เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน
สพป.จันทบุรี เขต ๑

แนวทางการจัดการสอน ด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วง Covid19 ของ สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ... โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้จัดทำภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเผยแพร่ทางเพจ OBEC ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาแนวทาง การวางแผนตามระยะต่างๆและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เลยค่ะ

สรุป การรายงาน
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

 

1. อุปกรณ์รับชม
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
31.70%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 413
34.69%  โทรทัศน์ digital 452
45.28%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 590
17.57%  อินเตอร์เน็ต 229
3.68%  เคเบิล TV 48
26.78%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
349

สำรวจแล้ว 1,303 คน
48.89%  เพียงพอ (637 คน) 20.26%  ไม่เพียงพอ (264 คน)

413
 

452
 

590
 

229
 

48
 


349

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองโดย
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
33.08%  Line 431
24.71%  Facebook 322
91.94%  โทรศัพท์ 1198
0.61%
 อื่น ๆ
8
33.08
24.71
91.94
อื่น ๆ
0.61

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน
33.08%  มี  431 คน  
63.39%  ไม่มี  826 คน
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑