบ้านคลองครก ข้อมูล ข้อมูล 237 - จรรยา รุ่งโรจน์
school user
ผอ.สาลินี บูรณโกศล โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ข้อมูล ข้อมูล 231 - นิชาภา บุญเจริญ
- กัญจนพร บุญรอดรักษ์
school user
ผอ.วันชัย แก้วมณี โรงเรียนวัดแสลง ข้อมูล ข้อมูล 214 - ปรเมศร์ ผลอุดม
school user
ผอ.จิรทิปต์ ผาธรรม โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย ข้อมูล ข้อมูล 209 - ธรรมวิทย์ ลิ้มเอิบไทย
school user
ผอ.นิตยา วัฒฐานะ โรงเรียนวัดสิงห์ ข้อมูล ข้อมูล 205 - ศราวุธ ทองอากาศ
- นุชจรีย์ อ่อนอินทร์
school user
ผอ.พรรณี กุลรัตน์ โรงเรียนวัดดอนตาล ข้อมูล ข้อมูล 185 - พรศิริ สุวรรณรัตน์
school user
ผอ.สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ข้อมูล ข้อมูล 182 - ปณิตา วรัจฉรียกุล
school user
ผอ.มนตรี วัฒฐานะ โรงเรียนวัดหนองคัน ข้อมูล ข้อมูล 180 - อารียา ศรีสมัย
school user
ผอ.รัชนี บรรเทาวงศ์ โรงเรียนวัดทองทั่ว ข้อมูล ข้อมูล 170 - สุพรรณี อินทรโสภา
school user
ผอ.นงลักษณ์ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหนองบัว ข้อมูล ข้อมูล 168 - ชวินลัชญ์ ภูมิพื้นผล
school user
ผอ.ประเสริฐ กำเลิศทอง โรงเรียนวัดรำพัน ข้อมูล ข้อมูล 166 - วันทนา เจริญทรัพย์
school user
ผอ.สุกัญญา พูลกสิ โรงเรียนบ้านต้นกระบก ข้อมูล ข้อมูล 165 - อำภา ฟังคำ
school user
ผอ.นิศาชล สวัสดิสาร โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ข้อมูล ข้อมูล 164 - เอกรัตน์ บุญล้อม
school user
ผอ.พงษ์ศักดิ์ บุญสร้าง โรงเรียนวัดช้างข้าม ข้อมูล ข้อมูล 155 - ปนัดดา ริมคีรี
school user
ผอ.อินทิรา ภูมิสูง โรงเรียนบ้านตาเลียว ข้อมูล ข้อมูล 147 - พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี
- สันติ เอี่ยมพ่วง
school user
ผอ.คมสันต์ ทะลายรัมย์ โรงเรียนบ้านซอยสอง ข้อมูล ข้อมูล 142 - กัณฐิกา สุระโคตร
school user
ผอ.มนตรี กาบตุ้ม โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ข้อมูล ข้อมูล 139 - ธนวัฒน์ นนทศักดิ์
school user
.... โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน ข้อมูล ข้อมูล 130 - พรรณา อารีพล
school user
ผอ.สุธี พรมาธิ โรงเรียนวัดเนินสูง ข้อมูล ข้อมูล 129 - ยอแสง รัตตนัย
- สมภพ โชติช่วง
school user
****** โรงเรียนบ้านโคกวัด ข้อมูล ข้อมูล 128 - ญานี ลำจอง
school user
ผอ.ไชยะ บุญอยู่ โรงเรียนวัดสามผาน ข้อมูล ข้อมูล 117 - จุไรรัตน์ สร้อยศรี
- จุไรรัตน์ สร้อยศรี
school user
ผอ.ศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา โรงเรียนวัดเกาะขวาง ข้อมูล ข้อมูล 115 - พรพิมล เนินริมหนอง
- ภัทราภรณ์ ไชยรัตน์
school user
ผอ.สุวิทย์ โพธิจักร์ โรงเรียนวัดเขาวงกต ข้อมูล ข้อมูล 111 - กาญจนา แก้วเกตุ
school user
ผอ.ครรชิต เปลี่ยนไธสง โรงเรียนบ้านคลองกะพง ข้อมูล ข้อมูล 98 - มัลลิกา สุทธิสถิตย์
school user
ผอ.นิเวศน์ ชาติวุฒ โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา ข้อมูล ข้อมูล 96 - นันธิญาภา ศรีนวล
school user
ผอ.วรุณรัตน์ บุญเริ่ม โรงเรียนวัดหนองไทร ข้อมูล ข้อมูล 96 - ลลิตา ภู่เพ่ง
school user
ผอ.สกุณา อัศจรรย์ โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ข้อมูล ข้อมูล 95 - ชนาดร ไชยศรี
school user
ผอ.เตือนใจ มีสุข โรงเรียนวัดท่าแคลง ข้อมูล ข้อมูล 94 - บุษยมาส เลิศศิริธรกุล
school user
ผอ.ทองจันทร์ ชาวไร่ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ข้อมูล ข้อมูล 94 - ศนิสา ชาวนา
school user
ผอ.รัชพล วริศเมธากุล โรงเรียนบ้านโป่งวัว ข้อมูล ข้อมูล 91 - นัตยา แสงสุข
school user
ผอ.อุทิศ แสงผ่อง โรงเรียนวัดวังหิน ข้อมูล ข้อมูล 90 - ธัญยรัชต์ ผลประเสริฐ
school user
ผอ.ศิริพรรณ ประจงกิจ โรงเรียนวัดเกาะโตนด ข้อมูล ข้อมูล 87 - ไอรดา เหมวิภาต
school user
ผอ.เพ็ญจันทร์ กลิ่นขจร โรงเรียนวัดโป่งแรด ข้อมูล ข้อมูล 82 - วัชรา ประมวญ
- รักชนก โสภักต์
school user
ผอ.จุรีภรณ์ เมืองโคมพัส โรงเรียนบ้านสะพานเลือก ข้อมูล ข้อมูล 79 - นวลหง พิศภิรมย์
school user
ผอ.มุกดา อนุกานนท์ โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง ข้อมูล ข้อมูล 77 - ปาริชาติ นิยมสินธุ์
school user
ผอ.ชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านยางระหง ข้อมูล ข้อมูล 67 - ภาฤดี น้อยมาลัย
school user
ผอ.อลิษา สุคุณพันธ์ โรงเรียนวัดเนินยาง ข้อมูล ข้อมูล 66 - นิภาภรณ์ ช่างไถ
school user
ผอ.นิรมล เดชาวุธ โรงเรียนวัดเขาน้อย ข้อมูล ข้อมูล 65 - อุรุพงษ์ งานฉมัง
school user
ผอ.อภิชาติ หมายชื่น โรงเรียนวัดนายายอาม ข้อมูล ข้อมูล 65 - สุพัตรา สร้อยกูล
school user
ผอ.สาธิต ใจคง โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว ข้อมูล ข้อมูล 64 - วรนุช มงคลศิริ
school user
ผอ.ถนอมศรี คล้ายไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านประแกต ข้อมูล ข้อมูล 63 - อริยา ศรีบุญ
school user
ผอ.สำเนา ชายหาด โรงเรียนบ้านชำโสม ข้อมูล ข้อมูล 63 - วาสนา ลาภวิไล
- รมณี แสงจันทร์
school user
ผอ.เนื้อน้อง ไชยโชติ โรงเรียนบ้านเขามะปริง ข้อมูล ข้อมูล 62 - บุญเรือง จำปาจูม
- ปาริฉัตร เกื้อกูล
- ขนิษฐา พวงบุญชู
school user
ผอ.จงกล คะเชญชาติ โรงเรียนบ้านแก่งน้อย ข้อมูล ข้อมูล 62 - พุทธิพงศ์ ศรีศุภลักษณ์
school user
ผอ.พรรณรุจี สะอาด โรงเรียนวัดพลับ ข้อมูล ข้อมูล 60 - ปรีชาพล นวนสุทธิ์
school user
****** โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ ข้อมูล ข้อมูล 57 - ธนชิต สุขใส
school user
ผอ.เขมิสรา สีหาราช โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ ข้อมูล ข้อมูล 55 - อาภรพรรณ์ ใจตรง
school user
ผอ.สุนิษา การพานิช โรงเรียนบ้านวังปลา ข้อมูล ข้อมูล 55 - วรวิทย์ ครูแก้ว
- ปรัชญาพร ปลื้มภักตร์
school user
ผอ. โรงเรียนบ้านมาบโอน ข้อมูล ข้อมูล 53 - ณัฐวุฒิ งามเถื่อน
school user
ผอ.ศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ โรงเรียนวัดท่าศาลา ข้อมูล ข้อมูล 47 - ภาณุพงศ์ วุฒิจักร
school user
ผอ. โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ข้อมูล ข้อมูล 41 - ธนาภรณ์ จันแพทย์
school user
ผอ.อภิวัฒน์ งามการ โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี ข้อมูล ข้อมูล 38 - สุมนธนิน ใจสุทธิ
school user
ผอ.สามารถ จิตณรงค์ โรงเรียนวัดหนองสีงา ข้อมูล ข้อมูล 38 - เปรมกมล อิ่มรัตน์
school user
ผอ.มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 ข้อมูล ข้อมูล 37 - โอภาส ผดุงเวียง
school user
ผอ.จักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์ โรงเรียนบ้านเตาหม้อ ข้อมูล ข้อมูล 36 - รสริน คณฑา
school user
ผอ.วิภาภรณ์ คำฤาเดช โรงเรียนวัดคลองขุด ข้อมูล ข้อมูล 34 - อาทิตยา จันทโชติ
school user
ผอ.สุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล โรงเรียนวัดหมูดุด ข้อมูล ข้อมูล 34 - จีรภา นิธิวิโรฒ
- รัชฎาภรณ์ ชลวานิช
school user
ผอ.จงรัก สุวโจ โรงเรียนวัดนาซา ข้อมูล ข้อมูล 34 - รินลดา แซ่ตั๊น
school user
ผอ.สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนวัดโขดหอย ข้อมูล ข้อมูล 32 - อรอนงค์ เจนจัดการ
school user
ผอ. โรงเรียนวัดคมบาง ข้อมูล ข้อมูล 32 - พนัชกร ปานบุญ
school user
ผอ.สุฑารัตน์ ขีณาวัฒ โรงเรียนวัดโขมง ข้อมูล ข้อมูล 30 - อัจฉรา เจนการ
school user
ผอ. โรงเรียนวัดตะกาดเง้า ข้อมูล ข้อมูล 28 - ธีระพล นิโลตบล
school user
ผอ. โรงเรียนวัดแขมหนู ข้อมูล ข้อมูล 27 - อนุสรณ์ แก้วสิมมา
school user
ผอ.อำพร คงเจริญ โรงเรียนวัดเสม็ดงาม ข้อมูล ข้อมูล 21 - เยาวลักษณ์ กากี
school user
----

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑