รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดเขาน้อย
1. เด็กชายธนธรณ์ สุวรรณบุตร วัดเขาน้อย
2. เด็กหญิงพรปวีณ์ พันธ์พักสร วัดเขาน้อย
3. เด็กหญิงพรนภัส ทรงประโคน วัดเขาน้อย
4. เด็กหญิงธัญชนก วงค์ถาวร วัดเขาน้อย
5. เด็กหญิงธีตา เริน วัดเขาน้อย
6. เด็กชายมานุช เนี๊ยด วัดเขาน้อย
7. เด็กชายสิรภัทร ไทยเจริญ วัดเขาน้อย
8. เด็กหญิงเปา มร วัดเขาน้อย
9. เด็กชายเลียบ เอ็น วัดเขาน้อย
10. เด็กชายศศิศ กิจภาระ วัดเขาน้อย
11. เด็กชายมอม มร วัดเขาน้อย
12. เด็กชายธนกฤต มุกดารา วัดเขาน้อย
13. เด็กหญิงกรวรรณ หอมชื่น วัดเขาน้อย
14. เด็กหญิงจันธิมา พื้นผล วัดเขาน้อย
15. เด็กชายภาวิท สีห์ผักเเว่น วัดเขาน้อย
16. เด็กหญิงพรชนก เสนคำสอน วัดเขาน้อย
17. เด็กหญิงพชรกมล พิมพ์พากร วัดเขาน้อย
18. เด็กหญิงกนกรัตน์ ศุภผล วัดเขาน้อย
19. เด็กหญิงรัชนาท นกเลิศพันธุ์ วัดเขาน้อย

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑