เครือข่ายพลังแก่ง ฯ
สพป.จันทบุรี เขต ๑

แนวทางการจัดการสอน ด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วง Covid19 ของ สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ... โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้จัดทำภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเผยแพร่ทางเพจ OBEC ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาแนวทาง การวางแผนตามระยะต่างๆและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เลยค่ะ

สรุป การรายงาน
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่ายพลังแก่ง ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

 

1. อุปกรณ์รับชม
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
43.03%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 679
40.30%  โทรทัศน์ digital 636
63.24%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 998
7.35%  อินเตอร์เน็ต 116
2.98%  เคเบิล TV 47
11.66%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
184

สำรวจแล้ว 1,578 คน
64.26%  เพียงพอ (1014 คน) 21.29%  ไม่เพียงพอ (336 คน)

679
 

636
 

998
 

116
 

47
 


184

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองโดย
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
28.07%  Line 443
13.37%  Facebook 211
94.17%  โทรศัพท์ 1486
10.46%
 อื่น ๆ
165
28.07
13.37
94.17
อื่น ๆ
10.46

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน
51.08%  มี  806 คน  
48.86%  ไม่มี  771 คน
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑