รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดพลับพลา
1. เด็กหญิงศศิวิมล แสนสุด ประถม 1/1 วัดพลับพลา
2. เด็กหญิงอโนทัย รอดพิทักษ์ ประถม 1/1 วัดพลับพลา
3. เด็กหญิงบุศนันท์ บุญจันทร์ ประถม 1/1 วัดพลับพลา
4. เด็กชายวัชรพงษ์ พิมพ์ภักดี ประถม 1/1 วัดพลับพลา
5. เด็กหญิงเกวลิน วงษ์รัตน์ ประถม 1/1 วัดพลับพลา
6. เด็กชายธีรภัทร สุวรรณเหลา ประถม 1/1 วัดพลับพลา
7. เด็กหญิงณัฐณิชา สุขสวัสดิ์ ประถม 1/1 วัดพลับพลา
8. เด็กชายศุภกิตติ์ พลไชขา ประถม 1/1 วัดพลับพลา
9. เด็กชายกนกพล บุญเจริญ ประถม 1/1 วัดพลับพลา
10. เด็กชายปฏิภาณ ปินะถานัง ประถม 1/1 วัดพลับพลา
11. เด็กหญิงกัญญาณัฐ นกไธสงค์ ประถม 1/1 วัดพลับพลา
12. เด็กหญิงกมลวรรณ บุญมา ประถม 1/2 วัดพลับพลา
13. เด็กหญิงอโณทัย นราหนองแวง ประถม 2/2 วัดพลับพลา
14. เด็กชายวรากร แสงราม ประถม 2/2 วัดพลับพลา
15. เด็กชายพงศ์พัทธ์ จุติ ประถม 3/1 วัดพลับพลา
16. เด็กชายณัฐพร นะราช ประถม 3/1 วัดพลับพลา
17. เด็กชายอนุภาพ เทพวาที ประถม 3/2 วัดพลับพลา
18. เด็กหญิงภัทรภร พลไชขา ประถม 3/2 วัดพลับพลา
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์ ประถม 5/1 วัดพลับพลา
20. เด็กชายภัทรดนัย มะณีนัย ประถม 5/2 วัดพลับพลา
21. เด็กหญิงปาริตา วงษ์ขันธ์ ประถม 5/2 วัดพลับพลา
22. เด็กหญิงณัฐณิชา มรคา ประถม 5/2 วัดพลับพลา
23. เด็กชายพรสวรรค์ หนูเรขา ประถม 6/1 วัดพลับพลา
24. เด็กชายกำชัย บุญมา ประถม 6/1 วัดพลับพลา
25. เด็กชายจิรศักดิ์ อุทัยวงศ์ ประถม 6/1 วัดพลับพลา
26. เด็กชายรณกร เจริญสรรพพืช ประถม 6/2 วัดพลับพลา
27. เด็กชายหรัณย์กร โฉมเฉลา ประถม 6/2 วัดพลับพลา
28. เด็กชายกรกฤต พลประสิทธิ์ ประถม 6/2 วัดพลับพลา
29. เด็กชายจตุพร บุญกิจ ประถม 6/2 วัดพลับพลา
30. เด็กหญิงสุรีย์ริสสา ตั้งกฤษณขจร ประถม 6/2 วัดพลับพลา
31. เด็กชายสหชัย ปินะถา ประถม 6/2 วัดพลับพลา
32. เด็กชายกฤตนัย ไพสนธ์ ประถม 6/2 วัดพลับพลา
33. เด็กชายกิตติพันธ์ แก้วจันทร์ ประถม 6/2 วัดพลับพลา
34. เด็กชายวิศรุต นะราช ประถม 6/2 วัดพลับพลา
35. เด็กชายธนกฤต ศรีโชค ประถม 6/2 วัดพลับพลา
36. เด็กหญิงภาศิณี ถินราช ประถม 6/2 วัดพลับพลา
37. เด็กชายฐิติโชติ ภาเรือง มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
38. เด็กหญิงสุดา ปิดตาระโพธิ์ มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
39. เด็กชายธนโชติ สุขแจ่มใส มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
40. เด็กชายปิยะ บุดศรีคำ มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
41. เด็กชายสรยุทธ ทองน้อย มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
42. เด็กหญิงเสาวณีย์ อินทร์หอม มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
43. เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ศิริสุวรรณรัตน์ มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
44. เด็กหญิงเกวลี ไกรวาส มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
45. เด็กหญิงอติกานต์ ริ้วพรม มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
46. เด็กหญิงรัตนา ส้อม มัธยม 2/1 วัดพลับพลา
47. เด็กชายนพรัตน์ รอรั้ง มัธยม 3/2 วัดพลับพลา
48. เด็กหญิงณิชานันท์ มั่นภักดี มัธยม 3/2 วัดพลับพลา
49. เด็กชายวุฒิธินันท์ โคงโนนกอก มัธยม 3/2 วัดพลับพลา

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑