เครือข่ายเบญจไตรภาคี
สพป.จันทบุรี เขต ๑

แนวทางการจัดการสอน ด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วง Covid19 ของ สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ... โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้จัดทำภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเผยแพร่ทางเพจ OBEC ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาแนวทาง การวางแผนตามระยะต่างๆและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เลยค่ะ

สรุป การรายงาน
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่ายเบญจไตรภาคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

 

1. อุปกรณ์รับชม
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
47.11%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 391
56.14%  โทรทัศน์ digital 466
59.64%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 495
17.59%  อินเตอร์เน็ต 146
0.48%  เคเบิล TV 4
17.11%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
142

สำรวจแล้ว 830 คน
63.73%  เพียงพอ (529 คน) 15.66%  ไม่เพียงพอ (130 คน)

391
 

466
 

495
 

146
 

4
 


142

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองโดย
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
28.92%  Line 240
20.96%  Facebook 174
93.01%  โทรศัพท์ 772
6.75%
 อื่น ๆ
56
28.92
20.96
93.01
อื่น ๆ
6.75

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน
39.16%  มี  325 คน  
60.12%  ไม่มี  499 คน
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑