รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
1. เด็กหญิงวราคณา ดิเรกศรี ประถม 2/1 วัดเนินโพธิ์

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑