เครือข่ายนายายอามก้าวหน้า
สพป.จันทบุรี เขต ๑

แนวทางการจัดการสอน ด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วง Covid19 ของ สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ... โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้จัดทำภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเผยแพร่ทางเพจ OBEC ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาแนวทาง การวางแผนตามระยะต่างๆและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เลยค่ะ

สรุป การรายงาน
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่ายนายายอามก้าวหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

 

1. อุปกรณ์รับชม
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
31.08%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 470
42.92%  โทรทัศน์ digital 649
58.73%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 888
23.54%  อินเตอร์เน็ต 356
0.46%  เคเบิล TV 7
21.36%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
323

สำรวจแล้ว 1,512 คน
63.96%  เพียงพอ (967 คน) 8.80%  ไม่เพียงพอ (133 คน)

470
 

649
 

888
 

356
 

7
 


323

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองโดย
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
40.94%  Line 619
11.84%  Facebook 179
91.27%  โทรศัพท์ 1380
1.98%
 อื่น ๆ
30
40.94
11.84
91.27
อื่น ๆ
1.98

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน
42.66%  มี  645 คน  
53.84%  ไม่มี  814 คน
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑