รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดทองทั่ว
1. เด็กหญิงอารดา คำปา วัดทองทั่ว
2. เด็กหญิงพัชริดา พลสนาม วัดทองทั่ว
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ โพธิ์งาม วัดทองทั่ว
4. เด็กหญิงรัตนา ไกรวิชัย วัดทองทั่ว
5. เด็กชายชินบุตร พันธ์เวช วัดทองทั่ว
6. เด็กชายธนากร จิตรศิลป์ วัดทองทั่ว
7. เด็กชายเทอดธรรม หอมทรัพย์ วัดทองทั่ว
8. เด็กชายวิทวัส การะบูรณ์ วัดทองทั่ว
9. เด็กชายวันพันธ์ คงมั่น วัดทองทั่ว
10. เด็กหญิงทับทิม เจริญวงษ์ วัดทองทั่ว
11. เด็กชายพงศภัค แสงสว่าง วัดทองทั่ว
12. เด็กชายจารุพัฒน์ เหล็กศรี วัดทองทั่ว
13. เด็กชายพุฒิชัย ใจธรรม วัดทองทั่ว
14. เด็กชายศุภโชค เป๋ยั่งยืน วัดทองทั่ว
15. เด็กหญิงปิยะธิดา แก้วดวงเล็ก วัดทองทั่ว
16. เด็กชายปฏิพล ถาวรยิ่ง วัดทองทั่ว
17. เด็กชายคณิศร ศรีธรรมา วัดทองทั่ว
18. เด็กชายนพดล บุญมา วัดทองทั่ว
19. เด็กหญิงนพภัสสร ม่วงสุข วัดทองทั่ว
20. เด็กหญิงธมลวรรณ โพธิ์งาม วัดทองทั่ว

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑