รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดดอนตาล
1. เด็กชายพิชย มาเย็น ประถม 1/1 วัดดอนตาล
2. เด็กชายธนากาญจน์ โยธานนท์ อนุบาล 2/1 วัดดอนตาล
3. เด็กชายนฤดล ทัศพันธ์ อนุบาล 2/1 วัดดอนตาล
4. เด็กชายไกรวิชญ์ วิลัยวรรณ อนุบาล 3/1 วัดดอนตาล
5. เด็กหญิงวรัญญา เจริญพร อนุบาล 3/1 วัดดอนตาล
6. เด็กชายณภัทร ทิพจินดา อนุบาล 3/1 วัดดอนตาล
7. เด็กชายปฐวี บรรเทาวงษ์ อนุบาล 3/1 วัดดอนตาล
8. เด็กชายพีรพัฒน์ ุสุขคุ้ม ประถม 3/1 วัดดอนตาล
9. เด็กชายปุณพจน์ ตั๊นงาม ประถม 5/1 วัดดอนตาล
10. เด็กชายเอกลักษณ์ โฉมนิล ประถม 6/1 วัดดอนตาล
11. เด็กชายชนาสิน งามฤทธิ์ ประถม 6/1 วัดดอนตาล
12. เด็กหญิงเขมิกา สุขประเสริฐ ประถม 6/1 วัดดอนตาล
13. เด็กหญิงปราลิตา วิสติ ประถม 6/1 วัดดอนตาล
14. เด็กชายรณชัย วงคำเหลา ประถม 6/1 วัดดอนตาล
15. เด็กหญิงป๊อก ชวย ประถม 6/1 วัดดอนตาล

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑