รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดโป่งแรด
1. เด็กชายชาฮิต มอรลา ประถม 1/1 วัดโป่งแรด
2. เด็กชายจำเริญ เสร็จ ประถม 1/1 วัดโป่งแรด
3. เด็กชายอภินันท์ จิตอุทัย ประถม 2/1 วัดโป่งแรด
4. เด็กชายวุฒิชัย เล็บสา ประถม 2/1 วัดโป่งแรด
5. เด็กชายศุภโชค ดุมขุนทด ประถม 5/1 วัดโป่งแรด
6. เด็กชายอภินัทฐ์ จิตรอุทัย ประถม 6/1 วัดโป่งแรด

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑