รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนสฤษดิเดช
1. เด็กชายอาณกร นิลน้อย ประถม 5/4 สฤษดิเดช
2. เด็กหญิงศวิตา ปริญโญกุล ประถม 6/3 สฤษดิเดช

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑