เครือข่ายจันท์ธานี
สพป.จันทบุรี เขต ๑

แนวทางการจัดการสอน ด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วง Covid19 ของ สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ... โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้จัดทำภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเผยแพร่ทางเพจ OBEC ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาแนวทาง การวางแผนตามระยะต่างๆและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เลยค่ะ

สรุป การรายงาน
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่ายจันท์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

 

1. อุปกรณ์รับชม
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
23.72%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 572
22.65%  โทรทัศน์ digital 546
31.15%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 751
54.91%  อินเตอร์เน็ต 1324
3.90%  เคเบิล TV 94
5.47%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
132

สำรวจแล้ว 2,411 คน
76.57%  เพียงพอ (1846 คน) 11.49%  ไม่เพียงพอ (277 คน)

572
 

546
 

751
 

1324
 

94
 


132

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองโดย
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
61.97%  Line 1494
21.19%  Facebook 511
79.72%  โทรศัพท์ 1922
0.17%
 อื่น ๆ
4
61.97
21.19
79.72
อื่น ๆ
0.17

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน
64.41%  มี  1,553 คน  
31.61%  ไม่มี  762 คน
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑