รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม
1. เด็กชายสิรภพ ดวงเดือน ประถม 4/4 อนุบาลจันทบุรี
2. เด็กชายปิติภัทร ลาแก้ว ประถม 4/3 อนุบาลจันทบุรี
3. เด็กชายธนันชัย อัมภะผล ประถม 2/3 อนุบาลจันทบุรี
4. เด็กชายศรันย์ญู มะลิวัลย์ มัธยม 1/4 อนุบาลจันทบุรี
5. เด็กหญิงสุพิชญา ใจสุทธิ ประถม 2/6 อนุบาลจันทบุรี
6. เด็กหญิงสุธาวัลย์ เพ็ญวรรณ์ ประถม 2/3 อนุบาลจันทบุรี
7. เด็กชายกันตถณ สมรัตน์ ประถม 1/4 อนุบาลจันทบุรี
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สิงห์น้อย ประถม 2/4 อนุบาลจันทบุรี
9. เด็กชายอภิวัฒน์ แพรงาม ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
10. เด็กชายอรรถพร นาคลำภา มัธยม 2/2 อนุบาลจันทบุรี
11. เด็กหญิงภัทรนันฐ์ ชุติพงศ์นาวิน อนุบาล 2/2 อนุบาลจันทบุรี
12. เด็กชายตรีเพชร กองสารี ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
13. เด็กหญิงสุพัตรา ปฐมบัญญัติ ประถม 5/4 อนุบาลจันทบุรี
14. เด็กหญิงรชยา จริตชีวะ ประถม 4/3 อนุบาลจันทบุรี
15. เด็กชายธวัชชัย ศรีรัตน์ ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
16. เด็กหญิงวรัญชญา ลิมปนะปรีชาวงษ์ ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
17. เด็กชายวสันต์ ราษฏร์เจริญ มัธยม 2/2 อนุบาลจันทบุรี
18. เด็กหญิงศุภิสรา สุวรรณรุ่งโรจน์ อนุบาล 1/4 อนุบาลจันทบุรี
19. เด็กหญิงชัญญานุช สิทธิบุศย์ อนุบาล 1/5 อนุบาลจันทบุรี
20. เด็กชายพชรพล แถลงศรี อนุบาล 1/2 อนุบาลจันทบุรี
21. เด็กหญิงนันท์ณภัส ทองกล่ำ ประถม 1/4 อนุบาลจันทบุรี
22. เด็กชายปัญญา เชียงอินทร์ ประถม 1/3 อนุบาลจันทบุรี
23. เด็กหญิงมนัสนันท์ มงคลชัย มัธยม 1/4 อนุบาลจันทบุรี
24. เด็กชายทินกร แสงภักดี ประถม 2/4 อนุบาลจันทบุรี
25. เด็กชายภาคภูมิ ห้วยสอนมั่นคง มัธยม 1/2 อนุบาลจันทบุรี
26. เด็กหญิงนภัสสร เทพลำลึก ประถม 3/2 อนุบาลจันทบุรี
27. เด็กหญิงสกุลยา อรรถพร ประถม 5/4 อนุบาลจันทบุรี
28. เด็กชายเมธี โบไธสง ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
29. เด็กหญิงศิริวรรณ ตลับนาค ประถม 5/4 อนุบาลจันทบุรี
30. เด็กหญิงกนธิชา มีมาก มัธยม 1/4 อนุบาลจันทบุรี
31. เด็กชายวรภพ หมดโศรก มัธยม 1/2 อนุบาลจันทบุรี
32. เด็กชายกิตติ จันทพฤกษ์ มัธยม 2/1 อนุบาลจันทบุรี
33. เด็กชายอาคิระ สุขม่วง อนุบาล 2/5 อนุบาลจันทบุรี
34. เด็กหญิงสุรพิชชา สิงขรณ์ ประถม 2/1 อนุบาลจันทบุรี
35. เด็กชายอัศวิน แน่นหนา มัธยม 1/2 อนุบาลจันทบุรี
36. เด็กชายภาคิน จิรกิจคุณ ประถม 2/2 อนุบาลจันทบุรี
37. เด็กชายภูริพัชร์ อิ่มเอก ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
38. เด็กหญิงธันยพร ซ่อนกลิ่น ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
39. เด็กชายพลภัทร หลาบนอก มัธยม 2/4 อนุบาลจันทบุรี
40. เด็กชายธานินทร์ โอประดิษฐ์สถาพร ประถม 1/3 อนุบาลจันทบุรี
41. เด็กชายศิลป์วุฒิ กรีฑานุเคราะห์ ประถม 2/5 อนุบาลจันทบุรี
42. เด็กหญิงศิริญณัฎฐา ชุ่มจิตต์ อนุบาล 1/4 อนุบาลจันทบุรี
43. เด็กหญิงจิดาภา จันทบาล ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
44. เด็กชายเจติวัฒน์ คุณเจตน์ ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
45. เด็กชายณัฐภาส รักมิตร ประถม 2/2 อนุบาลจันทบุรี
46. เด็กหญิงปานพิมพ์ พาณิชย์กิจพีระ ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
47. เด็กหญิงณัฐนรี จิตบุญ ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
48. เด็กชายธนยศ พงษ์ครี ประถม 4/3 อนุบาลจันทบุรี
49. เด็กชายปูรณิน ขาวจ้อย มัธยม 2/2 อนุบาลจันทบุรี
50. เด็กชายธรรมบุตร กองผาสุข ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
51. เด็กหญิงชญานิศ วงษ์สุรินทร์ ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
52. เด็กชายธงไชย ทองสลับ มัธยม 1/1 อนุบาลจันทบุรี
53. เด็กชายภูกริช สิทธ์กวิน ประถม 4/4 อนุบาลจันทบุรี
54. เด็กหญิงเปมิกา แสงสุข มัธยม 1/3 อนุบาลจันทบุรี
55. เด็กชายกนกณัฐ อนัณฑเศวต ประถม 2/2 อนุบาลจันทบุรี
56. เด็กชายธีรเทพ เจริญผล มัธยม 1/3 อนุบาลจันทบุรี
57. เด็กหญิงวันทนีย์ ศรีหมื่น มัธยม 2/3 อนุบาลจันทบุรี
58. เด็กชายณัฐชนน เรืองอนันต์เลิศ มัธยม 1/4 อนุบาลจันทบุรี
59. เด็กหญิงปัญจพร ปิดตามานัง มัธยม 1/4 บ้านคลองน้ำใส
60. เด็กหญิงณัฐสุดา โคตรศรีภูมิ มัธยม 1/4 บ้านคลองน้ำใส
61. เด็กหญิงเปมิกา บุญรัตน์ มัธยม 1/4 บ้านคลองน้ำใส
62. เด็กหญิงพิมพิไร บ่อแร่ มัธยม 1/4 บ้านคลองน้ำใส
63. เด็กชายกรณัฐ มาสมบูรณ์ มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
64. เด็กหญิงกนกวรรณ หงษาคร มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
65. เด็กชายทันวา กาโสมณี มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
66. เด็กหญิงสุรภา เห็ดตุม มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
67. เด็กชายธันวณัฒน์ อัทโน มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
68. เด็กชายนัฐภูมิ ปินะกะเส มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
69. เด็กชายต้นน้ำ เซม มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
70. เด็กหญิงชนกนันท์ ชัยราช มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
71. เด็กชายอุดมศักดิ์ พันปะติด มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
72. เด็กหญิงพลอย คำชา มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
73. เด็กหญิงรัตติกาล เกตุสุวรรณ มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
74. เด็กหญิงมณฑากาญ มานะธรรม มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
75. เด็กหญิงนิชาภา ค้าขาย มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
76. เด็กหญิงจุฑามาศ ทองจันทร์ทึก มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
77. เด็กชายทัศนัย พานะวงษ์ มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
78. เด็กชายราเชนทร์ โต๊ะสัมฤทธิ์ มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
79. เด็กหญิงอรอุมา กล้วยประโคน มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
80. เด็กชายก่อเกียรติ จันทะชำนิ มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
81. เด็กชายวรอรรถ ก้านพิกุล มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
82. เด็กชายธันวา ควร มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
83. เด็กชายธเนษฐ จันทร์เพ็ญ มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
84. เด็กชายธนากร แพงมณี มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
85. เด็กหญิงสุริดา ซอน มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
86. เด็กหญิงเมฆขลา หลงคำ มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
87. เด็กหญิงณัฐชา กรินคีรี มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
88. เด็กหญิงณัฏฐวิภาวตรี โพธิ์รื่น มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
89. เด็กหญิงสุคนธ์วดี ซอน มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
90. เด็กชายพุฒิภัทร กลิ่นเกลี้ยง มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
91. เด็กชายติณณภพ กระแสสินธุ์ มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
92. เด็กชายบุญซา หมับ มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
93. เด็กชายนพเก้า ทิบุญมา มัธยม 1/4 บ้านแก้ว
94. เด็กหญิงนันทิดา รอดคลองตัน ประถม 4/1 บ้านชำโสม
95. เด็กหญิงปิยดา รอดคลองตัน ประถม 4/1 บ้านชำโสม
96. เด็กชายอินทร รอดคลองตัน อนุบาล 3/1 บ้านชำโสม
97. เด็กชายธันวา หนองขุ่นสาร ประถม 2/1 บ้านชำโสม
98. เด็กชายธันวา สุวรรณสาร ประถม 3/1 บ้านชำโสม
99. เด็กชายศรคม ทิพย์สุวรรณ ประถม 2/1 บ้านชำโสม
100. เด็กหญิงชิดชนก ปราบภัย ประถม 2/1 บ้านชำโสม
101. เด็กชายอบมา เจริญวงค์ ประถม 4/1 บ้านชำโสม
102. เด็กชายธนกฤต แก้วชิงดวง ประถม 2/1 บ้านชำโสม
103. เด็กหญิงอนุสรา มูลเมือง ประถม 5/1 บ้านชำโสม
104. เด็กชายเพชรสยาม ศรีตุลา ประถม 2/1 บ้านชำโสม
105. เด็กหญิงแสงเทียน นิละบาด ประถม 2/1 บ้านชำโสม
106. เด็กชายคีรีธาร แสงดาววอน ประถม 2/1 บ้านชำโสม
107. เด็กหญิงวิภาวดี ปั้นกระจ่าง ประถม 2/1 บ้านชำโสม
108. เด็กชายธาดา สุวรรณ ประถม 2/1 บ้านชำโสม
109. เด็กชายปัญญา โสคุน ประถม 2/1 วัดแสลง
110. เด็กชายคร เมงเฮียง ประถม 2/1 วัดแสลง
111. เด็กหญิงพรปวีณ์ บำรุงทรัพย์ ประถม 3/1 วัดแสลง
112. เด็กหญิงอริสา ขยันงาน ประถม 4/1 วัดแสลง
113. เด็กชายอาณกร นิลน้อย ประถม 5/4 สฤษดิเดช
114. เด็กหญิงศวิตา ปริญโญกุล ประถม 6/3 สฤษดิเดช
115. เด็กหญิงมัณทนา ยาม่วง ประถม 6/3 วัดสิงห์
116. เด็กชายชัยนรินทร์ โม่มาลา ประถม 6/3 วัดสิงห์
117. เด็กชายธนวัฒน์ อุ่นมี ประถม 6/3 วัดสิงห์
118. เด็กหญิงธนพร ศรีสุข ประถม 6/3 วัดสิงห์
119. เด็กหญิงพัชญ์ชิสา โพธิ์นาค ประถม 6/3 วัดสิงห์
120. เด็กชายภิรชัย เวชเฟื่อง ประถม 6/3 วัดสิงห์
121. เด็กชายชัชชัย เขียนนอก ประถม 6/3 วัดสิงห์
122. เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วชัยศิลป์ ประถม 6/3 วัดสิงห์
123. เด็กหญิงนพเก้า อุ่นมี ประถม 6/3 วัดสิงห์
124. เด็กชายอภิชาติ สาริดเปี่ยม ประถม 6/3 วัดสิงห์
125. เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วชัยศิลป์ ประถม 6/3 วัดสิงห์
126. เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีจันทร์ ประถม 6/3 วัดสิงห์
127. เด็กหญิงอัญมณี เวชเฟื่อง ประถม 6/3 วัดสิงห์
128. เด็กหญิงอรพินท์ ทองลา ประถม 6/3 วัดสิงห์
129. เด็กหญิงโสพิณญา ปินะถานัง ประถม 6/3 วัดสิงห์
130. เด็กชายธนวัฒน์ จินพะละ ประถม 6/3 วัดสิงห์
131. เด็กหญิงพรชนก ไทยรัตน์ ประถม 6/3 วัดสิงห์
132. เด็กหญิงกัญญาพร จินตกานนท์ ประถม 6/3 วัดสิงห์
133. เด็กหญิงปัญญาวี ภาคพิเศษ ประถม 6/3 วัดสิงห์
134. เด็กหญิงมณีรัตน์ ภาคพิเศษ ประถม 6/3 วัดสิงห์
135. เด็กชายพีรพัฒน์ โคยะทา ประถม 6/3 วัดสิงห์
136. เด็กชายศุภวิชญ์ ผู้ปลื้ม ประถม 6/3 วัดสิงห์
137. เด็กชายปกป้อง นามวงษ์ ประถม 6/3 วัดสิงห์
138. เด็กหญิงกัญญาณัฐ วรมล ประถม 6/3 วัดสิงห์
139. เด็กชายไกรวิชญ์ วิลัยวรรณ อนุบาล 3/1 วัดดอนตาล
140. เด็กชายเอกลักษณ์ โฉมนิล ประถม 6/1 วัดดอนตาล
141. เด็กหญิงวรัญญา เจริญพร อนุบาล 3/1 วัดดอนตาล
142. เด็กชายพิชย มาเย็น ประถม 1/1 วัดดอนตาล
143. เด็กชายชนาสิน งามฤทธิ์ ประถม 6/1 วัดดอนตาล
144. เด็กหญิงเขมิกา สุขประเสริฐ ประถม 6/1 วัดดอนตาล
145. เด็กหญิงปราลิตา วิสติ ประถม 6/1 วัดดอนตาล
146. เด็กชายปุณพจน์ ตั๊นงาม ประถม 5/1 วัดดอนตาล
147. เด็กชายณภัทร ทิพจินดา อนุบาล 3/1 วัดดอนตาล
148. เด็กชายพีรพัฒน์ ุสุขคุ้ม ประถม 3/1 วัดดอนตาล
149. เด็กชายปฐวี บรรเทาวงษ์ อนุบาล 3/1 วัดดอนตาล
150. เด็กชายรณชัย วงคำเหลา ประถม 6/1 วัดดอนตาล
151. เด็กหญิงป๊อก ชวย ประถม 6/1 วัดดอนตาล
152. เด็กชายธนากาญจน์ โยธานนท์ อนุบาล 2/1 วัดดอนตาล
153. เด็กชายนฤดล ทัศพันธ์ อนุบาล 2/1 วัดดอนตาล
154. เด็กหญิงศศิวิมล แสนสุด ประถม 1/1 วัดพลับพลา
155. เด็กหญิงอโนทัย รอดพิทักษ์ ประถม 1/1 วัดพลับพลา
156. เด็กหญิงบุศนันท์ บุญจันทร์ ประถม 1/1 วัดพลับพลา
157. เด็กชายภัทรดนัย มะณีนัย ประถม 5/2 วัดพลับพลา
158. เด็กชายนพรัตน์ รอรั้ง มัธยม 3/2 วัดพลับพลา
159. เด็กหญิงอโณทัย นราหนองแวง ประถม 2/2 วัดพลับพลา
160. เด็กหญิงณิชานันท์ มั่นภักดี มัธยม 3/2 วัดพลับพลา
161. เด็กชายพรสวรรค์ หนูเรขา ประถม 6/1 วัดพลับพลา
162. เด็กชายกำชัย บุญมา ประถม 6/1 วัดพลับพลา
163. เด็กชายวัชรพงษ์ พิมพ์ภักดี ประถม 1/1 วัดพลับพลา
164. เด็กชายจิรศักดิ์ อุทัยวงศ์ ประถม 6/1 วัดพลับพลา
165. เด็กหญิงเกวลิน วงษ์รัตน์ ประถม 1/1 วัดพลับพลา
166. เด็กชายฐิติโชติ ภาเรือง มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
167. เด็กชายรณกร เจริญสรรพพืช ประถม 6/2 วัดพลับพลา
168. เด็กหญิงสุดา ปิดตาระโพธิ์ มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
169. เด็กชายเกียรติศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์ ประถม 5/1 วัดพลับพลา
170. เด็กชายธนโชติ สุขแจ่มใส มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
171. เด็กชายปิยะ บุดศรีคำ มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
172. เด็กชายสรยุทธ ทองน้อย มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
173. เด็กชายอนุภาพ เทพวาที ประถม 3/2 วัดพลับพลา
174. เด็กชายวรากร แสงราม ประถม 2/2 วัดพลับพลา
175. เด็กหญิงเสาวณีย์ อินทร์หอม มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
176. เด็กหญิงกมลวรรณ บุญมา ประถม 1/2 วัดพลับพลา
177. เด็กชายวุฒิธินันท์ โคงโนนกอก มัธยม 3/2 วัดพลับพลา
178. เด็กชายหรัณย์กร โฉมเฉลา ประถม 6/2 วัดพลับพลา
179. เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ศิริสุวรรณรัตน์ มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
180. เด็กชายกรกฤต พลประสิทธิ์ ประถม 6/2 วัดพลับพลา
181. เด็กชายจตุพร บุญกิจ ประถม 6/2 วัดพลับพลา
182. เด็กหญิงสุรีย์ริสสา ตั้งกฤษณขจร ประถม 6/2 วัดพลับพลา
183. เด็กหญิงปาริตา วงษ์ขันธ์ ประถม 5/2 วัดพลับพลา
184. เด็กหญิงเกวลี ไกรวาส มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
185. เด็กหญิงอติกานต์ ริ้วพรม มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
186. เด็กชายพงศ์พัทธ์ จุติ ประถม 3/1 วัดพลับพลา
187. เด็กหญิงภัทรภร พลไชขา ประถม 3/2 วัดพลับพลา
188. เด็กชายณัฐพร นะราช ประถม 3/1 วัดพลับพลา
189. เด็กหญิงณัฐณิชา มรคา ประถม 5/2 วัดพลับพลา
190. เด็กชายธีรภัทร สุวรรณเหลา ประถม 1/1 วัดพลับพลา
191. เด็กชายสหชัย ปินะถา ประถม 6/2 วัดพลับพลา
192. เด็กหญิงรัตนา ส้อม มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
193. เด็กหญิงณัฐณิชา สุขสวัสดิ์ ประถม 1/1 วัดพลับพลา
194. เด็กชายศุภกิตติ์ พลไชขา ประถม 1/1 วัดพลับพลา
195. เด็กชายกฤตนัย ไพสนธ์ ประถม 6/2 วัดพลับพลา
196. เด็กชายกิตติพันธ์ แก้วจันทร์ ประถม 6/2 วัดพลับพลา
197. เด็กชายกนกพล บุญเจริญ ประถม 1/1 วัดพลับพลา
198. เด็กชายวิศรุต นะราช ประถม 6/2 วัดพลับพลา
199. เด็กชายปฏิภาณ ปินะถานัง ประถม 1/1 วัดพลับพลา
200. เด็กหญิงกัญญาณัฐ นกไธสงค์ ประถม 1/1 วัดพลับพลา
201. เด็กชายธนกฤต ศรีโชค ประถม 6/2 วัดพลับพลา
202. เด็กหญิงภาศิณี ถินราช ประถม 6/2 วัดพลับพลา
203. เด็กชายอภินันท์ จิตอุทัย ประถม 2/1 วัดโป่งแรด
204. เด็กชายชาฮิต มอรลา ประถม 1/1 วัดโป่งแรด
205. เด็กชายจำเริญ เสร็จ ประถม 1/1 วัดโป่งแรด
206. เด็กชายศุภโชค ดุมขุนทด ประถม 5/1 วัดโป่งแรด
207. เด็กชายวุฒิชัย เล็บสา ประถม 2/1 วัดโป่งแรด
208. เด็กชายอภินัทฐ์ จิตรอุทัย ประถม 6/1 วัดโป่งแรด
209. เด็กหญิงอารดา คำปา ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
210. เด็กหญิงพัชริดา พลสนาม ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
211. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ โพธิ์งาม ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
212. เด็กหญิงรัตนา ไกรวิชัย ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
213. เด็กชายชินบุตร พันธ์เวช ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
214. เด็กชายธนากร จิตรศิลป์ ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
215. เด็กชายเทอดธรรม หอมทรัพย์ ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
216. เด็กชายวิทวัส การะบูรณ์ ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
217. เด็กชายวันพันธ์ คงมั่น ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
218. เด็กหญิงทับทิม เจริญวงษ์ ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
219. เด็กชายพงศภัค แสงสว่าง ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
220. เด็กชายจารุพัฒน์ เหล็กศรี ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
221. เด็กชายพุฒิชัย ใจธรรม ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
222. เด็กชายศุภโชค เป๋ยั่งยืน ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
223. เด็กหญิงปิยะธิดา แก้วดวงเล็ก ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
224. เด็กชายปฏิพล ถาวรยิ่ง ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
225. เด็กชายคณิศร ศรีธรรมา ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
226. เด็กชายนพดล บุญมา ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
227. เด็กหญิงนพภัสสร ม่วงสุข ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
228. เด็กหญิงธมลวรรณ โพธิ์งาม ประถม 6/1 วัดทองทั่ว
229. เด็กชายวุฒิโรจน์ สิทธิผล ประถม 6/1 วัดเนินสูง
230. เด็กชายธีระยุทธ วะสิโน ประถม 6/1 วัดเนินสูง
231. เด็กชายเลิศนรา สำนักวิชา ประถม 6/1 วัดเนินสูง
232. เด็กชายอนาวิล มาลาทอง ประถม 6/1 วัดเนินสูง
233. เด็กชายกันต์ธราวุฒิ มีแก้ว ประถม 6/1 วัดเนินสูง
234. เด็กชายพีรพงศ์ เชื้อฉลาด ประถม 6/1 วัดเนินสูง
235. เด็กชายจิรพัฒน์ จันทษร ประถม 6/1 วัดเนินสูง
236. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วสัมฤทธิ์ ประถม 6/1 วัดเนินสูง
237. เด็กหญิงสุธิมาศ สารพัฒน์ ประถม 6/1 วัดเนินสูง
238. เด็กชายณัฐวุฒิ ประดิษฐ์ ประถม 6/1 วัดเนินสูง
239. เด็กหญิงรัตติกานต์ แก้วสัมฤทธิ์ ประถม 6/1 วัดเนินสูง
240. เด็กหญิงจุฑามาศ พูลมี ประถม 6/1 วัดหนองบัว
241. เด็กชายพัชร์พล โพธิมณี ประถม 6/1 วัดหนองบัว
242. เด็กชายพาทิศ สุทธิวงค์ ประถม 6/1 วัดหนองบัว
243. เด็กชายธนชาติ ตลับทอง ประถม 6/1 วัดหนองบัว
244. เด็กหญิงอรอุมา โพธิ์มณี ประถม 6/1 วัดหนองบัว
245. เด็กชายชนะพล ฟักน่วม ประถม 6/1 วัดหนองบัว
246. เด็กชายชิตชัย ศรีสุวรรณ ประถม 6/1 วัดหนองบัว
247. เด็กชายธนธรณ์ หนองเต่าดำ ประถม 6/1 วัดหนองบัว
248. เด็กชายจุลสิทธิ์ ชำนาญกุล ประถม 6/1 วัดหนองบัว
249. เด็กหญิงเขมิกา วานิชสรรพ์ ประถม 6/1 วัดหนองบัว
250. เด็กหญิงศศิวิมล พีระพงษ์ ประถม 6/1 วัดหนองบัว
251. เด็กหญิงอังคณา กลิ่นสุบรรณ์ ประถม 6/1 วัดหนองบัว
252. เด็กหญิงธิธาดา ชยากร ประถม 6/1 วัดหนองบัว
253. เด็กหญิงจูริส เจนส์ กาลีงา ประถม 6/1 วัดหนองบัว
254. เด็กหญิงญาณภัทร ดีดวงพันธ์ ประถม 6/1 วัดหนองบัว
255. เด็กชายณัฐพงศ์ แสงทอง ประถม 6/1 วัดหนองบัว
256. เด็กหญิงพรธีรา ดีดวงพันธ์ ประถม 6/1 วัดหนองบัว
257. เด็กหญิงมดแดง โป๊ะ ประถม 6/1 วัดหนองบัว
258. เด็กชายกรวิชญ์ ดีดวงพันธ์ ประถม 6/1 วัดหนองบัว
259. เด็กชายศุภกิตติ์ งามคง ประถม 6/1 วัดหนองบัว
260. เด็กชายเจตรา วิเชท ประถม 6/1 วัดเสม็ดงาม
261. เด็กหญิงรัชนก สืบวงศ์รุ่ง ประถม 6/1 วัดเสม็ดงาม
262. เด็กหญิงธัญญรัตน์ สกุณี ประถม 6/1 วัดเสม็ดงาม
263. เด็กหญิงทักษพร ศรีโมรา ประถม 6/1 วัดเสม็ดงาม
264. เด็กหญิงกนกวรรณ บูแดง ประถม 6/1 วัดเสม็ดงาม
265. เด็กชายสุกฤต นินขัง ประถม 6/1 วัดเสม็ดงาม
266. เด็กชายธงไชย ทองแสง ประถม 6/1 วัดเสม็ดงาม
267. เด็กหญิงวราคณา ดิเรกศรี ประถม 2/1 วัดเนินโพธิ์
268. เด็กหญิงณัฐรัตน์ พลอยเอี่ยม มัธยม 3/1 วัดไผ่ล้อม
269. เด็กชายชานุกร ยินสูตร ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
270. เด็กชายรชต เจริญสุข ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
271. เด็กชายเคียง พร ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
272. เด็กหญิงมนัสนันท์ สุมนทา ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
273. เด็กชายพรชัย วรรณทอง ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
274. เด็กหญิงสายธาร หวลสุวรรณ์ ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
275. เด็กชายเค็ง พร ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
276. เด็กชายณัชพล บัวจันทร์ ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
277. เด็กชายไตรภูมิ สุขเจริญ ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
278. เด็กชายกิตติชัย สมานพรรค ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
279. เด็กชายทีระสิน แสงศรี ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
280. เด็กชายทวีชัย สุขกฤต ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
281. เด็กชายวัชรพล กระทอง ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
282. เด็กชายรัฐพล พลอยเอี่ยม ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
283. เด็กชายธนภัทร เอกบุญ ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
284. เด็กหญิงพิชญภา นิลปัทษ์ ประถม 2/1 วัดไผ่ล้อม
285. เด็กหญิงอณันธิญา อานาภรณ์ ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
286. เด็กชายธเนศ ศรีธิชัยวงค์ ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
287. เด็กชายกลชัย โพธิ์แก้ว ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
288. เด็กชายวรวิช เจนจัดทรัพย์ ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
289. เด็กหญิงอรรัมภา วงศ์วสุพล ประถม 1/1 วัดไผ่ล้อม
290. เด็กชายศุทธวีร์ นิยันตัง ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
291. เด็กชายธนาทร สันวิราช ประถม 2/1 วัดไผ่ล้อม
292. เด็กชายทัศนัย ทิพมล ประถม 1/1 วัดไผ่ล้อม
293. เด็กหญิงจิราพร พานทอง ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
294. เด็กชายจิตติพันธ์ พานทอง ประถม 5/1 วัดไผ่ล้อม
295. เด็กหญิงดารารัตน์ บุบผาวาสน์ ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
296. เด็กหญิงรัชนก กองนวน ประถม 1/1 วัดไผ่ล้อม
297. เด็กชายนภดล ท่อนทอง มัธยม 2/2 วัดไผ่ล้อม
298. เด็กหญิงออริษา พาอ่อน ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
299. เด็กชายธนวัฒน์ ฟองงาม ประถม 2/1 วัดไผ่ล้อม
300. เด็กชายนรภัทร โคประโคน ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
301. เด็กชายวชิรวิชญ์ บำรุง ประถม 5/1 วัดไผ่ล้อม
302. เด็กหญิงกิมเรียง ไพ ประถม 5/1 วัดไผ่ล้อม
303. เด็กชายพิทักษ์ผล เอกบุญ ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
304. เด็กชายรชตะ นิยมวานิช ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
305. เด็กชายยุทธนา ศรีเวียง ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
306. เด็กชายจรินทร จิอู๋ ประถม 5/1 วัดไผ่ล้อม
307. เด็กชายเดชานนท์ ใจวรรณ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
308. เด็กชายธนพล หงษ์โต ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
309. เด็กชายศิลา หนูทอง ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
310. เด็กชายพิพัฒน์ อิทธิพงษ์ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
311. เด็กหญิงน้ำฝน ทองคำ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
312. เด็กหญิงณีรัมพร ประมงค์กิจ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
313. เด็กหญิงนภัสวรรณ นิลปาล ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
314. เด็กชายรายู แซ่อึ้ง ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
315. เด็กหญิงรมิตา อุโคตร ประถม 1/1 วัดไผ่ล้อม
316. เด็กหญิงอธิติยา ปุริทาสัง ประถม 5/1 วัดไผ่ล้อม
317. เด็กหญิงชนิสรา ไชยานนท์ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
318. เด็กหญิงณัฐยางศ์ โสภัณนา ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
319. เด็กหญิงกรรณิการ์ เฮง ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
320. เด็กหญิงชุติมา เจริญสุข ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
321. เด็กชายกัมปนาท อัมภวัน ประถม 5/1 วัดไผ่ล้อม
322. เด็กหญิงอารยา ปิดตามาตา มัธยม 3/1 วัดไผ่ล้อม
323. เด็กหญิงกัลยกร วัดพะยา ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
324. เด็กชายณัฐพนธ์ ปิดตามาตา ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
325. เด็กชายธนากร ใชยานนท์ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
326. เด็กหญิงนรินทร์ โสดแนว ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
327. เด็กหญิงรลิตา ทองเชื้อ ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
328. เด็กชายพนธกร บุตรดี ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
329. เด็กหญิงรดาภัทร โพธิ์คำ ประถม 1/1 วัดไผ่ล้อม
330. เด็กชายพีระพงษ์ คำรอด ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
331. เด็กชายสุวรรณดารา โกง ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
332. เด็กชายวันเกิด เฉลิมสุระกาญจน์ ประถม 1/1 วัดไผ่ล้อม
333. เด็กชายธนัท วิเศษสุด ประถม 1/1 วัดไผ่ล้อม
334. เด็กชายกฤษฎา จันทะสอน ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
335. เด็กหญิงเดือนแรม สาวนางกุ้ง ประถม 6/1 วัดไผ่ล้อม
336. เด็กชายชญานนท์ ศิริวัฒน์ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
337. เด็กหญิงพรสินี พร้าก้อน ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
338. เด็กหญิงกนกพร รักพวง ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
339. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หลิมเจริญ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
340. เด็กหญิงมณีพร วงศ์วสุพล ประถม 2/1 วัดไผ่ล้อม
341. เด็กชายพาส สุพ่อน ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
342. เด็กหญิงอัญดาทิพย์ คำอ่อน อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
343. เด็กหญิงรดา จิลิน อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
344. เด็กชายกฤตัชญ์ ศรนอก อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
345. เด็กชายเอกกมล แทนเจริญ อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
346. เด็กชายภัทรพงษ์ สุดเฉลี่ยว อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
347. เด็กชายธนวัฒน์ หงวนสง่า ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
348. เด็กชายสรภพ ดาราทิพย์ อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
349. เด็กชายตังลี ฮัว อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
350. เด็กหญิงสุภาพร ประวิเศษ อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
351. เด็กหญิงขวัญรัตน์ ทองสุข ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
352. เด็กหญิงธัญสินี พันธ์เลิศ อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
353. เด็กชายธนวัฒน์ อารีกลาง ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
354. เด็กชายพุฒิศักดิ์ คันทรง ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
355. เด็กหญิงทักษพร ลอยลิ่ว ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
356. เด็กชายอดิลักษณ์ กงวิรัตน์ ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
357. เด็กหญิงอริสรา เอี้ยงพยุง อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
358. เด็กชายธนวัฒน์ เพชรเสถียร ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
359. เด็กชายเบียร์ กง อนุบาล 2/1 วัดเกาะตะเคียน
360. เด็กชายณัฏฐพล พุฒิพรเพ็ญปทุม ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
361. เด็กชายพีรพัฒน์ สระสีสม ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
362. เด็กหญิงกันญาลักษณ์ นุชิตภาพ ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
363. เด็กชายจตุรภัทร หงวนสง่า ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
364. เด็กชายปรเมธ เพศประเสริฐ ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
365. เด็กชายธีราพัฒน์ ทองสุข ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
366. เด็กชายอภิชาติ เจริญลาภ ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
367. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประเสริฐศิริ อนุบาล 2/1 วัดเกาะตะเคียน
368. เด็กชายวงศกร เกรียงไกร ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
369. เด็กหญิงณัชชา ประหยัดจิตร ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
370. เด็กชายยูบีน แจ๊ค อนุบาล 1/1 วัดเกาะตะเคียน
371. เด็กหญิงณภัทร ประหยัดจิตร ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
372. เด็กชายณธกฤต จันทร์กลิ่น ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
373. เด็กหญิงสุพิชชา สิงหาบุตร ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
374. เด็กชายรัฐพงษ์ จิลิน ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
375. เด็กชายอภิชาต รสเกษร ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
376. เด็กชายพิชาภพ สิงห์น้อย ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
377. เด็กชายชิณวุฒิ สมจิตร ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
378. เด็กชายธีรเมธ เพศประเสริฐ ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
379. เด็กหญิงกนกวรรณ พรมโนนศรี ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
380. เด็กหญิงอาจารี ทักษิณาจาร อนุบาล 2/1 วัดเกาะตะเคียน
381. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ ปานเจริญ ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
382. เด็กชายเลี๊ยด เซือง ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
383. เด็กชายสมภพ ใจหนัก ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
384. เด็กชายพุธิภัทร ใบเตย ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
385. เด็กหญิงศยามล สมประเสริฐ ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
386. เด็กชายดีนา เขต ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
387. เด็กชายณัฐปวินท์ เย็นเยือก ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
388. เด็กชายธนภัทร์ หมื่นนะ ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
389. เด็กชายชานุ อุ่นให้ผล ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
390. เด็กชายวรินธร พุทธาวันดี ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
391. เด็กชายวชิรวุธ ภารวิชัย ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
392. เด็กชายธนกฤต เสชัง ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
393. เด็กชายคเชนทร์ อินทร์งาม ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
394. เด็กชายสิปปกร รู้แผน ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
395. เด็กชายแอ๊ด งาจัน ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
396. เด็กชายพีรพัฒน์ พรมดี ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
397. เด็กชายวรเชษฐ์ ทองดีสุข อนุบาล 2/1 วัดเกาะตะเคียน
398. เด็กหญิงไอรดา วานิชสรร ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
399. เด็กหญิงน้ำหวาน ลา อนุบาล 2/1 วัดเกาะตะเคียน
400. เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุขเสริม ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
401. เด็กหญิงกุลเทีย ทอน ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
402. เด็กหญิงวรัญญา หวานหอม อนุบาล 2/1 วัดเกาะตะเคียน
403. เด็กชายฉัตรอธิผล จูมพันธ์ อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
404. เด็กหญิงดาลา กานดาลา ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
405. เด็กชายจีรศักดิ์ ประหยัดจิตร อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
406. เด็กหญิงภัควรัญ ชูทอง อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
407. เด็กชายวรพงศ์ อีมแมน ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
408. เด็กหญิงสุพรรษา นึกสม ประถม 4/1 วัดเกาะโตนด
409. เด็กชายณัฐชัย เพชรเนียม ประถม 3/1 วัดเกาะโตนด
410. เด็กหญิงนุสรา ฝอดสูงเนิน ประถม 1/1 วัดเกาะโตนด
411. เด็กหญิงจันทร์แก้วดาว ทองระยา ประถม 1/1 วัดเนินยาง
412. เด็กหญิงกฤตยา วิริยาภรณ์ ประถม 1/1 วัดเนินยาง
413. เด็กหญิงวราพร ทรงประโคน ประถม 1/1 วัดเนินยาง
414. เด็กหญิงรสิกา สุทธิอาภรณ์ ประถม 1/1 วัดเนินยาง
415. เด็กชายธนกฤต วิริยาภรณ์ ประถม 1/1 วัดเนินยาง
416. เด็กชายนครินทร์ สุทธิอาภรณ์ ประถม 1/1 วัดเนินยาง
417. เด็กชายรณชัย บุญสายออ ประถม 1/1 วัดเนินยาง
418. เด็กหญิงอนุธิดา จตุพลัง ประถม 1/1 วัดเนินยาง
419. เด็กหญิงชนัญธิดา แสงโรชา ประถม 1/1 วัดเนินยาง
420. เด็กหญิงจันทร์แก้ววดี ทองระยา ประถม 1/1 วัดเนินยาง
421. เด็กชายยัน เจนดาร์ ประถม 1/1 วัดเนินยาง
422. เด็กชายชินกฤษ โภคาพาณิชย์ ประถม 1/1 วัดเนินยาง
423. เด็กชายนราวัชญ์ กระต่ายวงษ์จันทร์ ประถม 1/1 วัดเนินยาง
424. เด็กชายนราวิชญ์ กระต่ายวงษ์จันทร์ ประถม 1/1 วัดเนินยาง
425. เด็กหญิงพรรณพร พรมเสนา ประถม 1/1 วัดเนินยาง
426. เด็กหญิงนันท์นภัส สุทธิอาภรณ์ ประถม 1/1 วัดเนินยาง
427. เด็กชายธนธรณ์ สุวรรณบุตร ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
428. เด็กหญิงพรปวีณ์ พันธ์พักสร ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
429. เด็กหญิงพรนภัส ทรงประโคน ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
430. เด็กหญิงธัญชนก วงค์ถาวร ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
431. เด็กหญิงธีตา เริน ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
432. เด็กชายมานุช เนี๊ยด ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
433. เด็กชายสิรภัทร ไทยเจริญ ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
434. เด็กหญิงเปา มร ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
435. เด็กชายเลียบ เอ็น ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
436. เด็กชายศศิศ กิจภาระ ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
437. เด็กชายมอม มร ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
438. เด็กชายธนกฤต มุกดารา ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
439. เด็กหญิงกรวรรณ หอมชื่น ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
440. เด็กหญิงจันธิมา พื้นผล ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
441. เด็กชายภาวิท สีห์ผักเเว่น ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
442. เด็กหญิงพรชนก เสนคำสอน ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
443. เด็กหญิงพชรกมล พิมพ์พากร ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
444. เด็กหญิงกนกรัตน์ ศุภผล ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
445. เด็กหญิงรัชนาท นกเลิศพันธุ์ ประถม 1/1 วัดเขาน้อย
446. เด็กชายนฤดล พูลแล่นเร็ว มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
447. เด็กชายอยุทธจักริน ทองไพวรรณ มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
448. เด็กชายชาย เสียน มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
449. เด็กชายคเนตร ชล มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
450. เด็กชายวิวิธวินท์ เอี่ยมหลัก อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
451. เด็กชายสิรวุฒิ หอมทวี มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
452. เด็กชายอนุวัฒน์ พวงมณี มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
453. เด็กชายพัสกร ชัยปูริ มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
454. เด็กหญิงรัตนภรณ์ มะลิสา มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
455. เด็กหญิงนันทนัช บ่อแก้ว มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
456. เด็กชายวรบุตร นรเดช มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
457. เด็กชายณัชพล นามสีลี มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
458. เด็กชายอรรถนนท์ กองนอก มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
459. เด็กหญิงณปภา พ่อนามแดง มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
460. เด็กหญิงอุมากร สีหาบุตร มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
461. เด็กหญิงสุภาพร ชินนะวงค์ มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
462. เด็กหญิงพรมดี พรหมพระจันทร์ มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
463. เด็กหญิงเหมี่ยว ราสีวง ประถม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
464. เด็กหญิงวาสนา บุตรศิริ อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
465. เด็กหญิงดาว ภูมิใจ มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
466. เด็กหญิงรัตนา สีหาบุตร ประถม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
467. เด็กชายอานันท์ วงสุวรรณ มัธยม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
468. เด็กหญิงรัตนภรณ์ พิศสุวรรณ์ ประถม 6/1 วัดบูรพาพิทยาราม
469. เด็กชายศุภกร สงวนทรัพย์ มัธยม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
470. เด็กหญิงเนตรนภา ก้อนคำ มัธยม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
471. เด็กหญิงพลอย กงทอง มัธยม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
472. เด็กหญิงหทัยกาญจน์ นามสีลี ประถม 6/1 วัดบูรพาพิทยาราม
473. เด็กชายกรรณภัทร เพียรแก้ว มัธยม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
474. เด็กชายเพีย เย็น ประถม 6/1 วัดบูรพาพิทยาราม
475. เด็กชายธนพล กงทอง มัธยม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
476. เด็กชายธันวา เกษรมาลา ประถม 6/1 วัดบูรพาพิทยาราม
477. เด็กชายธนากร ปทุมวัน อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
478. เด็กชายเอกรัฐ ปิ่นอำคา อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
479. เด็กชายอนุชิต แพทอง ประถม 6/1 วัดบูรพาพิทยาราม
480. เด็กชายวิวิธชัย เอี่ยมหลัก อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
481. เด็กหญิงขวัญฤดี ยะนะ อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
482. เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิศสุวรรณ์ อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
483. เด็กหญิงเอมอร ไปแดน ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
484. เด็กชายนิสอน วิน อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
485. เด็กชายนาราภัทร อาตเสน อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
486. เด็กชายภาคิน ดีดวงพันธ์ มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
487. เด็กชายภาณุพงค์ ปริ่มผล อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
488. เด็กหญิงพรสวรรค์ สุวรรณสาร อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
489. เด็กหญิงธัญชนก แสนสุภา อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
490. เด็กหญิงอภิชญา มงคลนาค อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
491. เด็กหญิงเธีย สรีนัท อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
492. เด็กชายวุฒิภัทร มีจินดา อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
493. เด็กหญิงจิลาพร ผาลา อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
494. เด็กชายกัณภัทร์ พรมลิ อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
495. เด็กหญิงชัญญานุช หิรัญสุข อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
496. เด็กหญิงกวินธิดา สร้อยสุวรรณ อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
497. เด็กชายกิตติภณ ดาบทอง ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
498. เด็กหญิงกวินธิดา สุริยาสิทธ์ ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
499. เด็กชายภัทรดนัย แม่นปืน อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
500. เด็กชายสิทธินนท์ สาลีทอง อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
501. เด็กหญิงแพรวา มีไซ ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
502. เด็กหญิงกันติชา แห่สถิตย์ ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
503. เด็กชายเท่ เทือน ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
504. เด็กหญิงฟ้าใส จอมปันยา ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
505. เด็กชายเซน พุนลือ ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
506. เด็กหญิงเธีย โซนิน ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
507. เด็กชายอดิเทพ ศรีวิลัย ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
508. เด็กหญิงพลอย เย็น ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
509. เด็กชายพิพัฒน์ มีจินดา ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
510. เด็กหญิงสุพิชา ทาสีเพชร ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
511. เด็กชายอาทิตย์ พรมลิ ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
512. เด็กหญิงจิตรตาภรณ์ อินนวล ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
513. เด็กหญิงกัลยารัตน์ รักษาผล ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
514. เด็กชายปัญญากร สาย ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
515. เด็กหญิงลลิตพรรณ ศรีพอ ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
516. เด็กชายอนุชา พวงมณี ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
517. เด็กชายปวริศ ผดุงสัตย์ ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
518. เด็กหญิงเดือน ภูมิใจ มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
519. เด็กชายไกรวิทย์ แห่สถิตย์ ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
520. เด็กชายชะมด ไชยะเดช ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
521. เด็กชายเซียวมิง โคน ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
522. เด็กชายภากร พรูแล่นเร็ว ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
523. เด็กชายธนากร อินทร์แก้ว ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
524. เด็กหญิงกัญญาวีร์ เตียวเจริญ ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
525. เด็กหญิงอารยา อุติ ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
526. เด็กชายชัยเมธ กองนอก ประถม 5/1 วัดบูรพาพิทยาราม
527. เด็กหญิงลักดี อินทะวง ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
528. เด็กหญิงจิราภา ก้อนฝ้าย ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
529. เด็กหญิงอนุสา ดำมะวง ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
530. เด็กชายไท เทือน ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
531. เด็กชายวันเสอย เสียม ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
532. เด็กหญิงจันทร์ทิมา จันทะสี มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
533. เด็กชายก้องหล้า ราชสีห์ มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
534. เด็กชายณัฐชนน ทรัพย์มาก มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
535. เด็กชายจันทร์บุตร ดวง มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
536. เด็กหญิงนารีรัตน์ พิศสุวรรณ มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
537. เด็กหญิงธัญลักษณ์ วิทศิริ มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
538. เด็กชายณัฐกิตติ์ จันทฤทธิ์ มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
539. เด็กชายณัฐภัทร ศรีเคลือบ ประถม 2/1 บ้านคลองกะพง
540. เด็กชายดีเน ฮะ ประถม 5/1 บ้านคลองกะพง
541. เด็กชายลีดา ฮะ ประถม 3/1 บ้านคลองกะพง
542. เด็กหญิงวิน เชน อนุบาล 2/1 บ้านคลองกะพง
543. เด็กหญิงสิราวรรณ คลี่ศรี ประถม 6/1 บ้านคลองกะพง
544. เด็กชายจรัสแสง เรืองชาญ ประถม 6/1 บ้านคลองกะพง
545. เด็กชายชานนท์ ดาวเรือง อนุบาล 3/1 บ้านคลองกะพง
546. เด็กชายกิตติพงษ์ มหาวงศ์ ประถม 5/1 บ้านคลองกะพง
547. เด็กชายประสิทธิ์ โลนุช ประถม 2/1 บ้านคลองกะพง
548. เด็กชายธีณภัทร สิลาวัน ประถม 2/1 บ้านคลองกะพง
549. เด็กชายชยนน หมื่นนุช อนุบาล 3/1 บ้านคลองกะพง
550. เด็กหญิงปนัดดา โพธิ์เจริญ อนุบาล 3/1 บ้านคลองกะพง
551. เด็กชายพงศกร ชายทองเดช อนุบาล 3/1 บ้านคลองกะพง
552. เด็กชายโภควินท์ ชำนาญชล ประถม 6/1 บ้านคลองกะพง
553. เด็กหญิงเมียน เชน อนุบาล 3/1 บ้านคลองกะพง
554. เด็กชายสถาพร ชายทองเดช ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
555. เด็กหญิงจันตรา เชน ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
556. เด็กชายทรงพล มะโนวรรณ์ ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
557. เด็กหญิงกิ่งทอง อานามนารถ ประถม 6/1 บ้านคลองกะพง
558. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ อานามนารถ ประถม 6/1 บ้านคลองกะพง
559. เด็กชายปุรเชษฐ์ ประเสริฐการ ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
560. เด็กชายวีรวัฒน์ ศรีเจริญ ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
561. เด็กหญิงปริฉัตร ทองพูล ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
562. เด็กหญิงเพชรไพลิน ดวงภมร ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
563. เด็กชายธันวา บุตรจันทร์ ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
564. เด็กชายพรมณี ไม่ปรากฎ ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
565. เด็กชายชินกร เนียง ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
566. เด็กหญิงจิตรานุช ทิพย์ทวีทา ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
567. เด็กชายไผ่ แพงสีแก้ว ประถม 2/1 บ้านคลองกะพง
568. เด็กชายธีณพัฒน์ คำประดิษฐ์ ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
569. เด็กชายพูวัน ไชยะลาด ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
570. เด็กหญิงเม เหมน ประถม 3/1 บ้านคลองกะพง
571. เด็กชายจักรกฤษณ์ ประชานอก ประถม 3/1 บ้านคลองกะพง
572. เด็กหญิงปณิตา ประชานอก อนุบาล 1/1 บ้านคลองกะพง
573. เด็กชายลุย โพทิสาน ประถม 2/1 บ้านคลองกะพง
574. เด็กหญิงวนิษศา เบ็ญจา อนุบาล 1/1 บ้านคลองกะพง
575. เด็กชายอภิรักษ์ ปันยะ ประถม 4/1 บ้านคลองกะพง
576. เด็กชายอนุ ศักดา ประถม 2/1 บ้านคลองกะพง
577. เด็กหญิงภัทราพร มะโนวรรณ์ ประถม 4/1 บ้านคลองกะพง
578. เด็กชายโทนี่ พัดไทร ประถม 4/1 บ้านคลองกะพง
579. เด็กหญิงเพิด ศักดา ประถม 3/1 บ้านคลองกะพง
580. เด็กหญิงมรกต ศรีสอน อนุบาล 1/1 บ้านคลองกะพง
581. เด็กชายวัน เริน อนุบาล 2/1 บ้านคลองกะพง
582. เด็กชายแทน คำตา ประถม 2/1 บ้านเนินดินแดง
583. เด็กชายวายุ สารีลักษณ์ ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
584. เด็กชายพุฒิกร จิตตะจอน ประถม 4/1 บ้านเนินดินแดง
585. เด็กชายพะนา ลาลาดโอคำ ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
586. เด็กหญิงรุจิสดา วงศ์คะสุ่ม ประถม 4/1 บ้านเนินดินแดง
587. เด็กชายธนพนธ์ อิ่มมรรคผล ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
588. เด็กหญิงนัดชา สอนวิไล ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
589. เด็กหญิงจินดาหรา ภูกองไชย ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
590. เด็กหญิงไข่มุก บุตรธิแสง อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
591. เด็กหญิงน้ำใส อินทิสาน ประถม 1/1 บ้านเนินดินแดง
592. เด็กชายโทมัส เจฟเฟอรี่ ลีล ชนะการ ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
593. เด็กชายปรวิชญ์ หทัยโชติ ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
594. เด็กหญิงคำภูเกียน ไชยะลาด อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
595. เด็กหญิงสุพัตรา บุญเต็ม อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
596. เด็กชายเจ ทองมาก ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
597. เด็กหญิงน้ำผึ้ง เททิวี อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
598. เด็กหญิงประภาพรรณ หทัยโชติ ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
599. เด็กหญิงธนกร ปั้นแหยม ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
600. เด็กหญิงรินรดา ศิลป์วิทย์ ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
601. เด็กชายธรีเดช วุฒิสนิท ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
602. เด็กหญิงรัตนา วงปะกา อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
603. เด็กชายคมกริช เกษศรี ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
604. เด็กชายวีรภาพ พุทธมงคล อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
605. เด็กหญิงรินรดา ศิลป์วิทย์ ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
606. เด็กหญิงหญิง ไชยะสิน อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
607. เด็กหญิงวันดี สายทะจัก ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
608. เด็กหญิงเมย์ สีทองคำ ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
609. เด็กหญิงนาขวัญ สิงวงศ์ษา ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
610. เด็กชายศุภโชค แก้วยก ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
611. เด็กชายวีรวัฒน์ รวดเร็ว อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
612. เด็กหญิงทัศนีย์ ห่างภัย ประถม 4/1 บ้านเนินดินแดง
613. เด็กหญิงพรพิมล อัดโท ประถม 1/1 บ้านเนินดินแดง
614. เด็กชายธนวัฒน์ มูลภาศัย ประถม 4/1 บ้านเนินดินแดง
615. เด็กหญิงใบมอน - ประถม 3/2 บ้านเนินดินแดง
616. เด็กหญิงคุ้น - ประถม 3/2 บ้านเนินดินแดง
617. เด็กหญิงอรกานต์ เกิดนอก อนุบาล 2/1 บ้านเนินดินแดง
618. เด็กชายศุภลักษณ์ เจริญสุข ประถม 3/2 บ้านเนินดินแดง
619. เด็กชายธนากร ฝ่ายเพีย ประถม 4/1 บ้านเนินดินแดง
620. เด็กหญิงณัชชา สุขสมัย ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
621. เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธ์ ฮวดโพธิ์พันธุ์ ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
622. เด็กชายพริกไทย อินทิสาน ประถม 1/1 บ้านเนินดินแดง
623. เด็กชายนัดทิว แก้วพิลา ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
624. เด็กชายย้ง จักกะพง ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
625. เด็กหญิงกอหญ้า บำรุงศิษ ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
626. เด็กหญิงใหม่ใหม่ มอน ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
627. เด็กชายญี่ปุ่น พิมมวงศ์ ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
628. เด็กชายนิกชะคุณ ไพลิน ประถม 2/1 บ้านเนินดินแดง
629. เด็กหญิงวไลพร บุญเจริญ ประถม 2/1 บ้านมาบโอน
630. เด็กชายกษิดิ์เดช ภารจำนงค์ มัธยม 2/1 วัดสามผาน
631. เด็กชายธนกร แก้วอุดม ประถม 5/1 วัดสามผาน
632. เด็กหญิงขวัญพิชชา อินมณเทียร มัธยม 2/1 วัดสามผาน
633. เด็กหญิงสุชาดา จตุรัส ประถม 5/1 วัดสามผาน
634. เด็กชายกริช เกษรสิทธิ์ ประถม 5/1 วัดสามผาน
635. เด็กหญิงดารารัตน์ นิสัย ประถม 5/1 วัดสามผาน
636. เด็กหญิงมิน จวงจัน ประถม 2/1 วัดสามผาน
637. เด็กหญิงขันทอง วรรณศรี ประถม 5/1 วัดสามผาน
638. เด็กหญิงพิมพ์พิกา แง๋วอ๋อง อนุบาล 2/1 วัดสามผาน
639. เด็กหญิงเย็นฤดี กุนตัน ประถม 2/1 วัดสามผาน
640. เด็กหญิงบุญตา พรมมีไช อนุบาล 3/1 วัดสามผาน
641. เด็กหญิงนาวา พรมมีชัย อนุบาล 3/1 วัดสามผาน
642. เด็กชายพีรพัฒน์ ชาญใส ประถม 3/1 วัดสามผาน
643. เด็กชายวงศกร ชาญใส ประถม 3/1 วัดสามผาน
644. เด็กหญิงปทุมพร ทับสิน ประถม 5/1 วัดสามผาน
645. เด็กหญิงชุติมา วงค์ผาบุตร อนุบาล 3/1 วัดสามผาน
646. เด็กชายจิรายุ วิชัย อนุบาล 3/1 วัดสามผาน
647. เด็กชายการัณย์ โกศล ประถม 3/1 วัดสามผาน
648. เด็กชายสิงห์ วิไช ประถม 3/1 วัดสามผาน
649. เด็กหญิงจันทนา อินมณเทียร ประถม 5/1 วัดสามผาน
650. เด็กชายวัชรพงษ์ อินมณเทียร อนุบาล 3/1 วัดสามผาน
651. เด็กหญิงนวพร วิไลศักดิ์ ประถม 1/1 วัดสามผาน
652. เด็กชายอภิชาติ เพ็ชรฉาระ ประถม 3/1 วัดสามผาน
653. เด็กชายสิทธิเดช แซ่หว้า มัธยม 2/1 วัดสามผาน
654. เด็กชายกิติกร จันทนุรัตน์ ประถม 1/1 วัดสามผาน
655. เด็กหญิงเตียง สายสมร ประถม 6/1 วัดสามผาน
656. เด็กชายเมธา กุนตัน มัธยม 1/1 วัดสามผาน
657. เด็กชายศักดา อุดผ่าน ประถม 6/1 วัดสามผาน
658. เด็กชายธีรศิลป์ พลูมี มัธยม 1/1 วัดสามผาน
659. เด็กชายคีนา โกสน มัธยม 1/1 วัดสามผาน
660. เด็กชายสุชาติ ไชยราช มัธยม 1/1 วัดสามผาน
661. เด็กหญิงวรรณพร โคเวียง มัธยม 2/1 วัดสามผาน
662. เด็กชายธันวา อุดผ่าน ประถม 4/1 วัดสามผาน
663. เด็กชายเรียบ จวบ อนุบาล 3/1 วัดสามผาน
664. เด็กชายวนา แสงกำ่ ประถม 2/1 วัดสามผาน
665. เด็กชายนพชัย มาศมี ประถม 2/1 ไทยรัฐวิทยา 14
666. เด็กหญิงใบเตย ศรีไพศาล ประถม 2/1 ไทยรัฐวิทยา 14
667. เด็กชายแดน พรวิไล ประถม 2/1 ไทยรัฐวิทยา 14
668. เด็กหญิงนก สุพานิช ประถม 2/1 ไทยรัฐวิทยา 14
669. เด็กหญิงกาญจนา ชิน ประถม 2/1 ไทยรัฐวิทยา 14
670. เด็กหญิงแหวน พรวิไล ประถม 2/1 ไทยรัฐวิทยา 14
671. เด็กหญิงขวัญฤทัย ช่างดำ ประถม 2/1 ไทยรัฐวิทยา 14
672. เด็กชายสันติภาพ เพชรภูทอง ประถม 2/1 ไทยรัฐวิทยา 14
673. เด็กชายนภสินธุ์ มาศมี ประถม 2/1 ไทยรัฐวิทยา 14
674. เด็กชายพีรพัฒน์ สรสุริยา ประถม 2/1 วัดตะกาดเง้า
675. เด็กชายพรพล มณีรัตน์ ประถม 2/1 วัดตะกาดเง้า
676. เด็กหญิงสุนิสา สิทธิบุศย์ ประถม 2/1 วัดตะกาดเง้า
677. เด็กหญิงอรอุมา เย็นกระแสร์ ประถม 2/1 วัดตะกาดเง้า
678. เด็กหญิงพัชญาณิน ภักดีวานิช ประถม 2/1 วัดตะกาดเง้า
679. เด็กชายชัยชนะศักดิ์ ขนแข็ง ประถม 2/1 วัดตะกาดเง้า
680. เด็กชายปรเมศวร์ จันทสิธิ์ ประถม 2/1 วัดหนองคัน
681. เด็กหญิงลำเพลิน ราชพิม ประถม 2/1 วัดหนองคัน
682. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ จันทสิทธิ์ ประถม 2/1 วัดหนองคัน
683. เด็กหญิงวิชุตา บุญส่ง ประถม 2/1 วัดหนองคัน
684. เด็กชายพศวีร์ สมร่าง ประถม 2/1 วัดหนองคัน
685. เด็กชายชัชรินทร์ เย็นสนาน ประถม 2/1 วัดหนองคัน
686. เด็กชายภาคิน มีแจ้ ประถม 2/1 วัดหนองคัน
687. เด็กชายศุภวิชญ์ เนตรวงศ์ ประถม 2/1 วัดหนองคัน
688. เด็กชายณัฐณิกร กล่ำธัญญา ประถม 2/1 วัดหนองคัน
689. เด็กหญิงมณิสรา กล่ำธัญญา ประถม 2/1 วัดหนองคัน
690. เด็กชายชญานิน สะปัญญา ประถม 2/1 วัดหนองคัน
691. เด็กหญิงภัคจิรา ไกรวงษ์ ประถม 2/1 วัดหนองคัน
692. เด็กชายเวสนา เยือน ประถม 2/1 วัดแขมหนู
693. เด็กหญิงรัตนา - ประถม 2/1 วัดแขมหนู
694. เด็กหญิงสุเทีย - ประถม 2/1 วัดแขมหนู
695. เด็กชายด.ช.เทวา - ประถม 2/1 วัดแขมหนู
696. เด็กหญิงพิม เตียน ประถม 2/1 วัดแขมหนู
697. เด็กชายธนัท มีไพรสาร ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
698. เด็กหญิงน้ำฝน อุเทน ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
699. เด็กชายสงกรานต์ ใหมทอง ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
700. เด็กชายศุภกร สิทธิวงษ์ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
701. เด็กชายธันวา อ่อนช้อย มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
702. เด็กชายอธิฐาน ลำพูน ประถม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
703. เด็กชายธนพัฒน์ โพธิสาร ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
704. เด็กหญิงใส เอิม ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
705. เด็กหญิงจุฬารัตน์ ลายงาม ประถม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
706. เด็กหญิงภณิดา ปิยะมาตร ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
707. เด็กชายฐณพัฒน์ ร่มเย็น ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
708. เด็กชายธนภัทร ภิบาลจันทร์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
709. เด็กหญิงชุติกาญจน์ โทณะวณิก ประถม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
710. เด็กชายวทัญญู ผุยชา มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
711. เด็กชายธันวา ภักดี ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
712. เด็กชายวรากรณ์ แก้วสะอาด มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
713. เด็กชายธนวัฒน์ สุภศร มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
714. เด็กชายเรืองยศ ลีนา ประถม 3/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
715. เด็กชายนิพนธ์ ยินดีพาสุข ประถม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
716. เด็กชายเจตนิพัทธ์ ก๊งจิตร์ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
717. เด็กชายปรเมศวร์ สายยิ้ม ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
718. เด็กชายอรุชา พันนิล มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
719. เด็กหญิงแพรวา คุ้มสุข ประถม 5/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
720. เด็กชายชนชิด วิจิตรบรรจง มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
721. เด็กชายนน เตียงวิไลศัก ประถม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
722. เด็กหญิงเกสรา ขิงหอม มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
723. เด็กชายศรนรินทร์ ประสมทรัพย์ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
724. เด็กหญิงชนาพร ปันจิตติ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
725. เด็กชายชัยพัฒน์ วงค์ดวง มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
726. เด็กชายพน แก้วมะนีวง ประถม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
727. เด็กหญิงปารถนา เตตะยศ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
728. เด็กหญิงพรนภัส นิ่มเจริญ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
729. เด็กหญิงธวรรณพร โนจักษ์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
730. เด็กชายรัตนพล หัตถมา มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
731. เด็กหญิงนิรมล นึกสม มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
732. เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีวงค์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
733. เด็กหญิงพรสวรรค์ คำวงษ์ศา มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
734. เด็กหญิงชาลิสา เพชรฤทธิ์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
735. เด็กหญิงแพ บัวอุไร มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
736. เด็กหญิงปรียาดา นาอินทร์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
737. เด็กหญิงปาริชาติ แสนสอาด ประถม 5/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
738. เด็กชายนครินทร์ หน่วงน้าว มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
739. เด็กหญิงนันทิตา จันทร์โชติ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
740. เด็กหญิงอนุจธิดา ไก่สะแก้ว มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
741. เด็กหญิงภัทราพร นาวารัตน์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
742. เด็กชายประพัฒชัย โตไทยสงค์ มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
743. เด็กชายคเชนทร์ ช้างสี ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
744. เด็กหญิงชยาน์รัตน์ จิตติยินดี มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
745. เด็กหญิงธิดารัตน์ ชำนาญชล มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
746. เด็กหญิงปภาวี อินทนิน มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
747. เด็กหญิงจันทร์จิรา ไกรวิจิตร์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
748. เด็กหญิงนันทิดา ไชยกันยา มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
749. เด็กหญิงจุฑามาศ ศิรินัย มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
750. เด็กชายรุ่งเกียรติ แสงอรุณ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
751. เด็กหญิงยศวดี ไกรวิจิตร์ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
752. เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์เขียว ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
753. เด็กหญิงเหมือนฝัน สมสารี มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
754. เด็กชายณัฐพล ศรีสวัสดิ์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
755. เด็กชายนนทวัฒน์ เพื่อมพูน ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
756. เด็กชายสำรวย พวังสุข มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
757. เด็กหญิงทิพยาภรณ์ คงกะพัน มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
758. เด็กชายสันติสุข สายแสง มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
759. เด็กชายรุ่งเกียรติ เขียวสีม่วง มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
760. เด็กชายธนาคิม แทนนิกร มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
761. เด็กหญิงชนกานต์ ด่านเรือ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
762. เด็กหญิงชนกนันท์ คงศรี มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
763. เด็กหญิงสุจิรา สัมพันธะ ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
764. เด็กชายพงศกร ก้อนเงิน มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
765. เด็กชายพรชิตโชค ทองดี มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
766. เด็กชายศิวกร รักษาพล มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
767. เด็กชายกิตติภณ ประสมจิตต์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
768. เด็กชายพีระพงษ์ น้อยม่วง มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
769. เด็กชายณัฐพล หงษ์รัตน์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
770. เด็กชายนฤเบศ รำพึงวงษ์ มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
771. เด็กหญิงศุภมาส กายะชาติ ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
772. เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีเพ็ง มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
773. เด็กชายอนุพนธ์ เวชรัมย์ มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
774. เด็กชายสุรพันธุ์ สุดแสวง มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
775. เด็กชายพงศ์ศิริ ขยันหา ประถม 5/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
776. เด็กชายพีชยะ แบบเหมาะ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
777. เด็กชายธันวา อินทร์แก้ว ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
778. เด็กชายพีรพัฒณ์ บุญแต่ง ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
779. เด็กชายปิยะ รำพึงวงค์ มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
780. เด็กหญิงเพ็ญนภา เพ็ชรสวงษ์ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
781. เด็กชายถนัดชัย ศรีคงรักษ์ มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
782. เด็กชายธนดล ประคอง ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
783. เด็กหญิงณิชานันท์ พิมพ์ทอง ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
784. เด็กชายอนุทัต พินิจ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
785. เด็กหญิงพัณณิตา สิงห์พรรณา ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
786. เด็กชายเตชินท์ คำมวล ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
787. เด็กชายวุฒิชัย คำวิเศษ ประถม 3/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
788. เด็กหญิงโชติกา นาคนิยม ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
789. เด็กชายกฤตภาส บำเพ็ญกิจ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
790. เด็กหญิงวิมล แก้วสะอาด ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
791. เด็กหญิงวรณัน ปัญญา ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
792. เด็กหญิงสุรนุช เชื่อฟัง ประถม 3/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
793. เด็กหญิงกรรณิการ์ บ่องเขาย้อย ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
794. เด็กหญิงกนกวรรณ จันทสิทธิ์ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
795. เด็กชายราเมธ โบว์ ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
796. เด็กชายศไนส์ สิทธิ์วงศ์ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
797. เด็กชายก้องพิภัส ทรงพล ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
798. เด็กชายพีรพล สีไวพัด ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
799. เด็กชายนันทพงศ์ พัวกำจัด ประถม 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
800. เด็กชายภูวนัตถ์ ศรีนวลผ่อง ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
801. เด็กชายศุภณัฐ สุขสงวน ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
802. เด็กชายณัฐดนัย อรุณพรต ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
803. เด็กชายธนพล เกิดบุญศรี ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
804. เด็กชายกิตติกัณฑ์ ธารใส ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
805. เด็กชายวรภัทร นาสวน ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
806. เด็กหญิงอรณิชา สังข์ทอง ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
807. เด็กชายยศพัฒน์ ดวงแก้ว ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
808. เด็กชายจิน เอิม ประถม 3/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
809. เด็กชายนวพล นะโมรัตน มัธยม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
810. เด็กหญิงวศินี ป้องหมู่ มัธยม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
811. เด็กหญิงอภิสรา ชาวไร่อ้อย ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
812. เด็กหญิงชิดชนก มาลัยรัตน์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
813. เด็กชายปฏิภาณ ผุดผาย ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
814. เด็กหญิงวันวิสา รำพึงวงค์ ประถม 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
815. เด็กหญิงเกวลี ภิรมย์รื่น ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
816. เด็กหญิงชนิสรา หาญสิทธิ์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
817. เด็กชายปวรุตม์ เครือศรี ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
818. เด็กชายจารุเดช ทองจันทร์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
819. เด็กหญิงภัทรวดี ดวงจินดา ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
820. เด็กหญิงจารุวรรณ ทองสา ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
821. เด็กชายสดรัตนา โตนโต๊ด ประถม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
822. เด็กชายสุรดิษ บัวนา ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
823. เด็กหญิงปริยากร ศรีบุญเฮือง ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
824. เด็กชายวุฒิกร ศรีคงรักษ์ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
825. เด็กชายวัฒนา แตงน้อย ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
826. เด็กชายณัฐนนท์ สัจจาระมลทิน ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
827. เด็กหญิงทัตพิชา โยธี มัธยม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
828. เด็กชายอธิวัฒน์ ผลประสิทธิ์ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
829. เด็กหญิงสุพัตรา พรมจรรย์ ประถม 6/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
830. เด็กชายธนพัตร์ ประจงกลาง ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
831. เด็กชายวสวัตติ์ ปุ้มไสว มัธยม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
832. เด็กชายเกศฎา สิงห์เปาว์ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
833. เด็กชายจิรเมธ เวชรัมย์ ประถม 6/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
834. เด็กชายธนพนธ์ พรมโคตร ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
835. เด็กชายคมกฤษณ์ บุตรชาติ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
836. เด็กชายพชรดนัย จิตรภักดี ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
837. เด็กชายพชร พวงจำปา ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
838. เด็กชายรวิศวร์ สัจจวาที ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
839. เด็กชายสิทธินนท์ ไวว่อง ประถม 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
840. เด็กชายศิวกร ศรีบุญกิติกุล ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
841. เด็กหญิงขัน ยินดีพาสุข ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
842. เด็กชายณัฐชพล คุ้มหอม ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
843. เด็กชายยุทธนา เฝ้าถนอม ประถม 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
844. เด็กชายธนภัทร สายทัน ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
845. เด็กหญิงเกวลิน พงษ์โชติ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
846. เด็กชายรองรี บุตร ประถม 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
847. เด็กชายพงศกร จรูญศรี ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
848. เด็กชายศิวกร สิงห์มี ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
849. เด็กชายรัตนโชติ ชื่นชม มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
850. เด็กชายบุญญฤทธิ์ บำรุงใจ ประถม 6/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
851. เด็กชายนพรัตน์ ลิ้มเฮง มัธยม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
852. เด็กหญิงชลธิชา สุขศาลา มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
853. เด็กหญิงกันทิมา พรมษา มัธยม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
854. เด็กชายพัชรพล โสดา ประถม 3/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
855. เด็กชายกิตติธัช อ่อนนนท์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
856. เด็กชายกันตพัฒน์ รักษายศ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
857. เด็กหญิงนันทิศา แสงบัญฑิตร์ ประถม 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
858. เด็กหญิงณัฐชา ชาวบน ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
859. เด็กชายภัคพลพีร์ จารีวัชระ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
860. เด็กชายสุทิวัส ปัญญา ประถม 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
861. เด็กชายราเมศ พิงกุศล มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
862. เด็กชายอภิวิชญ์ สินปรุ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
863. เด็กชายนัน เพชรพิราพร มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
864. เด็กชายวายุ พรมจันทร์ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
865. เด็กหญิงสิริการ สุขสิงห์ มัธยม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
866. เด็กชายสิรภพ คงทอง มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
867. เด็กชายกฤตภาส มีแก้วน้อย ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
868. เด็กชายธันวา พลายเล็ก ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
869. เด็กหญิงพิมชนิดา เสาดอน อนุบาล 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
870. เด็กหญิงชฎาพร อิสสะอาด ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
871. เด็กหญิงอภิดา กลิ่นหอม ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
872. เด็กชายกันตพงศ์ รักษายศ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
873. เด็กชายณัฐวัชร ตีตรา มัธยม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
874. เด็กหญิงขวัญรตา เพิ่มพูลวัฒนกูล ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
875. เด็กชายกิตตินันท์ นุ้มนุ้ย ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
876. เด็กชายวัชรากร พันธุ์กุ้ย มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
877. เด็กหญิงจอมขวัญ ดุลณกิจ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
878. เด็กหญิงวนิดา จันทร์ชาลี ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
879. เด็กหญิงกนกวรรณ พุทธศรี ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
880. เด็กหญิงกฤติยา ขาวดี ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
881. เด็กชายชลาธิป บุตราศรี ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
882. เด็กชายพิชิต เคหะธรรม มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
883. เด็กหญิงกมลมาศ ตุ้มแสง ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
884. เด็กชายนวพล คงคารัตน์ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
885. เด็กหญิงปนัดดา ถีระเจริญ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
886. เด็กหญิงสุพิชฌาย์ บุญขำ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
887. เด็กหญิงมุกดา เพ็ชรสวงษ์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
888. เด็กชายฐิติโชติ ขำรัมย์ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
889. เด็กหญิงพรรณิภา นาคพันธ์ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
890. เด็กหญิงฤทัยรัชต์ โพธิสาร ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
891. เด็กหญิงธนันญา มาลา ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
892. เด็กชายธนพนธ์ หม่อมรัก ประถม 3/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
893. เด็กหญิงอรจิรา มาลัยรัตน์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
894. เด็กหญิงศุภากานต์ วงศ์อยู่ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
895. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีคงรักษ์ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
896. เด็กหญิงพัชราภา เกิดศรีเล็ก ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
897. เด็กชายกชกร พลเยี่ยม มัธยม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
898. เด็กหญิงพัชรินทร์ ประจงกลาง ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
899. เด็กหญิงสุดาภรณ์ ทองมาก ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
900. เด็กชายมนัส ปัญญาพ่อ มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
901. เด็กหญิงแพรวา แก้วมณีวงศ์ ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
902. เด็กหญิงชุติกาญจน์ กิมฮ้อ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
903. เด็กหญิงกวินธิดา แก้ววิเชียร มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
904. เด็กหญิงสุขสดา ทองสีเงิน ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
905. เด็กหญิงดวงกมล แซ่อึ๋ง ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
906. เด็กหญิงสุภัสสร ศรีสงคราม มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
907. เด็กหญิงรัตนา ไชยะลาด ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
908. เด็กหญิงณัฐธิดา คำสัตย์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
909. เด็กชายวรโชติ ประสิทธิผล ประถม 3/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
910. เด็กหญิงพิมพ์มุกดา แซ่ลี้ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
911. เด็กหญิงศิริราช สุขใจ มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
912. เด็กหญิงศุภานัน รำพึงพวก ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
913. เด็กหญิงกันยรัตน์ ขุนจิต ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
914. เด็กหญิงเอมมิกา โกตาล ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
915. เด็กหญิงนวพร เทพมาลาพันธ์ศิริ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
916. เด็กหญิงชลิตา เคหะธรรม ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
917. เด็กหญิงองุ่น อินธิราช มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
918. เด็กหญิงณภัสวรรณ สมจินดา มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
919. เด็กหญิงกัณญภัทร สิทธิวงษ์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
920. เด็กหญิงพลอยไพลิน เพ็ชรดี ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
921. เด็กหญิงสโรชา พรมนา มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
922. เด็กชายสะกายดาว อินมะโนธรรม ประถม 5/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
923. เด็กหญิงปาริฉัตร เว้นบาป ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
924. เด็กชายจิรโชติ เทพารส มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
925. เด็กหญิงธัญพิพล ภักดี ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
926. เด็กชายชัยวัฒน์ บำรุงใจ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
927. เด็กชายกิตติทัต ธ.น.เรือง ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
928. เด็กชายพิภพภัทร คำคนซื่อ ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
929. เด็กชายเทพอมร วงศ์ญาติ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
930. เด็กชายจิรายุ นุด้วง ประถม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
931. เด็กชายสมชาย สุรินทร ประถม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
932. เด็กชายดีโด้ เทพบัวสี ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
933. เด็กชายกฤติพงศ์ วงศ์ผาบุตร มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
934. เด็กชายลาภิศ คำอ่อน ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
935. เด็กหญิงแนน แสงสุริเยศ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
936. เด็กชายกุดดี เฮง มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
937. เด็กชายทัศไนย ดวงมาลา ประถม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
938. เด็กหญิงเปมิกา ชำนาญชล มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
939. เด็กหญิงนันทพรธุ์ สุขสวัสดิ์ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
940. เด็กชายสรวิศ บรรเทาทุกข์ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
941. เด็กชายนพดล เทียมพร มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
942. เด็กชายนัทฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
943. เด็กชายสิทธิพร คอดี มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
944. เด็กชายรายุ บุนเทือน มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
945. เด็กหญิงเมศวราณี ไพบูลย์เกษมศรี มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
946. เด็กหญิงพิมประภา เคนลำ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
947. เด็กหญิงละอองดาว เคนลำ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
948. เด็กหญิงนันทกานต์ สุขสวัสดิ์ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
949. เด็กหญิงนาง ลาย มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
950. เด็กชายวัณณุวรรธน์ เสนีย์วงศ์ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
951. เด็กชายศุภอรรถ ชลหาญ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
952. เด็กหญิงสายธาร ไชยรบ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
953. เด็กหญิงศิรประภา เหมพิทักษ์ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
954. เด็กหญิงอมรรัตน์ วงษ์ใหญ่ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
955. เด็กชายภูรินทร์ สรรเจริญ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
956. เด็กชายชยพล แสงทอง มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
957. เด็กชายธราทร เพชร์ก้อน มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
958. เด็กหญิงพงศญา ธรรมคะนา มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
959. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เมืองซ้าย มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
960. เด็กหญิงฟาติมา พงษโสภา มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
961. เด็กหญิงนัน เพื้อน มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
962. เด็กหญิงเพ็ญนภา สุขใจ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
963. เด็กหญิงธิดารัตน์ สวยมาก มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
964. เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ทองดอนแก้ว มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
965. เด็กหญิงวรรณกานต์ สันติสรรเสริญ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
966. เด็กหญิงปานนภา หลงเจริญ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
967. เด็กชายตะวัน ช่อมะลิ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
968. เด็กหญิงน้ำขิง ศรีสมบูรณ์ มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
969. เด็กหญิงจันทรา กุงจัน มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
970. เด็กหญิงรัชมน ฝนเชย มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
971. เด็กหญิงลี เอืือน มัธยม 1/2 วัดทุ่งเบญจา
972. เด็กหญิงอภิสรา นวลแก้ว มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
973. เด็กหญิงพีรดา แก้วชิงดวง มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
974. เด็กชายไชยพศ ขนันเยี่ยม มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
975. เด็กหญิงศรินยา แซ่แต้ มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
976. เด็กหญิงมาย ศรีสุราช มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
977. เด็กชายภราดร นันสถิต มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
978. เด็กหญิงนุจรี เทพบุตร มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
979. เด็กหญิงนุ้ย งามใจ มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
980. เด็กหญิงกรวรรณ สิงห์ศรี มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
981. เด็กหญิงอรุณี โม้สิงห์ มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
982. เด็กหญิงมัชฌิมา กิมฮ้อ มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
983. เด็กหญิงณัฏฐณิชา เซ่งปุ่น มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
984. เด็กชายธีรเมธ สัตย์พานิช มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
985. เด็กชายปกรณ์ คำภานาง มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
986. เด็กชายจิรภัทร เหมือนเงิน มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
987. เด็กหญิงพรพิมล ทัศมาลัย มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
988. เด็กหญิงน้ำฝน ผึ้งเล็ก มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
989. เด็กหญิงสุพรรษา ลาภรัมย์ มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
990. เด็กชายชยันตี เหมือนเงิน มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
991. เด็กชายสมชาย พวง มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
992. เด็กหญิงปภาดา เกตุอุไร มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
993. เด็กหญิงปณิดา เกตุอุไร มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
994. เด็กหญิงธมลวรรณ เชิดวิจิตร มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
995. เด็กชายธีรชัย เมืองงาม มัธยม 1/2 บ้านสะพานเลือก
996. เด็กชายอาทิตย์ จันทสิทธิ์ มัธยม 1/2 บ้านศรัทธาตะพง
997. เด็กหญิงพิมประภา จันทสิทธิ์ มัธยม 1/2 บ้านศรัทธาตะพง
998. เด็กชายกรวิทย์ สันติทร มัธยม 1/2 บ้านศรัทธาตะพง
999. เด็กชายศุภกร ศิริจันทร์ มัธยม 1/2 บ้านตาเลียว
1000. เด็กชายสิทธิชัย สุขเจริญ มัธยม 1/2 บ้านตาเลียว
1001. เด็กชายธารารัตน์ อินทร์กล่ำ มัธยม 1/2 บ้านตาเลียว
1002. เด็กชายจักรี แดงอุ้ย มัธยม 1/2 บ้านตาเลียว
1003. เด็กชายอนันต์ สอนจันทร์ มัธยม 1/2 บ้านตาเลียว
1004. เด็กหญิงรัชนก ค้าสบาย มัธยม 1/2 บ้านตาเลียว
1005. เด็กชายวรเมษ งามสง่า มัธยม 1/2 บ้านตาเลียว
1006. เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีสันดร มัธยม 1/2 บ้านตาเลียว
1007. เด็กชายจวง ซอม มัธยม 1/2 บ้านตาเลียว
1008. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปานทอง มัธยม 1/2 บ้านตาเลียว
1009. เด็กหญิงวิภาวดี พวงน้อย มัธยม 1/2 บ้านตาเลียว
1010. เด็กหญิงสุพิชญา พุ่มอ่ำ มัธยม 1/2 บ้านตาเลียว
1011. เด็กชายอธิวัฒน์ ดวงแก้ว อนุบาล 1/1 บ้านวังปลา
1012. เด็กชายอดิเทพ ชัยลอย ประถม 3/1 บ้านวังปลา
1013. เด็กหญิงกนกวรรณ เพชรแก้ว ประถม 2/1 บ้านวังปลา
1014. เด็กชายชานนท์ สด ประถม 2/1 บ้านแก่งน้อย
1015. เด็กชายนาคี ฮวด ประถม 1/1 บ้านแก่งน้อย
1016. เด็กชายณัฏฐพล คชาบาล ประถม 2/1 บ้านแก่งน้อย
1017. เด็กชายวันเฉลิม นาครัตน์ ประถม 5/1 บ้านแก่งน้อย
1018. เด็กหญิงธมลวรรณ อินสำอางค์ ประถม 3/1 บ้านแก่งน้อย
1019. เด็กชายภูวเนตร จันมณี ประถม 6/1 บ้านแก่งน้อย
1020. เด็กชายเกียรติภูมิ ชอบแก้ว ประถม 1/1 บ้านแก่งน้อย
1021. เด็กชายสาวุธ เวือด ประถม 3/1 บ้านแก่งน้อย
1022. เด็กหญิงโสภิดา นาครัตน์ ประถม 6/1 บ้านแก่งน้อย
1023. เด็กชายภาคภูมิ คำแก้ว ประถม 1/1 บ้านแก่งน้อย
1024. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ชำนาญแขวง ประถม 6/1 บ้านแก่งน้อย
1025. เด็กชายซีนา โล ประถม 1/1 บ้านแก่งน้อย
1026. เด็กหญิงอาทิติญา เผ่าตำรวจ อนุบาล 3/1 บ้านแก่งน้อย
1027. เด็กชายเล่น - ประถม 1/1 บ้านแก่งน้อย
1028. เด็กหญิงปวีร์ธิดา ใจดี ประถม 1/1 บ้านแก่งน้อย
1029. เด็กชายวัชรินทร์ ทองอร่าม อนุบาล 2/1 บ้านแก่งน้อย
1030. เด็กชายณัฐกร ศรีคงรักษ์ อนุบาล 1/1 บ้านแก่งน้อย
1031. เด็กหญิงวิชญาดา แก้วสว่าง ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1032. เด็กหญิงแต๋ว ทิพอักษร ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1033. เด็กหญิงศิรประภา บริบาล ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1034. เด็กชายต้นว่าน ไม่ปรากฏ อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1035. เด็กชายธนพันธุ์ โชติช่วง อนุบาล 3/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1036. เด็กหญิงสุพรรณษา ทองยศ ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1037. เด็กชายอดิศร โชติช่วง ประถม 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1038. เด็กชายศุภวิชญ์ เกตุแก้ว ประถม 6/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1039. เด็กหญิงไผ่ ทองพา ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1040. เด็กหญิงซัลมา มะเกะ ประถม 6/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1041. เด็กหญิงเกวลิน จังอินทร์ อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1042. เด็กชายธรรมรงค์ อินทร์ตา มัธยม 3/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1043. เด็กหญิงท้องฟ้า เพียน อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1044. เด็กหญิงเกสรา เกตุแก้ว มัธยม 1/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1045. เด็กหญิงอนงค์ พนทะลิด ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1046. เด็กชายวรวุฒิ คงขวัญ มัธยม 3/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1047. เด็กชายชยากร หมั่นสมัคร มัธยม 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1048. เด็กหญิงปภัสสร ปิติสา มัธยม 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1049. เด็กชายศิลปิน ปิติสา ประถม 4/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1050. เด็กชายศุภวิชญ์ วงงาน อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1051. เด็กหญิงฉันฑิตา โชติช่วง ประถม 4/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1052. เด็กหญิงจิรนันท์ ชุมพล ประถม 6/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1053. เด็กหญิงพัชรี นาคสิน มัธยม 3/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1054. เด็กชายฐิติกร ปรุงเผ่าพันธ์ อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1055. เด็กหญิงรินรดา สร้อยสูงเนิน ประถม 6/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1056. เด็กชายเชาว์วัฒน์ ชาติวงค์ ประถม 6/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1057. เด็กหญิงอัญชัน สีอ่อน ประถม 6/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1058. เด็กหญิงดวงกมล ปามี มัธยม 1/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1059. เด็กชายภัทรกร โพธิ์เงิน อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1060. เด็กชายอาลี มะเกะ ประถม 4/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1061. เด็กหญิงญามีละห์ มะเกะ ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1062. เด็กชายสมใจ อินทะวง อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1063. เด็กหญิงสิราวรรณ พิมพ์ทอง ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1064. เด็กชายพิพัฒน์ มุลตรีบุตร อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1065. เด็กชายทรงพล ศรีวิเศษ ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1066. เด็กหญิงสุนิสา วันนาลา อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1067. เด็กชายจีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1068. เด็กหญิงภณิดา วงงาน ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1069. เด็กหญิงธัญยธรณ์ นักจะเข้ มัธยม 3/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
1070. เด็กชายรัชชนาท เก็บรัมย์ มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1071. เด็กชายภูมิพัฒน์ แซ่ตัน มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1072. เด็กหญิงนลัทพร สุขทั้งโลก มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1073. เด็กชายรัชชานนท์ เก็บรัมย์ มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1074. เด็กชายดรัสพงศ์ สิทธิบุศย์ มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1075. เด็กชายกิตติธร ห้ามภัย มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1076. เด็กหญิงนภัสสร มากพงษ์ มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1077. เด็กหญิงพอนทิพย์ ศรีวิไลวรรณ มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1078. เด็กชายกำชัย ชำนาญชล มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1079. เด็กชายเดชาพล เขตคีรี มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1080. เด็กชายเสฏฐวุฒิ สมทรง มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1081. เด็กชายกนกพล คุ้มพวก มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1082. เด็กชายมณี วิเจท มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1083. เด็กชายชุติพงศ์ พานิชการ มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1084. เด็กชายปิยพัทธ์ ห้ามภัย มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1085. เด็กหญิงเกตน์นิภา พิมพ์เงิน มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1086. เด็กชายโชคนรินทร์ แซ่ตัน มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1087. เด็กหญิงสโร ช่า บู มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1088. เด็กชายชยามร นาในบุญ มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1089. เด็กชายพงศพัศ ชนะพูล มัธยม 3/1 วัดคลองขุด
1090. เด็กชายศักดา ชัยวงษ์ มัธยม 3/1 วัดหมูดุด
1091. เด็กหญิงฟ้า กัมพูชา มัธยม 3/1 วัดหมูดุด
1092. เด็กชายเดวิด - มัธยม 3/1 วัดหมูดุด
1093. เด็กหญิงนภัสสร มหาพงษ์ มัธยม 3/1 วัดหมูดุด
1094. เด็กชายอภิวัฒน์ เที่ยงดี มัธยม 3/1 วัดหมูดุด
1095. เด็กชายภควัฒน์ แซ่โล้ว มัธยม 3/1 วัดหมูดุด
1096. เด็กชายนที สมพาน มัธยม 3/1 วัดหมูดุด
1097. เด็กหญิงนลินญา บำรุงใจ มัธยม 3/1 วัดหมูดุด
1098. เด็กชายธนเดช ป้องหมู่ มัธยม 3/1 วัดหมูดุด
1099. เด็กชายพันธกานต์ พุ่มทอง ประถม 1/1 บ้านเจ้าหลาว
1100. เด็กชายชนะศึก ฆ้องสะอาด ประถม 3/1 บ้านเจ้าหลาว
1101. เด็กชายจันทสิทธิ์ จรวารี ประถม 3/1 บ้านเจ้าหลาว
1102. เด็กชายวุฒิชัย ชัยเกิด ประถม 4/1 บ้านเจ้าหลาว
1103. เด็กชายกรศิวะ แป้นเขียว ประถม 3/1 บ้านเจ้าหลาว
1104. เด็กหญิงฉันทิสา ชำนาญชล ประถม 5/1 บ้านเจ้าหลาว
1105. เด็กหญิงชยานันต์ สีหาคุณ อนุบาล 3/1 บ้านเจ้าหลาว
1106. เด็กชายธนดล พิมมาศ ประถม 2/1 บ้านเจ้าหลาว
1107. เด็กชายสวัสดี พิมมาศ ประถม 6/1 บ้านเจ้าหลาว
1108. เด็กชายยศวินทร์ บังเกด ประถม 1/1 บ้านเตาหม้อ
1109. เด็กชายวัชรกร ไกรนิวรณ์ ประถม 1/1 บ้านเตาหม้อ
1110. เด็กชายนฤภัทร ประมวลสุข ประถม 2/1 บ้านเตาหม้อ
1111. เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมกล่อม มัธยม 3/1 วัดรำพัน
1112. เด็กชายอรรถชัย ฤทธิ์ยิ่งยงชัย มัธยม 3/1 วัดรำพัน
1113. เด็กชายวรวิช ศรีคงรักษ์ มัธยม 3/1 วัดรำพัน
1114. เด็กหญิงนพรัตน์ จันทสิทธิ์ ประถม 2/1 วัดรำพัน
1115. เด็กหญิงญาณิศา เสมสฤษดิ์ อนุบาล 2/1 วัดรำพัน
1116. เด็กชายตะวัน ไชยะวง อนุบาล 2/1 วัดรำพัน
1117. เด็กชายวีรภาพ ศรีสุข มัธยม 3/1 วัดรำพัน
1118. เด็กชายโด๊ย มันนัย มัธยม 3/1 วัดรำพัน
1119. เด็กชายตรีวิทย์ วิสิทธิวงค์ มัธยม 3/1 วัดรำพัน
1120. เด็กหญิงสะรัน มันนัย มัธยม 2/1 วัดรำพัน
1121. เด็กหญิงกีรณา บัวคำ ประถม 2/1 วัดท่าศาลา
1122. เด็กชายสุรชัช สุจริต ประถม 5/1 วัดท่าศาลา
1123. เด็กหญิงนิพาดา เหลาหอม ประถม 2/1 วัดท่าศาลา
1124. เด็กหญิงชมลภัทร เดือนช่วง ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1125. เด็กหญิงณัชชา ชัยพัฒน์ ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1126. เด็กชายสุรศักดิ์ ชีคะนา ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1127. เด็กหญิงวริสรา อิ่มรัตน์ ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1128. เด็กชายณัฐนนท์ กาญจนวรรณ ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1129. เด็กหญิงพนธ์ แซ่ตั๊น ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1130. เด็กชายธนกฤติ เจริญชาติ ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1131. เด็กชายธีรภูมิ จินดาวงค์ ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1132. เด็กหญิงพรนัชชา สุทธิพร ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1133. เด็กหญิงศศิภา ขุนจิต ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1134. เด็กหญิงนิรชพร สีมาก ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1135. เด็กชายทินภัทร พุกวิลัย ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1136. เด็กชายอธิชาต ทศทิศโยธิน ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1137. เด็กชายธนกฤต ฉายเจริญ ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1138. เด็กหญิงพศิกา ภาคสุข ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1139. เด็กหญิงกฤษณา ขุนจิต ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1140. เด็กหญิงณัฐกมล เกิดคำ ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1141. เด็กหญิงณัฏฐนิช เกิดคำ ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1142. เด็กชายพิชยดนย์ โนนสงคราม ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1143. เด็กชายจักรภัทร ภิบาลรักษ์ ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1144. เด็กชายพริษฐ์ ภาคสุข ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1145. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ รัตนาธรรม ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1146. เด็กชายจารุวัฒน์ สุทธิวารี ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1147. เด็กชายกรวิชญ์ เสริมสุข ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1148. เด็กชายภาวัช สุขสวัสดิ์ ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1149. เด็กชายณรงค์ชัย เพิ่มพูล ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1150. เด็กชายฉัตรชัย เพิ่มพูล ประถม 2/1 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1151. เด็กหญิงครีม ยน อนุบาล 3/1 วัดโขมง
1152. เด็กชายเทพ - ประถม 2/1 วัดโขมง
1153. เด็กชายภูริพัฒน์ ทีวารีเจริญ ประถม 2/1 วัดเขาวงกต
1154. เด็กชายเมงซือ นวุธ ประถม 2/1 วัดเขาวงกต
1155. เด็กหญิงทาลา แก้วมีชัย ประถม 2/1 วัดเขาวงกต
1156. เด็กชายศักดิ์ศิลา บุญชู ประถม 2/1 วัดเขาวงกต
1157. เด็กหญิงมาลิสา ดิษฐเนตร ประถม 2/1 วัดเขาวงกต
1158. เด็กหญิงสุชาวดี เนียมพันธ์ ประถม 2/1 วัดเขาวงกต
1159. เด็กหญิงนุชนา จูมมณีวงศ์ ประถม 2/1 วัดเขาวงกต
1160. เด็กชายศุภเดช มหาโพธิ์ ประถม 2/1 วัดเขาวงกต
1161. เด็กชายจิรายุ พุทธรัตน์ ประถม 2/1 วัดเขาวงกต
1162. เด็กหญิงพัณณิตา แก้วชิน ประถม 2/1 วัดเขาวงกต
1163. เด็กชายเกรียงไกร หนองใหญ่ ประถม 2/1 วัดเขาวงกต
1164. เด็กชายนิคม แสงแก้วมหาวงศ์ ประถม 2/1 วัดเขาวงกต
1165. เด็กหญิงแสงหล้า อินปง ประถม 2/1 วัดเขาวงกต
1166. เด็กชายยุทธ เสรียง ประถม 6/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1167. เด็กชายกฤตกมล ยะวา ประถม 2/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1168. เด็กชายรัตน์ ซึมหิน ประถม 6/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1169. เด็กหญิงจิณห์จุฑา ผลนคา ประถม 2/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1170. เด็กชายกิตตินันท์ ผลนาค ประถม 4/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1171. เด็กชายพรชัย นรดี มัธยม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1172. เด็กชายกมล ยะวา ประถม 2/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1173. เด็กหญิงมัชริน สุทันต์ ประถม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1174. เด็กชายศรายุทธ ลือเจริญ ประถม 5/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1175. เด็กหญิงสุธาวัลย์ ยะวา อนุบาล 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1176. เด็กชายฐิติพงศ์ อยู่ดี ประถม 5/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1177. เด็กชายชนกนันท์ สืบป่วน มัธยม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1178. เด็กชายณัฐวัฒน์ เสนาะสรรพ์ ประถม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1179. เด็กชายนันทกร คัฒทเนตร์ ประถม 4/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1180. เด็กชายฐานพัฒน์ ยอดเยี่ยม ประถม 5/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1181. เด็กหญิงนันทิชา กลิ่นจิ๋ว ประถม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1182. เด็กชายธนวรรธน์ ศิริวรรณ ประถม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1183. เด็กชายกฤษฎา กลิ่นจิ๋ว ประถม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1184. เด็กหญิงฟ้าใส ชาน ประถม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1185. เด็กชายสุรดิษ ยะวา อนุบาล 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1186. เด็กหญิงวรรณา ทองเหลือง มัธยม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1187. เด็กหญิงนุชจิรา สุราภา มัธยม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1188. เด็กชายสนธยา โทวันนัง มัธยม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1189. เด็กชายณัฐพล นิ่มนวล ประถม 6/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1190. เด็กชายชนินทร์ โชติภักดี มัธยม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1191. เด็กหญิงสุภารัตน์ พรมปันดิ อนุบาล 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1192. เด็กหญิงชยาภรณ์ วะโร มัธยม 2/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1193. เด็กชายอภิสิทธิ์ ชำนิ ประถม 6/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1194. เด็กหญิงพรณิภา ปานเขียว อนุบาล 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1195. เด็กหญิงอโรชา มักกะสัน ประถม 6/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
1196. เด็กชายอายุเดช วงษ์อินทร์ อนุบาล 2/1 บ้านวังไม้แดง
1197. เด็กชายสงกรานต์ มีสุข ประถม 2/1 บ้านวังไม้แดง
1198. เด็กชายโกนเทีย พวง ประถม 3/1 บ้านวังไม้แดง
1199. เด็กหญิงกันยา บัวผุด ประถม 4/1 บ้านวังไม้แดง
1200. เด็กชายกาก้า สะแหล่ ประถม 4/1 บ้านวังไม้แดง
1201. เด็กชายเกียรติคง วงษ์อินทร์ ประถม 4/1 บ้านวังไม้แดง
1202. เด็กชายสุวัชร ดีกล้า ประถม 1/1 บ้านวังไม้แดง
1203. เด็กชายพสิษฐ์ แสงกลม ประถม 3/1 บ้านซอยสอง
1204. เด็กหญิงไซ โซน ประถม 2/1 บ้านซอยสอง
1205. เด็กหญิงวิไลวรรณ บุญประเสริฐ ประถม 6/1 บ้านซอยสอง
1206. เด็กหญิงจันทร์ มอ ประถม 1/1 บ้านซอยสอง
1207. เด็กหญิงปภาภัทร บัวขำ อนุบาล 1/1 บ้านซอยสอง
1208. เด็กชายเทพนภา คงแสง ประถม 5/1 บ้านซอยสอง
1209. เด็กหญิงกลอย คำซอด ประถม 5/1 บ้านซอยสอง
1210. เด็กชายจุลา - ประถม 4/1 บ้านซอยสอง
1211. เด็กชายออมสิน กาเพง อนุบาล 3/1 บ้านซอยสอง
1212. เด็กชายราชัน มีกุลทอง ประถม 4/1 บ้านซอยสอง
1213. เด็กชายธีรพัด วรสาร ประถม 2/1 บ้านซอยสอง
1214. เด็กชายคฑานนท์ ทองดี อนุบาล 3/1 บ้านซอยสอง
1215. เด็กหญิงสุนี - ประถม 3/1 บ้านซอยสอง
1216. เด็กชายศิรายุทธ์ วรสาร ประถม 6/1 บ้านซอยสอง
1217. เด็กชายธนากร สุนันท์ ประถม 3/1 บ้านซอยสอง
1218. เด็กหญิงนิชาภา ทวี อนุบาล 1/1 บ้านซอยสอง
1219. เด็กหญิงวาสนา ทองลาย ประถม 2/1 บ้านซอยสอง
1220. เด็กชายธนากร กรงาม ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1221. เด็กชายศิวกร จงดี ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1222. เด็กหญิงปนิศา ลำสมุทร์ มัธยม 3/1 บ้านเนินจำปา
1223. เด็กชายพรเทพ คุ้มหอม ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1224. เด็กชายกิตติกร กิ่งกุล ประถม 5/2 บ้านเนินจำปา
1225. เด็กหญิงพิมพ์ ดำ มัธยม 3/2 บ้านเนินจำปา
1226. เด็กชายปวรรุจ เพิ่มศิริ ประถม 1/1 บ้านเนินจำปา
1227. เด็กหญิงปณิดา ขันติวงษ์ ประถม 4/2 บ้านเนินจำปา
1228. เด็กหญิงอรวรรณ หอมละออ ประถม 1/1 บ้านเนินจำปา
1229. เด็กหญิงณัชชา รู้สรรพกิจ ประถม 5/2 บ้านเนินจำปา
1230. เด็กชายณัฐชา สังข์ทอง ประถม 1/1 บ้านเนินจำปา
1231. เด็กหญิงธนัชญา มุกดาสนิท มัธยม 1/2 บ้านเนินจำปา
1232. เด็กชายธีรนัย นึกสม ประถม 4/2 บ้านเนินจำปา
1233. เด็กชายศุภชัย ปริญจิตร มัธยม 1/2 บ้านเนินจำปา
1234. เด็กหญิงวรัญญา รัตนวรรณ ประถม 2/1 บ้านเนินจำปา
1235. เด็กชายเทวา สิงห์มหาศักดิ์ มัธยม 3/1 บ้านเนินจำปา
1236. เด็กหญิงเขมิกา ละออเอี่ยม มัธยม 3/1 บ้านเนินจำปา
1237. เด็กหญิงจิรภัทร์ อิ่มหิรัญ มัธยม 3/1 บ้านเนินจำปา
1238. เด็กหญิงอภิญญา ภิญโญ มัธยม 3/1 บ้านเนินจำปา
1239. เด็กหญิงจิดาภา จันทร์ผล ประถม 5/2 บ้านเนินจำปา
1240. เด็กชายกฤษติศักดิ์ ทุ่งไธสง ประถม 3/1 บ้านเนินจำปา
1241. เด็กหญิงพรทิตา สังข์ทอง ประถม 1/1 บ้านเนินจำปา
1242. เด็กหญิงกรรณิการ์ กลิ่นจิ๋ว มัธยม 3/2 บ้านเนินจำปา
1243. เด็กชายจิรพัส อินทปัญญา ประถม 3/2 บ้านเนินจำปา
1244. เด็กหญิงพัชรพร วุฒิโพธิชัย ประถม 5/1 บ้านเนินจำปา
1245. เด็กหญิงพรทิพย์ สารนอก ประถม 5/2 บ้านเนินจำปา
1246. เด็กหญิงณัฐนันท์ สมรส ประถม 2/2 บ้านเนินจำปา
1247. เด็กชายวิทวัส ประสมทรัพย์ ประถม 6/2 บ้านเนินจำปา
1248. เด็กหญิงน๊อต สมบัติ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1249. เด็กหญิงกัญญณัช นิธิกุล ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1250. เด็กหญิงปนัดดา แก้วละมุล มัธยม 2/2 บ้านเนินจำปา
1251. เด็กหญิงแพรวา อินทรสุข ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1252. เด็กหญิงภัทรภรณ์ สวยสุวรรณ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1253. เด็กหญิงปุญฑริกา เจือจันทร์ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1254. เด็กหญิงมลตรา หอมละออ ประถม 1/1 บ้านเนินจำปา
1255. เด็กหญิงสายธาร ชินโพธิ์คั่ง ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1256. เด็กหญิงณัฎฐธิดา เชียนฉวี ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1257. เด็กหญิงธนัชชา พุชชงค์ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1258. เด็กหญิงวริษฐา ดีประสิทธิ์ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1259. เด็กชายจิติศักดิ์ พิมพ์มงคล ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1260. เด็กหญิงเปมิกา สมบูรณ์ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1261. เด็กชายชัยประสิทธิ์ คุชิตา มัธยม 3/2 บ้านเนินจำปา
1262. เด็กหญิงกนกวรรณ จันทศร ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1263. เด็กหญิงแพรทอง ทรงงาม ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1264. เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำสิงห์ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1265. เด็กหญิงวรรณสุข คุ้มญาติ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1266. เด็กชายวงศกร คงแสง ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1267. เด็กหญิงศุภดา บุญมี ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1268. เด็กชายวงศกร ต้นทนากร ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1269. เด็กหญิงมิณตรา ใจหาร มัธยม 2/1 บ้านเนินจำปา
1270. เด็กชายรัตนชัย โพธิ์ทอง ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1271. เด็กชายเรวัต อินทปัญญา ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1272. เด็กหญิงเปรมวดี จิตรทนต์ ประถม 5/2 บ้านเนินจำปา
1273. เด็กชายอดิศร คชรัตน์ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1274. เด็กชายสิทธิพร ชลูด ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
1275. เด็กชายนนทพันธ์ รัตน์แสง ประถม 1/1 บ้านวังอีแอ่น
1276. เด็กชายนาวิล มีไซ อนุบาล 3/1 บ้านวังอีแอ่น
1277. เด็กชายฐิติศักดิ์ แสงจันทร์ ประถม 2/1 บ้านวังอีแอ่น
1278. เด็กหญิงครีม อุบล อนุบาล 3/1 บ้านวังอีแอ่น
1279. เด็กหญิงกมลพรรณ หอมขจร ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1280. เด็กหญิงมณสิชา จันทวงศา ประถม 2/3 บ้านวังอีแอ่น
1281. เด็กชายวิรัตน์ โพธิ์เงิน ประถม 2/3 บ้านวังอีแอ่น
1282. เด็กชายณัฐพนธ์ คชบาง ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1283. เด็กหญิงศศินิภา อรัญเขตต์ อนุบาล 2/1 บ้านวังอีแอ่น
1284. เด็กหญิงโสภิดา ค้ำชู ประถม 2/1 บ้านวังอีแอ่น
1285. เด็กชายกิตติพร กิตติราช มัธยม 3/1 บ้านวังอีแอ่น
1286. เด็กหญิงธัญพิมล สังข์ทอง ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
1287. เด็กหญิงนิชา นวนโสภา ประถม 3/1 บ้านวังอีแอ่น
1288. เด็กหญิงศศิธร สิงห์แก้ว อนุบาล 2/2 บ้านวังอีแอ่น
1289. เด็กชายกวินภพ ประมาณู ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
1290. เด็กหญิงนพวรรณ ลูกสอาด ประถม 2/1 บ้านวังอีแอ่น
1291. เด็กชายพงศกร ฉัยยา ประถม 2/3 บ้านวังอีแอ่น
1292. เด็กชายชยากร จงดี ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
1293. เด็กชายอาทิตสมัน อรัญวงค์ มัธยม 1/1 บ้านวังอีแอ่น
1294. เด็กหญิงพิมลรัตน์ ดับโศรก ประถม 3/2 บ้านวังอีแอ่น
1295. เด็กชายสนธิ แข่งขัน มัธยม 1/1 บ้านวังอีแอ่น
1296. เด็กหญิงนวพรรษ ทองคำ ประถม 1/1 บ้านวังอีแอ่น
1297. เด็กหญิงนันทิกานต์ เชือกรัมย์ ประถม 2/3 บ้านวังอีแอ่น
1298. เด็กชายอ๊อด วิไลสัก ประถม 2/1 บ้านวังอีแอ่น
1299. เด็กหญิงกมลวรรณ ชั้นบน ประถม 2/3 บ้านวังอีแอ่น
1300. เด็กหญิงพิมพ์วิมล ตั้งคง ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
1301. เด็กชายชวินทร์ ไตรมาส ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
1302. เด็กชายอชิตพล อ่อนดี ประถม 2/2 บ้านวังอีแอ่น
1303. เด็กชายวันฉาย ตะวันฉาย ประถม 2/3 บ้านวังอีแอ่น
1304. เด็กชายบวรรัตน์ โพธิ์เงิน ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
1305. เด็กชายกิตติพงษ์ ประกอบรักษ์ ประถม 2/3 บ้านวังอีแอ่น
1306. เด็กชายมานพ ทัพธานี ประถม 2/2 บ้านวังอีแอ่น
1307. เด็กชายกฤษฎา ประสมศรี ประถม 4/1 บ้านวังอีแอ่น
1308. เด็กชายธีรภัทร ยาพา ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1309. เด็กหญิงรุ้งขาว ขาวหมอ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1310. เด็กหญิงทวีพร รัตนวิจิตร ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1311. เด็กหญิงจุรีรัตน์ ทัพธานี ประถม 1/2 บ้านวังอีแอ่น
1312. เด็กชายวันชนะ ดีหมั่น ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
1313. เด็กชายพิชญุตม์ สำราญรื่น ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
1314. เด็กหญิงพอลล่า นวลวิลัย ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
1315. เด็กหญิงบุษกร ธนอุตร ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
1316. เด็กชายศิริชัย สุดดี มัธยม 3/1 บ้านวังอีแอ่น
1317. เด็กหญิงหวา ชาวมอญ อนุบาล 1/1 บ้านวังอีแอ่น
1318. เด็กชายวงศ์ธร ไกยบุตร ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1319. เด็กหญิงมินตรา แสงอรุณ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1320. เด็กหญิงกฤติยา สร้อยทอง ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1321. เด็กหญิงกุลธิดา จันทวงศ์ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1322. เด็กชายกฤตยชญ์ ชาติเชื้อ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1323. เด็กชายชโลทร แซ่ลี้ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1324. เด็กชายธนโชติ ชูยิ่งสกุลทิพย์ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1325. เด็กหญิงอรทัย ฉัยยา มัธยม 3/1 บ้านวังอีแอ่น
1326. เด็กชายพีรพัฒน์ เนื่องจำนงค์ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1327. เด็กชายนวพรรษ คชบาง ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1328. เด็กชายวีรพัฒน์ เสมอพงษ์ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1329. เด็กหญิงศศิธร สุวรรณเพชร ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1330. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์ หลวงจิตร ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1331. เด็กหญิงอมลวรรณ หาดแก้ว ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1332. เด็กหญิงณัฐภัทร บัวจีบ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
1333. เด็กหญิงศรัญย์พร สุทธิวงศ์ ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
1334. เด็กชายธีรภัทร์ จันโสภา ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
1335. เด็กชายพัทธพล จันทร์อินทร์ ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
1336. เด็กชายเอกภพ เวียงคำ ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
1337. เด็กหญิงเลิศวิไลลักษณ์ อินทรพล ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
1338. เด็กหญิงสิรินตา ดอกเงินงามดี ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
1339. เด็กหญิงฉันชพร ธนอุตร ประถม 2/2 บ้านวังอีแอ่น
1340. เด็กชายสาริน ยังโว ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
1341. เด็กชายชัยชนะ จิตสมนึก ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
1342. เด็กชายอิสนะ เอื้อเฟื้อสุข ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
1343. เด็กชายศณิศิณโชค ขวัญดี ประถม 2/2 บ้านวังอีแอ่น
1344. เด็กหญิงสุภาพร ดอกเงินงามดี อนุบาล 3/1 บ้านวังอีแอ่น
1345. เด็กหญิงฐิติพร กลิ่นมาก อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1346. เด็กหญิงน้ำเพชร ป้องพิมาย อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1347. เด็กหญิงศรินยา วรวลัย อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1348. เด็กชายกฤษณพล มณีสร้อย อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1349. เด็กชายวรชาติ หงษ์ทอง อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1350. เด็กชายอภิวิทญ์ สมแสน อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1351. เด็กหญิงกัญจนพร วรรณศิริ อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1352. เด็กชายจักรกริช อินพึ่ง อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1353. เด็กชายปฏิรูป ต้านภัย อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1354. เด็กหญิงฝน ดำ อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1355. เด็กชายรุ่งตะวัน จันศรี อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1356. เด็กหญิงรักษิตา ทองป้อม อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1357. เด็กหญิงจินท์จุฑา รุ่งรัศมี อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1358. เด็กชายสุทิวัส บำรุงไทย อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1359. เด็กหญิงกัญญาวีร์ กรมแสง อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1360. เด็กหญิงวารุณี บุบผาเจริญ อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1361. เด็กชายธีรภัทร ต้านภัย อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1362. เด็กชายกิตติธัช โนดดี อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1363. เด็กชายเกียรติคุณ กรมแสง อนุบาล 3/1 บ้านบ่อไฟไหม้
1364. เด็กชายอดิเทพ มีชัย มัธยม 2/1 บ้านคลองครก
1365. เด็กชายธีรเดช ห้วยใหญ่ มัธยม 2/1 บ้านคลองครก
1366. เด็กชายภัคพงค์ นวลหง ประถม 2/1 บ้านคลองครก
1367. เด็กชายธีระพงษ์ อารีเอื้อ มัธยม 3/1 บ้านคลองครก
1368. เด็กชายวีรภัทร หิรัญรักษ์ ประถม 1/1 บ้านคลองครก
1369. เด็กชายพชร บุญสด ประถม 2/1 บ้านคลองครก
1370. เด็กชายฐิติกร บูรณะวังศิลา ประถม 1/1 บ้านคลองครก
1371. เด็กชายณัฐพล มนชนะ ประถม 3/1 บ้านคลองครก
1372. เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญสด ประถม 1/1 บ้านคลองครก
1373. เด็กชายวงศธร สำนักไพรสันต์ ประถม 4/1 บ้านคลองครก
1374. เด็กหญิงกิติลักษณ์ บุญยืน ประถม 1/1 บ้านคลองครก
1375. เด็กชายธีรโชติ ม่วงเจริญ ประถม 3/1 บ้านคลองครก
1376. เด็กหญิงพรรษชล หิรัญรักษ์ ประถม 2/1 บ้านคลองครก
1377. เด็กหญิงศริณย์พร วิรัตน์ ประถม 2/1 บ้านคลองครก
1378. เด็กหญิงกันยากร ข้องดี ประถม 1/1 บ้านคลองครก
1379. เด็กหญิงชุติมณฑน์ รู้ทางการ ประถม 1/1 บ้านคลองครก
1380. เด็กหญิงอภิชญา เจริญศรี ประถม 1/1 บ้านคลองครก
1381. เด็กชายกฤศกร วงศ์ตรัส มัธยม 3/1 บ้านคลองครก
1382. เด็กหญิงพรสวรรค์ ม่วงเจริญ ประถม 4/1 บ้านคลองครก
1383. เด็กชายขจรเกียรติ ปิยะมาตร มัธยม 3/1 บ้านคลองครก
1384. เด็กหญิงทัฐทพล นวลหง ประถม 4/1 บ้านคลองครก
1385. เด็กชายเจษฎา ปั้นรื่น ประถม 1/1 บ้านคลองครก
1386. เด็กชายจตุรภัทร อ่อนน้อม ประถม 3/1 บ้านคลองครก
1387. เด็กหญิงเบญญาภา สุนประโคน มัธยม 3/1 บ้านคลองครก
1388. เด็กหญิงวิภาดา แซลี้ ประถม 1/1 บ้านคลองครก
1389. เด็กชายนพจักร พรายระหาร ประถม 5/1 บ้านคลองครก
1390. เด็กชายนพเก้า ภูทะวัง มัธยม 3/1 บ้านคลองครก
1391. เด็กหญิงพุทธิปภา กลิ่นมาลัย ประถม 5/1 บ้านคลองครก
1392. เด็กชายพุทธิภาส กลิ่นมาลัย ประถม 5/1 บ้านคลองครก
1393. เด็กชายธัชพล สุขเจริญ ประถม 4/1 บ้านคลองครก
1394. เด็กหญิงทิพปภา อารีเอื้อ ประถม 1/1 บ้านคลองครก
1395. เด็กชายธนกฤต จันทร์เถื่อน ประถม 5/1 บ้านคลองครก
1396. เด็กชายวรวิทย์ เชียงกา ประถม 5/1 บ้านคลองครก
1397. เด็กชายพีรพัฒน์ ขวัญพิกุล ประถม 5/1 บ้านคลองครก
1398. เด็กหญิงปพิชญา กิจโสภา ประถม 5/1 บ้านคลองครก
1399. เด็กหญิงปภัสรา กิจโสภา ประถม 5/1 บ้านคลองครก
1400. เด็กหญิงพนิดา ศรีษาคร ประถม 5/1 บ้านคลองครก
1401. เด็กหญิงจินตนา สุนประโคน ประถม 5/1 บ้านคลองครก
1402. เด็กหญิงอมลนิชา พุ่มษะเกตุ อนุบาล 3/1 บ้านคลองครก
1403. เด็กหญิงวรัญญา หลอมทอง ประถม 5/1 บ้านคลองครก
1404. เด็กหญิงภัทรศุภา เจริญพร ประถม 5/1 บ้านคลองครก
1405. เด็กชายปวริศ รัตนวิจิตร ประถม 1/1 บ้านคลองครก
1406. เด็กหญิงจันทกานต์ แหวนวงษ์ ประถม 5/1 บ้านคลองครก
1407. เด็กชายวีรภัทร ศรีภักดี ประถม 5/1 บ้านคลองครก
1408. เด็กชายวรัญญู สุขเจริญ ประถม 2/1 บ้านคลองครก
1409. เด็กชายพลพล แก่นขวัญ ประถม 1/1 บ้านช่องกะพัด
1410. เด็กหญิงอัฉจนา ทองบาง ประถม 1/1 บ้านช่องกะพัด
1411. เด็กหญิงสุธาลินี คำหงษ์ ประถม 3/2 บ้านช่องกะพัด
1412. เด็กชายธนบดี ปิติสา ประถม 1/1 บ้านช่องกะพัด
1413. เด็กชายจิตรวีร์ ลมรื่น ประถม 3/1 บ้านช่องกะพัด
1414. เด็กชายสหภพ วิระพัน ประถม 1/1 บ้านช่องกะพัด
1415. เด็กชายปภาวิน แทนทด ประถม 5/1 วัดขุนซ่อง
1416. เด็กชายมดตานอย มงคำคุณ ประถม 2/1 วัดขุนซ่อง
1417. เด็กหญิงกมลลักษณ์ ฉิมปรางค์ มัธยม 3/1 วัดขุนซ่อง
1418. เด็กหญิงญัฐกมล ธรรมมี อนุบาล 2/1 วัดขุนซ่อง
1419. เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์ เอกสมบัติ ประถม 2/2 วัดขุนซ่อง
1420. เด็กชายจักรกฤษณ์ สมใจมิตร อนุบาล 2/1 วัดขุนซ่อง
1421. เด็กชายธนธรณ์ ยะถาการ มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
1422. เด็กชายจักรี พนาสนธิ์ มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
1423. เด็กชายณัฐภัทร แสงทอง มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
1424. เด็กชายชาญประสิทธิ์ ป้องหมู่ มัธยม 1/2 วัดขุนซ่อง
1425. เด็กชายวรจักร จันทร์ไพสน มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
1426. เด็กชายวรินทร์ธร โพธิสุวรรณ มัธยม 1/2 วัดขุนซ่อง
1427. เด็กชายสมชาย ภูมิบูรณ์ มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
1428. เด็กชายพีรพัฒน์ มาลัย มัธยม 1/2 วัดขุนซ่อง
1429. เด็กหญิงสุธางคุ์รัตน์ สุพคราส มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
1430. เด็กหญิงอรอนงค์ เขตนัทธี มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
1431. เด็กชายวัชรพล สุพคราส มัธยม 1/2 วัดขุนซ่อง
1432. เด็กชายอมฤทธิ์ เอี่ยมสกุล ประถม 3/1 วัดขุนซ่อง
1433. เด็กชายวัชรพงศ์ สุพคราส มัธยม 1/2 วัดขุนซ่อง
1434. เด็กชายสุริยา เนตรขำ มัธยม 1/2 วัดขุนซ่อง
1435. เด็กหญิงเบญญาภา สมดอกแก้ว ประถม 2/2 วัดขุนซ่อง
1436. เด็กหญิงอานุชตรา ศรีษะแก้ว มัธยม 2/2 วัดขุนซ่อง
1437. เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีภักดี ประถม 5/1 วัดขุนซ่อง
1438. เด็กชายปิยะ เจดีย์ทอง ประถม 4/1 วัดขุนซ่อง
1439. เด็กชายนนทภัทร ศรีชัย ประถม 4/1 วัดขุนซ่อง
1440. เด็กชายสีทอง - ประถม 1/1 วัดขุนซ่อง
1441. เด็กหญิงณดาภรณ์ มาลัย ประถม 2/1 วัดขุนซ่อง
1442. เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วมณี ประถม 1/1 วัดขุนซ่อง
1443. เด็กชายใบ ฮอน ประถม 1/1 วัดขุนซ่อง
1444. เด็กชายธนภูมิ จันโท ประถม 3/1 วัดขุนซ่อง
1445. เด็กชายณัฐภัทร ผมพุ้ย ประถม 1/1 วัดขุนซ่อง
1446. เด็กหญิงนฤมล บุญเกิด ประถม 2/2 วัดขุนซ่อง
1447. เด็กชายชลธี มียอด มัธยม 3/1 วัดขุนซ่อง
1448. เด็กชายเดชาวัต ทรงอยู่ มัธยม 1/1 วัดขุนซ่อง
1449. เด็กชายยุทธนา มาสิงห์ มัธยม 3/1 วัดขุนซ่อง
1450. เด็กชายสิทธิพงศ์ สมสิทธิ์ มัธยม 3/1 วัดขุนซ่อง
1451. เด็กชายพีรวิชญ์ จิตรเพ็ง ประถม 1/1 วัดขุนซ่อง
1452. เด็กชายธีรภัทร์ คีรีวงษ์ ประถม 2/2 วัดขุนซ่อง
1453. เด็กชายสินระชัย สุวันนะสาน ประถม 1/1 วัดขุนซ่อง
1454. เด็กชายปัณณทัต จันทร์เทียม มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
1455. เด็กชายอนันท์สิทธิ์ สุภาเพียร อนุบาล 2/2 วัดขุนซ่อง
1456. เด็กชายชัชนันท์ อินหอม อนุบาล 2/2 วัดขุนซ่อง
1457. เด็กชายศุภสิน วรรณจินดา ประถม 2/1 วัดขุนซ่อง
1458. เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทสิทธิ์ อนุบาล 3/2 วัดขุนซ่อง
1459. เด็กหญิงวรัทยา แก้ววิเชียร มัธยม 3/1 วัดขุนซ่อง
1460. เด็กชายไกรศร ภาศรี ประถม 2/2 วัดขุนซ่อง
1461. เด็กชายไตรตั้น รสนา อนุบาล 2/1 วัดขุนซ่อง
1462. เด็กชายสรวิชญ์ สุทิโชติ มัธยม 3/1 วัดขุนซ่อง
1463. เด็กชายพิชญะ ขันเงิน อนุบาล 3/1 วัดขุนซ่อง
1464. เด็กหญิงกมลชนก ชันษา ประถม 2/2 วัดขุนซ่อง
1465. เด็กหญิงศิริรัตน์ โทบุตร มัธยม 3/1 วัดขุนซ่อง
1466. เด็กหญิงนันธิตา พนารักษ์ อนุบาล 2/1 วัดขุนซ่อง
1467. เด็กชายเล็ก - ประถม 2/1 วัดขุนซ่อง
1468. เด็กชายปิยะพงษ์ เวินซิว ประถม 2/1 วัดแก่งหางแมว
1469. เด็กชายปิยวัฒน์ ภมร ประถม 2/1 วัดแก่งหางแมว
1470. เด็กหญิงฉันชนก โสกุล ประถม 2/1 วัดแก่งหางแมว
1471. เด็กหญิงอารียา วงษาเสน ประถม 2/1 วัดแก่งหางแมว
1472. เด็กชายปรินทร์ สกุลมาก ประถม 2/1 วัดแก่งหางแมว
1473. เด็กหญิงพรพนา เจนจัดการ ประถม 2/1 วัดแก่งหางแมว
1474. เด็กชายอภิวิชญ์ ศิลลา ประถม 2/1 วัดแก่งหางแมว
1475. เด็กหญิงพรวิภา เวินซิว ประถม 2/1 วัดแก่งหางแมว
1476. เด็กชายพีรพัฒน์ รอดผจญ ประถม 2/1 บ้านประแกต
1477. เด็กชายจิรโชติ มาสุข ประถม 2/1 บ้านประแกต
1478. เด็กหญิงสุพิชญา อิ่มผ่อง ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
1479. เด็กชายจตุรวิทย์ ลันพูม ประถม 3/1 บ้านโคกวัด
1480. เด็กหญิงแก้วมณี ขันตี ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
1481. เด็กหญิงวีน ปปะลาย ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
1482. เด็กหญิงอารีญา วิลาภัต ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
1483. เด็กชายธนากร อ่อนหยัด อนุบาล 2/1 บ้านโคกวัด
1484. เด็กหญิงกุลจิรา พานิช ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
1485. เด็กชายหนึ่งสยาม ลมงาม อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1486. เด็กชายภูวเดช จุ้ยสมบูรณ์ อนุบาล 2/1 บ้านโคกวัด
1487. เด็กหญิงมนต์นภา จันชมภู ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
1488. เด็กชายนครินทร์ เฟื่องฟู ประถม 5/1 บ้านโคกวัด
1489. เด็กชายไชยวัฒน์ สระแก้ว ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
1490. เด็กชายกิตติศักดิ์ เสาวคนธ์ ประถม 5/1 บ้านโคกวัด
1491. เด็กหญิงภัทชรีภรณ์ อ่อนหยัด ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
1492. เด็กหญิงสุทธิดา หาญเสมอ ประถม 6/1 บ้านโคกวัด
1493. เด็กชายธีรยุทธ กระโพธิ์ ประถม 6/1 บ้านโคกวัด
1494. เด็กชายนันทิพัฒน์ มาลัย ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
1495. เด็กหญิงนภัสยานันท์ กอเซ็ม ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1496. เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีบุญมา ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1497. เด็กชายพา ไตไซยะลาด ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1498. เด็กชายจิตติพัทธ์ ลัมพูม ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
1499. เด็กหญิงสุทธภา ขอบทอง ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1500. เด็กชายสุที ศรีบุญเรือง ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1501. เด็กชายธีระศักดิ์ สีรินพงษ์ อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1502. เด็กหญิงกาญจนา จุ้ยเย็น อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1503. เด็กหญิงธิดารัตน์ แทนกระโทก อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1504. เด็กหญิงกวินธิดา คำปลิว อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1505. เด็กชายจันนี ศาลา ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
1506. เด็กชายวิทวัส จันชมภู อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1507. เด็กหญิงสุทัตตา สระแก้ว ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
1508. เด็กชายวันชนะ บุญมาก อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1509. เด็กชายชยพล พุ่มโพ อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1510. เด็กชายธารา รุ่งแสง ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
1511. เด็กชายพีม - อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1512. เด็กชายชินภัทร ไชยวงษ์ อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1513. เด็กหญิงศศิพร ปัดชา อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1514. เด็กหญิงรุจิรา จันชมภู อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1515. เด็กหญิงรมิดา กมลแสง อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1516. เด็กหญิงวิมลมณี สุขเอี่ยม อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1517. เด็กหญิงจันนี ซารัน อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1518. เด็กชายเอกภพ สันทาลุนัย อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1519. เด็กชายภีม ศรีบุญเรือง ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
1520. เด็กหญิงวิ เนา อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1521. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุตรแสง อนุบาล 2/1 บ้านโคกวัด
1522. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เขาอยู่คง อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1523. เด็กหญิงอัยยา เข็มทอง ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
1524. เด็กหญิงกนกวรรณ จิตนอก ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
1525. เด็กหญิงทิพย์สุดา บุตรแสง ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
1526. เด็กหญิงมุฑิตา ดอกเงินคำดี ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
1527. เด็กหญิงธนาภรณ์ คุณประเสริฐ ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
1528. เด็กชายพิษณุวัชร์ ดอกเงินคำดี ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1529. เด็กหญิงวรกมล จอกน้อย ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1530. เด็กชายพงศกร วิระพล ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1531. เด็กชายศิริพงษ์ วงษ์คีรี อนุบาล 1/1 บ้านโคกวัด
1532. เด็กชายณริน ฉิมแก่น ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1533. เด็กชายพัฒนพงษ์ เทียมพันธ์ อนุบาล 2/1 บ้านโคกวัด
1534. เด็กชายปัญญากร สีรินพงษ์ ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1535. เด็กหญิงชุติมา รัสมี ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1536. เด็กหญิงชุติมา บุญทัน ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1537. เด็กหญิงนา ศาลา ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1538. เด็กหญิงมิน ไซบัวสี ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1539. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ วงษ์กล่อม ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
1540. เด็กชายตูบ ไตไซยะลาด อนุบาล 2/1 บ้านโคกวัด
1541. เด็กหญิงอัญชลี มุมกลาง อนุบาล 2/1 บ้านโคกวัด
1542. เด็กชายจิรภัทร สุขพรม อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
1543. เด็กหญิงกุลกันยา เผือกผ่อง ประถม 5/1 บ้านโคกวัด
1544. เด็กหญิงชยาภรณ์ วิลาภัต ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
1545. เด็กหญิงปนัสยา อุตสาหะ ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
1546. เด็กชายอนิรุทธิ์ กระโพธิ์ มัธยม 3/1 บ้านโคกวัด
1547. เด็กหญิงกรองแก้ว หยงหนู ประถม 3/1 บ้านโคกวัด
1548. เด็กหญิงพิชานันท์ สุขหล้า ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
1549. เด็กชายสัญชัย สกุลมาก ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1550. เด็กหญิงโช - ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1551. เด็กชายมิวมินแทส - ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1552. เด็กหญิงวันวิกา ชูแก้ว ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1553. เด็กชายปิยเดช เกศศิลา ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1554. เด็กหญิงจิราธร ทิพพรม ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1555. เด็กหญิงฝน - ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1556. เด็กชายอังซ้อน - ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1557. เด็กหญิงมณีสุข โพสลิต ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1558. เด็กหญิงอัญชิสา กัลยา ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1559. เด็กหญิงน้ำฝน ใจใส ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1560. เด็กหญิงศศิชา ศรีพูล ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1561. เด็กหญิงซิน - ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1562. เด็กหญิงณิชา โสดา ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1563. เด็กหญิงกนกพิชญ์ เนินแสง ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1564. เด็กหญิงสุกัญญา เกิดมณี ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1565. เด็กชายการัณยภาส จันทิป ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1566. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สังข์เสวก ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1567. เด็กชายวัชรพงศ์ โยธี ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1568. เด็กหญิงรัตนา โยธี ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1569. เด็กชายวัชระพล ละศรีนวล ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1570. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ตรึกตรอง ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1571. เด็กหญิงฟ้า - ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1572. เด็กชายโชติชัย ชำนาญแขวง ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1573. เด็กชายพงศธร แบบเหมาะ ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1574. เด็กชายเตชิต สายสังข์ ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1575. เด็กหญิงกมลนิตย์ นิง ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1576. เด็กหญิงกมลพรรณ เจริญ ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1577. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ - ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1578. เด็กชายเนยโย - ประถม 4/1 บ้านโป่งวัว
1579. เด็กชายเนสเนว ซา ประถม 2/1 บ้านหนองบัวทอง
1580. เด็กชายนรินทร์ธร คำเพ็ชร ประถม 6/1 บ้านหนองบัวทอง
1581. เด็กหญิงน้ำค้าง ไชยวงค์ ประถม 2/1 บ้านหนองบัวทอง
1582. เด็กหญิงแพรวนภา ศรีจันทร์ ประถม 3/1 บ้านหนองบัวทอง
1583. เด็กชายสมชาย เอียง ประถม 5/1 บ้านหนองบัวทอง
1584. เด็กชายซี จันทวงศ์ษา ประถม 2/1 บ้านหนองบัวทอง
1585. เด็กชายเดาะ เนย ประถม 2/1 บ้านหนองบัวทอง
1586. เด็กชายเกรียงศักดิ์ พวงบุญชู มัธยม 2/1 วัดหนองแหวน
1587. เด็กหญิงสุภาภรณ์ อินทรวิเชียร ประถม 2/1 วัดหนองแหวน
1588. เด็กชายสุขเจริญชัย อินทรวิเชียร ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
1589. เด็กชายปฏิพัทธ์ บำรุงศาสน์ ประถม 6/1 วัดหนองแหวน
1590. เด็กหญิงธรรมรส บัวฝรั่ง ประถม 6/1 วัดหนองแหวน
1591. เด็กชายธันวา อาจิณาจารย์ ประถม 6/1 วัดหนองแหวน
1592. เด็กชายอลงกรณ์ เสนาะสรรพ์ มัธยม 2/1 วัดหนองแหวน
1593. เด็กชายชินาธิป เพิ่มพูล มัธยม 2/1 วัดหนองแหวน
1594. เด็กชายณัฐวุฒิ สอนแสงทอง ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
1595. เด็กชายพยัต กันหาไชย มัธยม 2/1 วัดหนองแหวน
1596. เด็กชายณัฐพัชร์ ชัยหาร ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
1597. เด็กชายดลชัย บุปผาชาติ ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
1598. เด็กหญิงธีราพร กะษะบดี ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
1599. เด็กชายชัยวัฒน์ บุญรอด ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
1600. เด็กชายรูรง ซอน ประถม 2/1 วัดหนองแหวน
1601. เด็กชายชโยทิต เปรมมิตร์ ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
1602. เด็กหญิงวิว ไซปัญญา ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
1603. เด็กชายนพรัตน์ โสดา มัธยม 2/1 วัดหนองแหวน
1604. เด็กชายวรัญญู ฉัยยา มัธยม 2/1 วัดหนองแหวน
1605. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ศักดิ์บรรณดิษ ประถม 4/1 วัดหนองแหวน
1606. เด็กหญิงเกศินี นามวงษ์ มัธยม 2/1 วัดหนองแหวน
1607. เด็กชายปฎิภูมิ บำรุงศาสน์ ประถม 4/1 วัดหนองแหวน
1608. เด็กชายสรวิศิษฎ์ ฉะศรลำ ประถม 4/1 วัดหนองแหวน
1609. เด็กชายธนชิต ศรีสุวรรณ์ ประถม 4/1 วัดหนองแหวน
1610. เด็กชายคฑา ฤกษ์เวียง ประถม 4/1 วัดหนองแหวน
1611. เด็กหญิงศิริกาญจน์ ดวงแก้ว ประถม 3/1 วัดหนองแหวน
1612. เด็กชายศราวุธ รักษดา ประถม 3/1 วัดหนองแหวน
1613. เด็กชายนวพล ตะกรุดเงิน ประถม 3/1 วัดหนองแหวน
1614. เด็กชายธีรโชติ โชติแสง ประถม 3/1 วัดหนองแหวน
1615. เด็กชายนิก แก้วมะนีวง ประถม 3/1 วัดหนองแหวน
1616. เด็กชายกฤษกร ศรีสวัสดิ์ มัธยม 1/1 วัดหนองแหวน
1617. เด็กชายวรายุทธ์ เปล่งศรี มัธยม 1/1 วัดหนองแหวน
1618. เด็กหญิงชุนธัญ เมาะเซาะ ประถม 2/1 วัดหนองแหวน
1619. เด็กหญิงน้ำผึ้ง สุวันนะหง ประถม 2/1 วัดหนองแหวน
1620. เด็กชายสุเมตตา ดาละมุน ประถม 2/1 วัดหนองแหวน
1621. เด็กชายเปรี๊ยะ แช่ม ประถม 1/1 วัดหนองแหวน
1622. เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ศักดิ์มั่น มัธยม 1/1 วัดหนองแหวน
1623. เด็กหญิงณัฐนัน คุ้มพาล มัธยม 1/1 วัดหนองแหวน
1624. เด็กหญิงชญานี ตุ่นฝั้น มัธยม 1/1 วัดหนองแหวน
1625. เด็กหญิงปนัดดา ประจง ประถม 6/1 วัดหนองแหวน
1626. เด็กชายศิวกร มงคลโภชน์ ประถม 6/1 วัดหนองแหวน
1627. เด็กชายธีรภัทร ศักดิ์มั่น ประถม 6/1 วัดหนองแหวน
1628. เด็กหญิงศิริภัสสร เลิศธัญญา ประถม 1/1 วัดหนองแหวน
1629. เด็กหญิงอนันตญา เย็นฉ่ำ ประถม 1/1 วัดหนองแหวน
1630. เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีสุวรรณ์ อนุบาล 3/1 วัดหนองแหวน
1631. เด็กหญิงอรณิภา บุญรอด ประถม 3/1 วัดหนองแหวน
1632. เด็กชายอิทธิพล บำรุงบ้าน ประถม 4/1 วัดท่าแคลง
1633. เด็กชายชนวัชย์ ดวงทับทิม ประถม 1/1 วัดท่าแคลง
1634. เด็กชายศักรภพ การแก้ว ประถม 1/1 วัดท่าแคลง
1635. เด็กหญิงอภิญญา แก้วอำนาจ ประถม 1/1 วัดท่าแคลง
1636. เด็กหญิงชาลิสา ระวะใจ ประถม 1/1 วัดท่าแคลง
1637. เด็กหญิงศศิรัตน์ ดีประดิษฐ ประถม 2/1 วัดท่าแคลง
1638. เด็กชายธาราดรณ์ พวงบุญชู ประถม 2/1 วัดโขดหอย
1639. เด็กหญิงพรปภา เลิศธัญญา ประถม 2/1 วัดโขดหอย
1640. เด็กชายศุภวัฒน์ ประถมวงค์ ประถม 2/1 วัดโขดหอย
1641. เด็กหญิงพัชชาพร ลีชา ประถม 2/1 วัดโขดหอย
1642. เด็กหญิงณัฎฐณิชา รัตนมณี ประถม 2/1 วัดโขดหอย
1643. เด็กชายวีรพงษ์ แว่นมณี ประถม 2/1 วัดโขดหอย
1644. เด็กหญิงพัชรพร เจนจัดการ ประถม 2/1 วัดโขดหอย
1645. เด็กหญิงชลลดา สุขสถิตย์ ประถม 6/1 วัดนาซา
1646. เด็กหญิงธัญวรรณ เจนจัดการ ประถม 2/1 วัดนาซา
1647. เด็กชายธนภัทร พรหมลา อนุบาล 2/1 วัดนาซา
1648. เด็กชายธนทรรศน์ ประคองจิตร ประถม 2/1 วัดนาซา
1649. เด็กชายวรินทร สำราญฤทุกข์ ประถม 2/1 วัดนาซา
1650. เด็กชายศักดิ์ชัย คำมุงคุณ ประถม 2/1 วัดนาซา
1651. เด็กหญิงพัชนี ถีระเจริญ ประถม 3/1 วัดนาซา
1652. เด็กหญิงพันธิตา แข็งกล้า ประถม 3/1 วัดนาซา
1653. เด็กชายตุลา สุวรรณลา ประถม 3/1 วัดนาซา
1654. เด็กชายสุรวิทย์ ขวัญใจ ประถม 4/1 วัดนาซา
1655. เด็กชายกนกพล ประจงจัด ประถม 4/1 วัดนาซา
1656. เด็กชายสุทธิพจน์ อยู่พรมชาติ ประถม 4/1 วัดนาซา
1657. เด็กหญิงเอมฤดี พลจันทึก ประถม 4/1 วัดนาซา
1658. เด็กชายกิตติศักดิ์ เจนจัดการ ประถม 5/1 วัดนาซา
1659. เด็กหญิงมธุรีย์ หมั่นสมัคร ประถม 5/1 วัดนาซา
1660. เด็กหญิงกัญญา คำมุงคุณ ประถม 5/1 วัดนาซา
1661. เด็กหญิงบุณยวีย์ สุพรรณวงศ์ ประถม 5/1 วัดนาซา
1662. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ ฉัตรเฉลิมพรรณ์ ประถม 5/1 วัดนาซา
1663. เด็กหญิงณัฐธิดา สุขคจันทร์ ประถม 6/1 วัดนาซา
1664. เด็กชายจรูญวิทย์ หลำศิริ ประถม 1/1 วัดนาซา
1665. เด็กชายมณเฑียร หมั่นสมัคร ประถม 1/1 วัดนาซา
1666. เด็กชายจรูญโรจน์ หลำศิริ ประถม 1/1 วัดนาซา
1667. เด็กชายกานต์กวิน กลีบแก้ว ประถม 1/1 วัดนาซา
1668. เด็กชายพัชรพล แก้ววิเชียร ประถม 4/1 วัดนาซา
1669. เด็กหญิงสิริรัตน์ รสชื่น อนุบาล 2/1 วัดนาซา
1670. เด็กหญิงนิชาภา รื่นรมย์ อนุบาล 2/1 วัดนาซา
1671. เด็กชายสราวุธ สุขสถิตย์ อนุบาล 3/1 วัดนาซา
1672. เด็กชายวันชนะ ดีการ อนุบาล 3/1 วัดนาซา
1673. เด็กชายธนาคาร ฤกษ์เวียง อนุบาล 3/1 วัดนาซา
1674. เด็กหญิงปานทวี พลจันทึก อนุบาล 3/1 วัดนาซา
1675. เด็กหญิงกฤษติยา สิทธิบุศย์ อนุบาล 2/1 วัดนาซา
1676. เด็กหญิงเมธปิยา ถาวรวัฒนเจริญ อนุบาล 1/1 วัดนาซา
1677. เด็กชายรณกร สนเสริฐ อนุบาล 1/1 วัดนาซา
1678. เด็กหญิงเด็กหญิงปริดา เนาพะจัน ประถม 1/1 วัดหนองไทร
1679. เด็กหญิงนลินทิพย์ สังข์กุล อนุบาล 1/1 วัดหนองไทร
1680. เด็กชายคำดี ตุง ประถม 2/1 วัดหนองไทร
1681. เด็กหญิงกัลยรัตน์ โนนทิจันทร์ อนุบาล 2/1 วัดหนองไทร
1682. เด็กชายไส น้ำหนึ่ง ประถม 4/1 วัดหนองไทร
1683. เด็กหญิงนาริน น้ำหนึ่ง ประถม 4/1 วัดหนองไทร
1684. เด็กชายเทพพสุธา สังข์กุล อนุบาล 3/1 วัดหนองไทร
1685. เด็กหญิงณมน วงศ์หงษ์ อนุบาล 3/1 วัดหนองไทร
1686. เด็กชายนพนนท์ คำนึง อนุบาล 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
1687. เด็กหญิงแก้ว - ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1688. เด็กหญิงพีรดา มาลา ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1689. เด็กหญิงรุ่งนภา ห่วงทรัพย์ ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1690. เด็กชายธันวา กองแสนแก้ว ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1691. เด็กหญิงเด็กหญิงปัทมวรรณ ทรงศิลป์ ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1692. เด็กชายชาตรี เหมพิทักษ์ ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1693. เด็กหญิงวรกมล เทียมสุข ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1694. เด็กหญิงนฤชา สุขประเสริฐ ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1695. เด็กหญิงไต ชื้ด ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1696. เด็กชายธนกฤต แดงเอม ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1697. เด็กชายนนธวัช แท่งทอง ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1698. เด็กชายณัฐวรรธน์ ช่างตบแต่ง ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1699. เด็กหญิงซา เสด ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1700. เด็กชายสิงหา มาลาทอง ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1701. เด็กหญิงโชติกา ประสมทรัพย์ ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1702. เด็กหญิงปณิตา แสงเงิน ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1703. เด็กหญิงสุชัญญา แจ่มกระจ่าง ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1704. เด็กชายอดิศักดิ์ ศรีคงรักษ์ มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1705. เด็กหญิงอลินดา จันดีศรี มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1706. เด็กหญิงปภาวัน จันทสิทธิ์ มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1707. เด็กชายภาคิน กิ่งแก้ว มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1708. เด็กหญิงศศิชา สิงหราช มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1709. เด็กชายณัฐวุทธ อตัญที มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1710. เด็กหญิงอัญยาณีย์ กลัดเข็มเพชร มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1711. เด็กหญิงแพรวา จันทร์เทียม มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1712. เด็กชายศิริวัฒน์ จิตติยินดี มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1713. เด็กหญิงวนิชากร สังสี มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1714. เด็กชายปรเมศร์ เว้นบาป มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1715. เด็กชายณัฐดนัย ศรีบุญ มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1716. เด็กหญิงอพิศฎา จั่นอาจ มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1717. เด็กหญิงอรัญญา กรวดนอก มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1718. เด็กหญิงสิริชาดา นาบุญคง มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1719. เด็กชายกิตติพงษ์ ยิ้มสมบูรณ์ มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1720. เด็กชายจีรศักดิ์ รสชื่น อนุบาล 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1721. เด็กชายศุภณัฐฏ์ ศิริ อนุบาล 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1722. เด็กชายอนุรักษ์ พูลแสง ประถม 4/1 บ้านห้วงกระแจะ
1723. เด็กชายทีปกร เศษบุบผา มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1724. เด็กชายวัชรินทร์ คำเพ็ชร ประถม 4/1 บ้านห้วงกระแจะ
1725. เด็กหญิงวันวิสา ทวินันท์ มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
1726. เด็กชายกฤตนภูมิ หน่ายหนีชั่ว อนุบาล 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
1727. เด็กชายชัชพิมุข หุลเวช มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
1728. เด็กหญิงสุธาทิพย์ วันนา อนุบาล 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
1729. เด็กหญิงเมลย ชุม ประถม 4/1 บ้านห้วงกระแจะ
1730. เด็กหญิงภาวิณี คุณเอนก มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
1731. เด็กหญิงศุทธิดา มหาสมิตร มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
1732. เด็กหญิงจุฑามาศ ค่อมสติง มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
1733. เด็กหญิงรัตนา ชื่ด ประถม 4/1 บ้านห้วงกระแจะ
1734. เด็กชายปภังกร รสชื่น มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
1735. เด็กชายธนะเทพ ห่วงทรัพย์ อนุบาล 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
1736. เด็กหญิงณัฐธิชา ล้วนสำราญ มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
1737. เด็กชายรัตนา ปรีแวน ประถม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
1738. เด็กชายอลงกรณ์ เกตุกัลยา ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
1739. เด็กหญิงกชกร จันทร์โชติ มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
1740. เด็กชายมงคล จันทสิทธิ์ ประถม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ