สรุปการรายงาน
สำรวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ยืนยันตัวตน รายงานแล้ว ร้อยละ ไม่มีอุปกรณ์ ผู้ปกครอง
ไม่มีเวลาดูแล
อุปกรณ์
ไม่เพียงพอ
ผอ.ศักดินันท์ ศรีไพร . โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 300 300 100.00
74
117
67
ผอ.นิตยา วัฒฐานะ . โรงเรียนวัดสิงห์ 205 205 100.00
24
63
4
ผอ.ไชยะ บุญอยู่ . โรงเรียนวัดสามผาน 117 117 100.00
35
92
17
ผอ.ประเสริฐ กำเลิศทอง . โรงเรียนวัดรำพัน 166 166 100.00
10
107
14
ผอ.ธีรภัทร ศรีบุญเรือง . โรงเรียนวัดพลับพลา 539 539 100.00
49
320
124
ผอ.พรรณรุจี สะอาด . โรงเรียนวัดพลับ 60 60 100.00
0
0
19
ผอ.สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน . โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 182 182 100.00
93
156
42
ผอ.อภิชาติ หมายชื่น . โรงเรียนวัดนายายอาม 65 65 100.00
15
33
5
ผอ.จงรัก สุวโจ . โรงเรียนวัดนาซา 34 34 100.00
33
34
1
ผอ.นิเวศน์ ชาติวุฒ . โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 96 96 100.00
33
80
29
ผอ.ศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ . โรงเรียนวัดท่าศาลา 47 47 100.00
3
23
3
ผอ.รัชนี บรรเทาวงศ์ . โรงเรียนวัดทองทั่ว 170 170 100.00
20
36
16
ผอ.พรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ . โรงเรียนวัดจันทนาราม 414 414 100.00
0
206
0
ผอ.วิภาภรณ์ คำฤาเดช . โรงเรียนวัดคลองขุด 34 34 100.00
20
17
14
ผอ. . โรงเรียนวัดคมบาง 32 32 100.00
0
31
24
ผอ.มนตรี วัฒฐานะ . โรงเรียนวัดหนองคัน 180 180 100.00
12
52
8
ผอ.นงลักษณ์ บุญสวัสดิ์ . โรงเรียนวัดหนองบัว 168 168 100.00
20
61
12
ผอ.เพ็ญจันทร์ กลิ่นขจร . โรงเรียนวัดโป่งแรด 82 82 100.00
6
64
17
ผอ.สุฑารัตน์ ขีณาวัฒ . โรงเรียนวัดโขมง 30 30 100.00
2
13
10
ผอ.มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม . โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 37 37 100.00
9
32
17
ผอ.อภิวัฒน์ งามการ . โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 38 38 100.00
27
36
0
****** . โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 57 57 100.00
1
16
4
ผอ.สุธี พรมาธิ . โรงเรียนวัดเนินสูง 129 129 100.00
11
23
4
ผอ.อลิษา สุคุณพันธ์ . โรงเรียนวัดเนินยาง 66 66 100.00
16
57
2
ผอ.สุวิทย์ โพธิจักร์ . โรงเรียนวัดเขาวงกต 111 111 100.00
13
29
12
ผอ.นิรมล เดชาวุธ . โรงเรียนวัดเขาน้อย 65 65 100.00
19
50
19
ผอ.ศิริพรรณ ประจงกิจ . โรงเรียนวัดเกาะโตนด 87 87 100.00
3
19
1
.... . โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 130 130 100.00
66
23
2
ผอ.ศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา . โรงเรียนวัดเกาะขวาง 115 115 100.00
0
32
1
ผอ.สุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล . โรงเรียนวัดหมูดุด 34 34 100.00
9
7
5
ผอ.วรุณรัตน์ บุญเริ่ม . โรงเรียนวัดหนองไทร 96 96 100.00
8
26
12
ผอ.รัชพล วริศเมธากุล . โรงเรียนบ้านโป่งวัว 91 91 100.00
30
87
41
ผอ.อุทิศ แสงผ่อง . โรงเรียนวัดวังหิน 90 90 100.00
16
11
1
ผอ.สุดา ดวงจันทร์ . โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 264 264 100.00
39
128
69
ผอ. . โรงเรียนบ้านมาบโอน 53 53 100.00
1
25
0
ผอ.ณัฐวุฒิ รสชื่น . โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 261 261 100.00
123
189
2
ผอ.จิรทิปต์ ผาธรรม . โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 209 209 100.00
30
152
85
ผอ.ถนอมศรี คล้ายไพฑูรย์ . โรงเรียนบ้านประแกต 63 63 100.00
2
48
20
ผอ.เขมิสรา สีหาราช . โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 55 55 100.00
0
0
0
ผอ.จุรีภรณ์ เมืองโคมพัส . โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 79 79 100.00
24
43
0
ผอ.มุกดา อนุกานนท์ . โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 77 77 100.00
3
53
0
ผอ.สมชาย พะโยม . โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 351 351 100.00
70
80
203
ผอ.ชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์ . โรงเรียนบ้านยางระหง 67 67 100.00
19
60
22
ผอ.ทองจันทร์ ชาวไร่ . โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 94 94 100.00
7
54
31
ผอ.สำเนา ชายหาด . โรงเรียนบ้านชำโสม 63 63 100.00
15
26
2
ผอ.ครรชิต เปลี่ยนไธสง . โรงเรียนบ้านคลองกะพง 98 98 100.00
43
77
19
ผอ.คมสันต์ ทะลายรัมย์ . โรงเรียนบ้านซอยสอง 142 142 100.00
17
48
43
ผอ.จงกล คะเชญชาติ . โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 62 62 100.00
17
26
2
ผอ.นิศาชล สวัสดิสาร . โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 164 164 100.00
47
131
46
ผอ.สาธิต ใจคง . โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 64 64 100.00
9
5
5
ผอ.นิตยา พงษ์พระเกตุ . โรงเรียนบ้านคลองครก 237 237 100.00
45
58
33
ผอ.สุชานันท์ รัตนภาค . โรงเรียนบ้านคลองลาว 367 367 100.00
10
250
23
ผอ.รายา ปัญจมานนท์ . โรงเรียนบ้านเนินจำปา 579 579 100.00
55
137
67
ผอ.จักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์ . โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 36 36 100.00
3
18
5
ผอ.สุนิษา การพานิช . โรงเรียนบ้านวังปลา 55 55 100.00
3
56
5
ผอ.ประคอง ดอนไพรนุช . โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 475 474 99.79
113
184
46
ผอ.วรรณา กุลชาติ . โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 311 310 99.68
7
172
31
ผอ.มนตรี กาบตุ้ม . โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 139 138 99.28
19
0
0
****** . โรงเรียนบ้านโคกวัด 128 127 99.22
71
94
43
ผอ.สาลินี บูรณโกศล . โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 231 229 99.13
4
21
28
ผอ.เพ็ญนภา วิสารวุฒิ . โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 436 431 98.85
6
25
16
ผอ.ปราโมทย์ อุดม . โรงเรียนวัดหนองแหวน 254 250 98.43
46
153
22
ผอ.พรรณี กุลรัตน์ . โรงเรียนวัดดอนตาล 185 182 98.38
15
114
35
ผอ.ตฤณศิษฐ์ ราชนิยม . โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 290 282 97.24
8
93
53
ผอ.สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน . โรงเรียนวัดโขดหอย 32 31 96.88
7
26
13
ผอ.เนื้อน้อง ไชยโชติ . โรงเรียนบ้านเขามะปริง 62 60 96.77
27
50
20
ผอ.ชาญณรงค์ พงศ์ขยัน . โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 852 817 95.89
242
525
184
ผอ.สุกัญญา พูลกสิ . โรงเรียนบ้านต้นกระบก 165 158 95.76
22
59
25
ผอ. . โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 28 26 92.86
6
4
3
ผอ. . โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 41 38 92.68
0
38
34
ผอ.สกุณา อัศจรรย์ . โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 95 88 92.63
7
47
20
ผอ.กัมพล ผลพฤกษา . โรงเรียนสฤษดิเดช 3262 3008 92.21
2
66
16
ผอ.พงษ์ศักดิ์ บุญสร้าง . โรงเรียนวัดช้างข้าม 155 142 91.61
7
43
1
ผอ.อินทิรา ภูมิสูง . โรงเรียนบ้านตาเลียว 147 131 89.12
12
69
20
ผอ.วันชัย แก้วมณี . โรงเรียนวัดแสลง 214 189 88.32
4
113
24
ผอ.เตือนใจ มีสุข . โรงเรียนวัดท่าแคลง 94 81 86.17
6
58
34
ผอ.จินดา กงบุราณ . โรงเรียนวัดขุนซ่อง 469 401 85.50
53
323
112
ผอ.สามารถ จิตณรงค์ . โรงเรียนวัดหนองสีงา 38 31 81.58
5
28
9
ผอ.อำพร คงเจริญ . โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 21 17 80.95
7
4
1
ผอ.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ . โรงเรียนบ้านแก้ว 735 585 79.59
31
187
65
ผอ.เดชา พูลวงศ์ . โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1834 1224 66.74
58
465
159
ผอ. . โรงเรียนวัดแขมหนู 27 16 59.26
5
0
3

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต