รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดเนินสูง
1. เด็กชายวุฒิโรจน์ สิทธิผล วัดเนินสูง
2. เด็กชายธีระยุทธ วะสิโน วัดเนินสูง
3. เด็กชายเลิศนรา สำนักวิชา วัดเนินสูง
4. เด็กชายอนาวิล มาลาทอง วัดเนินสูง
5. เด็กชายกันต์ธราวุฒิ มีแก้ว วัดเนินสูง
6. เด็กชายพีรพงศ์ เชื้อฉลาด วัดเนินสูง
7. เด็กชายจิรพัฒน์ จันทษร วัดเนินสูง
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วสัมฤทธิ์ วัดเนินสูง
9. เด็กหญิงสุธิมาศ สารพัฒน์ วัดเนินสูง
10. เด็กชายณัฐวุฒิ ประดิษฐ์ วัดเนินสูง
11. เด็กหญิงรัตติกานต์ แก้วสัมฤทธิ์ วัดเนินสูง

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑