รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
1. เด็กหญิงอรรัมภา วงศ์วสุพล ประถม 1/1 วัดไผ่ล้อม
2. เด็กชายทัศนัย ทิพมล ประถม 1/1 วัดไผ่ล้อม
3. เด็กหญิงรัชนก กองนวน ประถม 1/1 วัดไผ่ล้อม
4. เด็กหญิงรมิตา อุโคตร ประถม 1/1 วัดไผ่ล้อม
5. เด็กหญิงรดาภัทร โพธิ์คำ ประถม 1/1 วัดไผ่ล้อม
6. เด็กชายวันเกิด เฉลิมสุระกาญจน์ ประถม 1/1 วัดไผ่ล้อม
7. เด็กชายธนัท วิเศษสุด ประถม 1/1 วัดไผ่ล้อม
8. เด็กหญิงพิชญภา นิลปัทษ์ ประถม 2/1 วัดไผ่ล้อม
9. เด็กชายธนาทร สันวิราช ประถม 2/1 วัดไผ่ล้อม
10. เด็กชายธนวัฒน์ ฟองงาม ประถม 2/1 วัดไผ่ล้อม
11. เด็กหญิงมณีพร วงศ์วสุพล ประถม 2/1 วัดไผ่ล้อม
12. เด็กชายเคียง พร ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
13. เด็กหญิงมนัสนันท์ สุมนทา ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
14. เด็กชายพรชัย วรรณทอง ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
15. เด็กหญิงสายธาร หวลสุวรรณ์ ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
16. เด็กชายเค็ง พร ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
17. เด็กชายไตรภูมิ สุขเจริญ ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
18. เด็กหญิงจิราพร พานทอง ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
19. เด็กหญิงดารารัตน์ บุบผาวาสน์ ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
20. เด็กหญิงออริษา พาอ่อน ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
21. เด็กชายพิทักษ์ผล เอกบุญ ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
22. เด็กหญิงรลิตา ทองเชื้อ ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
23. เด็กชายพีระพงษ์ คำรอด ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
24. เด็กชายพาส สุพ่อน ประถม 3/1 วัดไผ่ล้อม
25. เด็กชายศุทธวีร์ นิยันตัง ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
26. เด็กชายนรภัทร โคประโคน ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
27. เด็กชายรชตะ นิยมวานิช ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
28. เด็กชายยุทธนา ศรีเวียง ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
29. เด็กชายเดชานนท์ ใจวรรณ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
30. เด็กชายธนพล หงษ์โต ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
31. เด็กชายศิลา หนูทอง ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
32. เด็กชายพิพัฒน์ อิทธิพงษ์ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
33. เด็กหญิงน้ำฝน ทองคำ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
34. เด็กหญิงณีรัมพร ประมงค์กิจ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
35. เด็กหญิงนภัสวรรณ นิลปาล ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
36. เด็กชายรายู แซ่อึ้ง ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
37. เด็กหญิงชนิสรา ไชยานนท์ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
38. เด็กหญิงณัฐยางศ์ โสภัณนา ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
39. เด็กหญิงกรรณิการ์ เฮง ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
40. เด็กหญิงชุติมา เจริญสุข ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
41. เด็กหญิงกัลยกร วัดพะยา ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
42. เด็กชายณัฐพนธ์ ปิดตามาตา ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
43. เด็กชายธนากร ใชยานนท์ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
44. เด็กหญิงนรินทร์ โสดแนว ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
45. เด็กชายพนธกร บุตรดี ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
46. เด็กชายสุวรรณดารา โกง ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
47. เด็กชายกฤษฎา จันทะสอน ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
48. เด็กชายชญานนท์ ศิริวัฒน์ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
49. เด็กหญิงพรสินี พร้าก้อน ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
50. เด็กหญิงกนกพร รักพวง ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
51. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หลิมเจริญ ประถม 4/1 วัดไผ่ล้อม
52. เด็กชายจิตติพันธ์ พานทอง ประถม 5/1 วัดไผ่ล้อม
53. เด็กชายวชิรวิชญ์ บำรุง ประถม 5/1 วัดไผ่ล้อม
54. เด็กหญิงกิมเรียง ไพ ประถม 5/1 วัดไผ่ล้อม
55. เด็กชายจรินทร จิอู๋ ประถม 5/1 วัดไผ่ล้อม
56. เด็กหญิงอธิติยา ปุริทาสัง ประถม 5/1 วัดไผ่ล้อม
57. เด็กชายกัมปนาท อัมภวัน ประถม 5/1 วัดไผ่ล้อม
58. เด็กหญิงเดือนแรม สาวนางกุ้ง ประถม 6/1 วัดไผ่ล้อม
59. เด็กชายชานุกร ยินสูตร ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
60. เด็กชายรชต เจริญสุข ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
61. เด็กชายณัชพล บัวจันทร์ ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
62. เด็กชายกิตติชัย สมานพรรค ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
63. เด็กชายทีระสิน แสงศรี ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
64. เด็กชายทวีชัย สุขกฤต ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
65. เด็กชายวัชรพล กระทอง ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
66. เด็กชายรัฐพล พลอยเอี่ยม ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
67. เด็กชายธนภัทร เอกบุญ ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
68. เด็กหญิงอณันธิญา อานาภรณ์ ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
69. เด็กชายธเนศ ศรีธิชัยวงค์ ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
70. เด็กชายกลชัย โพธิ์แก้ว ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
71. เด็กชายวรวิช เจนจัดทรัพย์ ประถม 6/2 วัดไผ่ล้อม
72. เด็กชายนภดล ท่อนทอง มัธยม 2/2 วัดไผ่ล้อม
73. เด็กหญิงณัฐรัตน์ พลอยเอี่ยม มัธยม 3/1 วัดไผ่ล้อม
74. เด็กหญิงอารยา ปิดตามาตา มัธยม 3/1 วัดไผ่ล้อม

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑