เครือข่ายจันท์ธานี
สพป.จันทบุรี เขต ๑

แนวทางการจัดการสอน ด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วง Covid19 ของ สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ... โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้จัดทำภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเผยแพร่ทางเพจ OBEC ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาแนวทาง การวางแผนตามระยะต่างๆและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เลยค่ะ  

สรุป การรายงาน
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่ายจันท์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

1. อุปกรณ์รับชม
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
23.63%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 572
22.55%  โทรทัศน์ digital 546
31.02%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 751
54.69%  อินเตอร์เน็ต 1324
3.88%  เคเบิล TV 94
5.45%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
132

สำรวจแล้ว 2,421 คน
76.25%  เพียงพอ (1846 คน) 11.44%  ไม่เพียงพอ (277 คน)

572
 

546
 

751
 

1324
 

94
 


132

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองโดย
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
61.71%  Line 1494
21.11%  Facebook 511
79.39%  โทรศัพท์ 1922
0.17%
 อื่น ๆ
4
61.71
21.11
79.39
อื่น ๆ
0.17

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน
64.15%  มี  1,553 คน  
31.47%  ไม่มี  762 คน
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑