เครือข่ายคุณภาพสัมพันธ์
สพป.จันทบุรี เขต ๑

แนวทางการจัดการสอน ด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วง Covid19 ของ สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ... โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้จัดทำภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเผยแพร่ทางเพจ OBEC ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาแนวทาง การวางแผนตามระยะต่างๆและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เลยค่ะ

สรุป การรายงาน
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่ายคุณภาพสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

 

1. อุปกรณ์รับชม
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
23.94%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 945
35.16%  โทรทัศน์ digital 1388
29.89%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 1180
72.67%  อินเตอร์เน็ต 2869
6.41%  เคเบิล TV 253
4.86%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
192

สำรวจแล้ว 3,948 คน
84.02%  เพียงพอ (3317 คน) 3.12%  ไม่เพียงพอ (123 คน)

945
 

1388
 

1180
 

2869
 

253
 


192

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองโดย
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
85.84%  Line 3389
8.41%  Facebook 332
86.63%  โทรศัพท์ 3420
2.46%
 อื่น ๆ
97
85.84
8.41
86.63
อื่น ๆ
2.46

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน
87.13%  มี  3,440 คน  
9.83%  ไม่มี  388 คน
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑