รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านชำโสม
1. เด็กชายธันวา หนองขุ่นสาร ประถม 2/1 บ้านชำโสม
2. เด็กชายศรคม ทิพย์สุวรรณ ประถม 2/1 บ้านชำโสม
3. เด็กหญิงชิดชนก ปราบภัย ประถม 2/1 บ้านชำโสม
4. เด็กชายธนกฤต แก้วชิงดวง ประถม 2/1 บ้านชำโสม
5. เด็กชายเพชรสยาม ศรีตุลา ประถม 2/1 บ้านชำโสม
6. เด็กหญิงแสงเทียน นิละบาด ประถม 2/1 บ้านชำโสม
7. เด็กชายคีรีธาร แสงดาววอน ประถม 2/1 บ้านชำโสม
8. เด็กหญิงวิภาวดี ปั้นกระจ่าง ประถม 2/1 บ้านชำโสม
9. เด็กชายธาดา สุวรรณ ประถม 2/1 บ้านชำโสม
10. เด็กชายอินทร รอดคลองตัน อนุบาล 3/1 บ้านชำโสม
11. เด็กชายธันวา สุวรรณสาร ประถม 3/1 บ้านชำโสม
12. เด็กหญิงนันทิดา รอดคลองตัน ประถม 4/1 บ้านชำโสม
13. เด็กหญิงปิยดา รอดคลองตัน ประถม 4/1 บ้านชำโสม
14. เด็กชายอบมา เจริญวงค์ ประถม 4/1 บ้านชำโสม
15. เด็กหญิงอนุสรา มูลเมือง ประถม 5/1 บ้านชำโสม

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑