เครือข่ายคุ้งวิมาน
สพป.จันทบุรี เขต ๑

แนวทางการจัดการสอน ด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วง Covid19 ของ สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ... โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้จัดทำภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเผยแพร่ทางเพจ OBEC ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาแนวทาง การวางแผนตามระยะต่างๆและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เลยค่ะ

สรุป การรายงาน
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่ายคุ้งวิมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

 

1. อุปกรณ์รับชม
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
30.14%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 211
17.14%  โทรทัศน์ digital 120
55.71%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 390
12.29%  อินเตอร์เน็ต 86
5.00%  เคเบิล TV 35
19.14%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
134

สำรวจแล้ว 700 คน
57.71%  เพียงพอ (404 คน) 14.71%  ไม่เพียงพอ (103 คน)

211
 

120
 

390
 

86
 

35
 


134

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองโดย
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
22.14%  Line 155
11.71%  Facebook 82
98.71%  โทรศัพท์ 691
0.43%
 อื่น ๆ
3
22.14
11.71
98.71
อื่น ๆ
0.43

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน
44.29%  มี  310 คน  
55.71%  ไม่มี  390 คน
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑