เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน
สพป.จันทบุรี เขต ๑

แนวทางการจัดการสอน ด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วง Covid19 ของ สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ... โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้จัดทำภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเผยแพร่ทางเพจ OBEC ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาแนวทาง การวางแผนตามระยะต่างๆและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เลยค่ะ  

สรุป การรายงาน
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

1. อุปกรณ์รับชม
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
31.82%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 413
34.82%  โทรทัศน์ digital 452
45.45%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 590
17.64%  อินเตอร์เน็ต 229
3.70%  เคเบิล TV 48
26.89%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
349

สำรวจแล้ว 1,298 คน
49.08%  เพียงพอ (637 คน) 20.34%  ไม่เพียงพอ (264 คน)

413
 

452
 

590
 

229
 

48
 


349

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองโดย
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
33.20%  Line 431
24.81%  Facebook 322
92.30%  โทรศัพท์ 1198
0.62%
 อื่น ๆ
8
33.20
24.81
92.30
อื่น ๆ
0.62

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน
33.20%  มี  431 คน  
63.64%  ไม่มี  826 คน
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑