รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
1. เด็กชายพชรพล แถลงศรี อนุบาล 1/2 อนุบาลจันทบุรี
2. เด็กหญิงศุภิสรา สุวรรณรุ่งโรจน์ อนุบาล 1/4 อนุบาลจันทบุรี
3. เด็กหญิงศิริญณัฎฐา ชุ่มจิตต์ อนุบาล 1/4 อนุบาลจันทบุรี
4. เด็กหญิงชัญญานุช สิทธิบุศย์ อนุบาล 1/5 อนุบาลจันทบุรี
5. เด็กชายปัญญา เชียงอินทร์ ประถม 1/3 อนุบาลจันทบุรี
6. เด็กชายธานินทร์ โอประดิษฐ์สถาพร ประถม 1/3 อนุบาลจันทบุรี
7. เด็กชายกันตถณ สมรัตน์ ประถม 1/4 อนุบาลจันทบุรี
8. เด็กหญิงนันท์ณภัส ทองกล่ำ ประถม 1/4 อนุบาลจันทบุรี
9. เด็กหญิงภัทรนันฐ์ ชุติพงศ์นาวิน อนุบาล 2/2 อนุบาลจันทบุรี
10. เด็กชายอาคิระ สุขม่วง อนุบาล 2/5 อนุบาลจันทบุรี
11. เด็กหญิงสุรพิชชา สิงขรณ์ ประถม 2/1 อนุบาลจันทบุรี
12. เด็กชายภาคิน จิรกิจคุณ ประถม 2/2 อนุบาลจันทบุรี
13. เด็กชายณัฐภาส รักมิตร ประถม 2/2 อนุบาลจันทบุรี
14. เด็กชายกนกณัฐ อนัณฑเศวต ประถม 2/2 อนุบาลจันทบุรี
15. เด็กชายธนันชัย อัมภะผล ประถม 2/3 อนุบาลจันทบุรี
16. เด็กหญิงสุธาวัลย์ เพ็ญวรรณ์ ประถม 2/3 อนุบาลจันทบุรี
17. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สิงห์น้อย ประถม 2/4 อนุบาลจันทบุรี
18. เด็กชายทินกร แสงภักดี ประถม 2/4 อนุบาลจันทบุรี
19. เด็กชายศิลป์วุฒิ กรีฑานุเคราะห์ ประถม 2/5 อนุบาลจันทบุรี
20. เด็กหญิงสุพิชญา ใจสุทธิ ประถม 2/6 อนุบาลจันทบุรี
21. เด็กหญิงนภัสสร เทพลำลึก ประถม 3/2 อนุบาลจันทบุรี
22. เด็กชายปิติภัทร ลาแก้ว ประถม 4/3 อนุบาลจันทบุรี
23. เด็กหญิงรชยา จริตชีวะ ประถม 4/3 อนุบาลจันทบุรี
24. เด็กชายธนยศ พงษ์ครี ประถม 4/3 อนุบาลจันทบุรี
25. เด็กชายสิรภพ ดวงเดือน ประถม 4/4 อนุบาลจันทบุรี
26. เด็กชายภูกริช สิทธ์กวิน ประถม 4/4 อนุบาลจันทบุรี
27. เด็กชายอภิวัฒน์ แพรงาม ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
28. เด็กชายตรีเพชร กองสารี ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
29. เด็กชายธวัชชัย ศรีรัตน์ ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
30. เด็กหญิงวรัญชญา ลิมปนะปรีชาวงษ์ ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
31. เด็กชายเมธี โบไธสง ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
32. เด็กชายภูริพัชร์ อิ่มเอก ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
33. เด็กหญิงธันยพร ซ่อนกลิ่น ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
34. เด็กหญิงจิดาภา จันทบาล ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
35. เด็กชายเจติวัฒน์ คุณเจตน์ ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
36. เด็กหญิงปานพิมพ์ พาณิชย์กิจพีระ ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
37. เด็กหญิงณัฐนรี จิตบุญ ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
38. เด็กชายธรรมบุตร กองผาสุข ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
39. เด็กหญิงชญานิศ วงษ์สุรินทร์ ประถม 5/2 อนุบาลจันทบุรี
40. เด็กหญิงสุพัตรา ปฐมบัญญัติ ประถม 5/4 อนุบาลจันทบุรี
41. เด็กหญิงสกุลยา อรรถพร ประถม 5/4 อนุบาลจันทบุรี
42. เด็กหญิงศิริวรรณ ตลับนาค ประถม 5/4 อนุบาลจันทบุรี
43. เด็กชายธงไชย ทองสลับ มัธยม 1/1 อนุบาลจันทบุรี
44. เด็กชายภาคภูมิ ห้วยสอนมั่นคง มัธยม 1/2 อนุบาลจันทบุรี
45. เด็กชายวรภพ หมดโศรก มัธยม 1/2 อนุบาลจันทบุรี
46. เด็กชายอัศวิน แน่นหนา มัธยม 1/2 อนุบาลจันทบุรี
47. เด็กหญิงเปมิกา แสงสุข มัธยม 1/3 อนุบาลจันทบุรี
48. เด็กชายธีรเทพ เจริญผล มัธยม 1/3 อนุบาลจันทบุรี
49. เด็กชายศรันย์ญู มะลิวัลย์ มัธยม 1/4 อนุบาลจันทบุรี
50. เด็กหญิงมนัสนันท์ มงคลชัย มัธยม 1/4 อนุบาลจันทบุรี
51. เด็กหญิงกนธิชา มีมาก มัธยม 1/4 อนุบาลจันทบุรี
52. เด็กชายณัฐชนน เรืองอนันต์เลิศ มัธยม 1/4 อนุบาลจันทบุรี
53. เด็กชายกิตติ จันทพฤกษ์ มัธยม 2/1 อนุบาลจันทบุรี
54. เด็กชายอรรถพร นาคลำภา มัธยม 2/2 อนุบาลจันทบุรี
55. เด็กชายวสันต์ ราษฏร์เจริญ มัธยม 2/2 อนุบาลจันทบุรี
56. เด็กชายปูรณิน ขาวจ้อย มัธยม 2/2 อนุบาลจันทบุรี
57. เด็กหญิงวันทนีย์ ศรีหมื่น มัธยม 2/3 อนุบาลจันทบุรี
58. เด็กชายพลภัทร หลาบนอก มัธยม 2/4 อนุบาลจันทบุรี

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑