รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดสิงห์
1. เด็กหญิงมัณทนา ยาม่วง วัดสิงห์
2. เด็กชายชัยนรินทร์ โม่มาลา วัดสิงห์
3. เด็กชายธนวัฒน์ อุ่นมี วัดสิงห์
4. เด็กหญิงธนพร ศรีสุข วัดสิงห์
5. เด็กหญิงพัชญ์ชิสา โพธิ์นาค วัดสิงห์
6. เด็กชายภิรชัย เวชเฟื่อง วัดสิงห์
7. เด็กชายชัชชัย เขียนนอก วัดสิงห์
8. เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วชัยศิลป์ วัดสิงห์
9. เด็กหญิงนพเก้า อุ่นมี วัดสิงห์
10. เด็กชายอภิชาติ สาริดเปี่ยม วัดสิงห์
11. เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วชัยศิลป์ วัดสิงห์
12. เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีจันทร์ วัดสิงห์
13. เด็กหญิงอัญมณี เวชเฟื่อง วัดสิงห์
14. เด็กหญิงอรพินท์ ทองลา วัดสิงห์
15. เด็กหญิงโสพิณญา ปินะถานัง วัดสิงห์
16. เด็กชายธนวัฒน์ จินพะละ วัดสิงห์
17. เด็กหญิงพรชนก ไทยรัตน์ วัดสิงห์
18. เด็กหญิงกัญญาพร จินตกานนท์ วัดสิงห์
19. เด็กหญิงปัญญาวี ภาคพิเศษ วัดสิงห์
20. เด็กหญิงมณีรัตน์ ภาคพิเศษ วัดสิงห์
21. เด็กชายพีรพัฒน์ โคยะทา วัดสิงห์
22. เด็กชายศุภวิชญ์ ผู้ปลื้ม วัดสิงห์
23. เด็กชายปกป้อง นามวงษ์ วัดสิงห์
24. เด็กหญิงกัญญาณัฐ วรมล วัดสิงห์

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑