เครือข่าย9 วัดพัฒนางานวิชาการ
สพป.จันทบุรี เขต ๑

แนวทางการจัดการสอน ด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วง Covid19 ของ สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ... โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้จัดทำภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเผยแพร่ทางเพจ OBEC ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาแนวทาง การวางแผนตามระยะต่างๆและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เลยค่ะ

สรุป การรายงาน
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่าย9 วัดพัฒนางานวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

 

1. อุปกรณ์รับชม
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
39.85%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 713
31.47%  โทรทัศน์ digital 563
33.71%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 603
37.06%  อินเตอร์เน็ต 663
2.57%  เคเบิล TV 46
6.76%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
121

สำรวจแล้ว 1,789 คน
77.31%  เพียงพอ (1383 คน) 13.75%  ไม่เพียงพอ (246 คน)

713
 

563
 

603
 

663
 

46
 


121

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองโดย
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
63.28%  Line 1132
13.25%  Facebook 237
88.60%  โทรศัพท์ 1585
3.07%
 อื่น ๆ
55
63.28
13.25
88.60
อื่น ๆ
3.07

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน
45.22%  มี  809 คน  
53.88%  ไม่มี  964 คน
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑