รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดหนองบัว
1. เด็กหญิงจุฑามาศ พูลมี วัดหนองบัว
2. เด็กชายพัชร์พล โพธิมณี วัดหนองบัว
3. เด็กชายพาทิศ สุทธิวงค์ วัดหนองบัว
4. เด็กชายธนชาติ ตลับทอง วัดหนองบัว
5. เด็กหญิงอรอุมา โพธิ์มณี วัดหนองบัว
6. เด็กชายชนะพล ฟักน่วม วัดหนองบัว
7. เด็กชายชิตชัย ศรีสุวรรณ วัดหนองบัว
8. เด็กชายธนธรณ์ หนองเต่าดำ วัดหนองบัว
9. เด็กชายจุลสิทธิ์ ชำนาญกุล วัดหนองบัว
10. เด็กหญิงเขมิกา วานิชสรรพ์ วัดหนองบัว
11. เด็กหญิงศศิวิมล พีระพงษ์ วัดหนองบัว
12. เด็กหญิงอังคณา กลิ่นสุบรรณ์ วัดหนองบัว
13. เด็กหญิงธิธาดา ชยากร วัดหนองบัว
14. เด็กหญิงจูริส เจนส์ กาลีงา วัดหนองบัว
15. เด็กหญิงญาณภัทร ดีดวงพันธ์ วัดหนองบัว
16. เด็กชายณัฐพงศ์ แสงทอง วัดหนองบัว
17. เด็กหญิงพรธีรา ดีดวงพันธ์ วัดหนองบัว
18. เด็กหญิงมดแดง โป๊ะ วัดหนองบัว
19. เด็กชายกรวิชญ์ ดีดวงพันธ์ วัดหนองบัว
20. เด็กชายศุภกิตติ์ งามคง วัดหนองบัว

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑