รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
1. เด็กชายเจตรา วิเชท วัดเสม็ดงาม
2. เด็กหญิงรัชนก สืบวงศ์รุ่ง วัดเสม็ดงาม
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์ สกุณี วัดเสม็ดงาม
4. เด็กหญิงทักษพร ศรีโมรา วัดเสม็ดงาม
5. เด็กหญิงกนกวรรณ บูแดง วัดเสม็ดงาม
6. เด็กชายสุกฤต นินขัง วัดเสม็ดงาม
7. เด็กชายธงไชย ทองแสง วัดเสม็ดงาม

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑