เครือข่ายแก่งก้าวหน้า
สพป.จันทบุรี เขต ๑

แนวทางการจัดการสอน ด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วง Covid19 ของ สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ... โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้จัดทำภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเผยแพร่ทางเพจ OBEC ซึ่งคุณครูสามารถศึกษาแนวทาง การวางแผนตามระยะต่างๆและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้เลยค่ะ

สรุป การรายงาน
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง
เครือข่ายแก่งก้าวหน้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

 

1. อุปกรณ์รับชม
ร้อยละ อุปกรณ์รับชม จำนวนนักเรียน
42.71%  กล่องรับสัญญาณ TV Digital 887
48.72%  โทรทัศน์ digital 1012
71.93%  จานรับสัญญาณดาวเทียม 1494
9.92%  อินเตอร์เน็ต 206
0.77%  เคเบิล TV 16
12.33%
 ไม่มีอุปกรณ์รับชม
256

สำรวจแล้ว 2,077 คน
62.98%  เพียงพอ (1308 คน) 22.82%  ไม่เพียงพอ (474 คน)

887
 

1012
 

1494
 

206
 

16
 


256

 
กล่อง
TV Digital
โทรทัศน์
digital
จานสัญญาณ
ดาวเทียม
อินเตอร์เน็ต เคเบิล
TV
ไม่มีอุปกรณ์
รับชม

2. โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองโดย
ร้อยละ การสื่อสารกับผู้ปกครอง จำนวนนักเรียน
39.43%  Line 819
32.64%  Facebook 678
93.40%  โทรศัพท์ 1940
7.22%
 อื่น ๆ
150
39.43
32.64
93.40
อื่น ๆ
7.22

3. ผู้ปกครองมีเวลาที่จะช่วยดูแลการเรียน
67.26%  มี  1,397 คน  
32.55%  ไม่มี  676 คน
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑