รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านแก้ว
1. เด็กชายกรณัฐ มาสมบูรณ์ บ้านแก้ว
2. เด็กหญิงกนกวรรณ หงษาคร บ้านแก้ว
3. เด็กชายทันวา กาโสมณี บ้านแก้ว
4. เด็กหญิงสุรภา เห็ดตุม บ้านแก้ว
5. เด็กชายธันวณัฒน์ อัทโน บ้านแก้ว
6. เด็กชายนัฐภูมิ ปินะกะเส บ้านแก้ว
7. เด็กชายต้นน้ำ เซม บ้านแก้ว
8. เด็กหญิงชนกนันท์ ชัยราช บ้านแก้ว
9. เด็กชายอุดมศักดิ์ พันปะติด บ้านแก้ว
10. เด็กหญิงพลอย คำชา บ้านแก้ว
11. เด็กหญิงรัตติกาล เกตุสุวรรณ บ้านแก้ว
12. เด็กหญิงมณฑากาญ มานะธรรม บ้านแก้ว
13. เด็กหญิงนิชาภา ค้าขาย บ้านแก้ว
14. เด็กหญิงจุฑามาศ ทองจันทร์ทึก บ้านแก้ว
15. เด็กชายทัศนัย พานะวงษ์ บ้านแก้ว
16. เด็กชายราเชนทร์ โต๊ะสัมฤทธิ์ บ้านแก้ว
17. เด็กหญิงอรอุมา กล้วยประโคน บ้านแก้ว
18. เด็กชายก่อเกียรติ จันทะชำนิ บ้านแก้ว
19. เด็กชายวรอรรถ ก้านพิกุล บ้านแก้ว
20. เด็กชายธันวา ควร บ้านแก้ว
21. เด็กชายธเนษฐ จันทร์เพ็ญ บ้านแก้ว
22. เด็กชายธนากร แพงมณี บ้านแก้ว
23. เด็กหญิงสุริดา ซอน บ้านแก้ว
24. เด็กหญิงเมฆขลา หลงคำ บ้านแก้ว
25. เด็กหญิงณัฐชา กรินคีรี บ้านแก้ว
26. เด็กหญิงณัฏฐวิภาวตรี โพธิ์รื่น บ้านแก้ว
27. เด็กหญิงสุคนธ์วดี ซอน บ้านแก้ว
28. เด็กชายพุฒิภัทร กลิ่นเกลี้ยง บ้านแก้ว
29. เด็กชายติณณภพ กระแสสินธุ์ บ้านแก้ว
30. เด็กชายบุญซา หมับ บ้านแก้ว
31. เด็กชายนพเก้า ทิบุญมา บ้านแก้ว

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑