รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดเกาะโตนด
1. เด็กหญิงนุสรา ฝอดสูงเนิน ประถม 1/1 วัดเกาะโตนด
2. เด็กชายณัฐชัย เพชรเนียม ประถม 3/1 วัดเกาะโตนด
3. เด็กหญิงสุพรรษา นึกสม ประถม 4/1 วัดเกาะโตนด

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑