รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
1. เด็กหญิงปัญจพร ปิดตามานัง บ้านคลองน้ำใส
2. เด็กหญิงณัฐสุดา โคตรศรีภูมิ บ้านคลองน้ำใส
3. เด็กหญิงเปมิกา บุญรัตน์ บ้านคลองน้ำใส
4. เด็กหญิงพิมพิไร บ่อแร่ บ้านคลองน้ำใส

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑