รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
1. เด็กชายยูบีน แจ๊ค อนุบาล 1/1 วัดเกาะตะเคียน
2. เด็กชายณัฏฐพล พุฒิพรเพ็ญปทุม ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
3. เด็กหญิงกันญาลักษณ์ นุชิตภาพ ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
4. เด็กชายจตุรภัทร หงวนสง่า ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
5. เด็กชายปรเมธ เพศประเสริฐ ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
6. เด็กชายธีราพัฒน์ ทองสุข ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
7. เด็กชายอภิชาติ เจริญลาภ ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
8. เด็กชายวงศกร เกรียงไกร ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
9. เด็กหญิงณัชชา ประหยัดจิตร ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
10. เด็กหญิงณภัทร ประหยัดจิตร ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
11. เด็กชายณธกฤต จันทร์กลิ่น ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
12. เด็กหญิงสุพิชชา สิงหาบุตร ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
13. เด็กชายรัฐพงษ์ จิลิน ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
14. เด็กชายพิชาภพ สิงห์น้อย ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
15. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ ปานเจริญ ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
16. เด็กชายพุธิภัทร ใบเตย ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
17. เด็กชายวรพงศ์ อีมแมน ประถม 1/1 วัดเกาะตะเคียน
18. เด็กชายเบียร์ กง อนุบาล 2/1 วัดเกาะตะเคียน
19. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประเสริฐศิริ อนุบาล 2/1 วัดเกาะตะเคียน
20. เด็กหญิงอาจารี ทักษิณาจาร อนุบาล 2/1 วัดเกาะตะเคียน
21. เด็กชายวรเชษฐ์ ทองดีสุข อนุบาล 2/1 วัดเกาะตะเคียน
22. เด็กหญิงน้ำหวาน ลา อนุบาล 2/1 วัดเกาะตะเคียน
23. เด็กหญิงวรัญญา หวานหอม อนุบาล 2/1 วัดเกาะตะเคียน
24. เด็กหญิงอัญดาทิพย์ คำอ่อน อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
25. เด็กหญิงรดา จิลิน อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
26. เด็กชายกฤตัชญ์ ศรนอก อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
27. เด็กชายเอกกมล แทนเจริญ อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
28. เด็กชายภัทรพงษ์ สุดเฉลี่ยว อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
29. เด็กชายสรภพ ดาราทิพย์ อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
30. เด็กชายตังลี ฮัว อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
31. เด็กหญิงสุภาพร ประวิเศษ อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
32. เด็กหญิงธัญสินี พันธ์เลิศ อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
33. เด็กหญิงอริสรา เอี้ยงพยุง อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
34. เด็กชายฉัตรอธิผล จูมพันธ์ อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
35. เด็กชายจีรศักดิ์ ประหยัดจิตร อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
36. เด็กหญิงภัควรัญ ชูทอง อนุบาล 3/1 วัดเกาะตะเคียน
37. เด็กชายพีรพัฒน์ สระสีสม ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
38. เด็กชายดีนา เขต ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
39. เด็กชายณัฐปวินท์ เย็นเยือก ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
40. เด็กชายธนภัทร์ หมื่นนะ ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
41. เด็กชายชานุ อุ่นให้ผล ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
42. เด็กชายวรินธร พุทธาวันดี ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
43. เด็กชายวชิรวุธ ภารวิชัย ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
44. เด็กชายธนกฤต เสชัง ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
45. เด็กชายคเชนทร์ อินทร์งาม ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
46. เด็กชายสิปปกร รู้แผน ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
47. เด็กชายแอ๊ด งาจัน ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
48. เด็กชายพีรพัฒน์ พรมดี ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
49. เด็กหญิงไอรดา วานิชสรร ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
50. เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุขเสริม ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
51. เด็กหญิงกุลเทีย ทอน ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
52. เด็กหญิงดาลา กานดาลา ประถม 3/1 วัดเกาะตะเคียน
53. เด็กชายธนวัฒน์ หงวนสง่า ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
54. เด็กหญิงขวัญรัตน์ ทองสุข ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
55. เด็กชายธนวัฒน์ อารีกลาง ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
56. เด็กชายพุฒิศักดิ์ คันทรง ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
57. เด็กหญิงทักษพร ลอยลิ่ว ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
58. เด็กชายอดิลักษณ์ กงวิรัตน์ ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
59. เด็กชายธนวัฒน์ เพชรเสถียร ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
60. เด็กชายอภิชาต รสเกษร ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
61. เด็กชายชิณวุฒิ สมจิตร ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
62. เด็กชายธีรเมธ เพศประเสริฐ ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
63. เด็กหญิงกนกวรรณ พรมโนนศรี ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
64. เด็กชายเลี๊ยด เซือง ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
65. เด็กชายสมภพ ใจหนัก ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน
66. เด็กหญิงศยามล สมประเสริฐ ประถม 5/1 วัดเกาะตะเคียน

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑