รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดเนินยาง
1. เด็กหญิงจันทร์แก้วดาว ทองระยา วัดเนินยาง
2. เด็กหญิงกฤตยา วิริยาภรณ์ วัดเนินยาง
3. เด็กหญิงวราพร ทรงประโคน วัดเนินยาง
4. เด็กหญิงรสิกา สุทธิอาภรณ์ วัดเนินยาง
5. เด็กชายธนกฤต วิริยาภรณ์ วัดเนินยาง
6. เด็กชายนครินทร์ สุทธิอาภรณ์ วัดเนินยาง
7. เด็กชายรณชัย บุญสายออ วัดเนินยาง
8. เด็กหญิงอนุธิดา จตุพลัง วัดเนินยาง
9. เด็กหญิงชนัญธิดา แสงโรชา วัดเนินยาง
10. เด็กหญิงจันทร์แก้ววดี ทองระยา วัดเนินยาง
11. เด็กชายยัน เจนดาร์ วัดเนินยาง
12. เด็กชายชินกฤษ โภคาพาณิชย์ วัดเนินยาง
13. เด็กชายนราวัชญ์ กระต่ายวงษ์จันทร์ วัดเนินยาง
14. เด็กชายนราวิชญ์ กระต่ายวงษ์จันทร์ วัดเนินยาง
15. เด็กหญิงพรรณพร พรมเสนา วัดเนินยาง
16. เด็กหญิงนันท์นภัส สุทธิอาภรณ์ วัดเนินยาง

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑