รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม
1. เด็กหญิงธัญชนก แสนสุภา วัดบูรพาพิทยาราม
2. เด็กหญิงอภิชญา มงคลนาค วัดบูรพาพิทยาราม
3. เด็กชายวุฒิภัทร มีจินดา วัดบูรพาพิทยาราม
4. เด็กชายกัณภัทร์ พรมลิ วัดบูรพาพิทยาราม
5. เด็กหญิงชัญญานุช หิรัญสุข วัดบูรพาพิทยาราม
6. เด็กหญิงกวินธิดา สร้อยสุวรรณ วัดบูรพาพิทยาราม
7. เด็กหญิงกวินธิดา สุริยาสิทธ์ วัดบูรพาพิทยาราม
8. เด็กชายสิทธินนท์ สาลีทอง วัดบูรพาพิทยาราม
9. เด็กหญิงเหมี่ยว ราสีวง ประถม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
10. เด็กหญิงรัตนา สีหาบุตร ประถม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
11. เด็กหญิงเอมอร ไปแดน ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
12. เด็กชายกิตติภณ ดาบทอง ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
13. เด็กหญิงแพรวา มีไซ ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
14. เด็กหญิงกันติชา แห่สถิตย์ ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
15. เด็กชายเท่ เทือน ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
16. เด็กหญิงฟ้าใส จอมปันยา ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
17. เด็กชายเซน พุนลือ ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
18. เด็กหญิงเธีย โซนิน ประถม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
19. เด็กชายวิวิธวินท์ เอี่ยมหลัก อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
20. เด็กหญิงวาสนา บุตรศิริ อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
21. เด็กชายธนากร ปทุมวัน อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
22. เด็กชายเอกรัฐ ปิ่นอำคา อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
23. เด็กชายวิวิธชัย เอี่ยมหลัก อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
24. เด็กหญิงขวัญฤดี ยะนะ อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
25. เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิศสุวรรณ์ อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
26. เด็กชายนิสอน วิน อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
27. เด็กชายนาราภัทร อาตเสน อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
28. เด็กชายภาณุพงค์ ปริ่มผล อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
29. เด็กหญิงพรสวรรค์ สุวรรณสาร อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
30. เด็กหญิงเธีย สรีนัท อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
31. เด็กหญิงจิลาพร ผาลา อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
32. เด็กชายภัทรดนัย แม่นปืน อนุบาล 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
33. เด็กชายพิพัฒน์ มีจินดา ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
34. เด็กชายอาทิตย์ พรมลิ ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
35. เด็กหญิงจิตรตาภรณ์ อินนวล ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
36. เด็กหญิงกัลยารัตน์ รักษาผล ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
37. เด็กหญิงลลิตพรรณ ศรีพอ ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
38. เด็กชายปวริศ ผดุงสัตย์ ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
39. เด็กชายไกรวิทย์ แห่สถิตย์ ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
40. เด็กชายเซียวมิง โคน ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
41. เด็กชายธนากร อินทร์แก้ว ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
42. เด็กหญิงอารยา อุติ ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
43. เด็กหญิงลักดี อินทะวง ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
44. เด็กหญิงอนุสา ดำมะวง ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
45. เด็กชายไท เทือน ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
46. เด็กชายวันเสอย เสียม ประถม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
47. เด็กชายอดิเทพ ศรีวิลัย ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
48. เด็กหญิงพลอย เย็น ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
49. เด็กหญิงสุพิชา ทาสีเพชร ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
50. เด็กชายปัญญากร สาย ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
51. เด็กชายอนุชา พวงมณี ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
52. เด็กชายชะมด ไชยะเดช ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
53. เด็กชายภากร พรูแล่นเร็ว ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
54. เด็กหญิงกัญญาวีร์ เตียวเจริญ ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
55. เด็กหญิงจิราภา ก้อนฝ้าย ประถม 4/1 วัดบูรพาพิทยาราม
56. เด็กชายชัยเมธ กองนอก ประถม 5/1 วัดบูรพาพิทยาราม
57. เด็กหญิงรัตนภรณ์ พิศสุวรรณ์ ประถม 6/1 วัดบูรพาพิทยาราม
58. เด็กหญิงหทัยกาญจน์ นามสีลี ประถม 6/1 วัดบูรพาพิทยาราม
59. เด็กชายเพีย เย็น ประถม 6/1 วัดบูรพาพิทยาราม
60. เด็กชายธันวา เกษรมาลา ประถม 6/1 วัดบูรพาพิทยาราม
61. เด็กชายอนุชิต แพทอง ประถม 6/1 วัดบูรพาพิทยาราม
62. เด็กชายอานันท์ วงสุวรรณ มัธยม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
63. เด็กชายศุภกร สงวนทรัพย์ มัธยม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
64. เด็กหญิงเนตรนภา ก้อนคำ มัธยม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
65. เด็กหญิงพลอย กงทอง มัธยม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
66. เด็กชายกรรณภัทร เพียรแก้ว มัธยม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
67. เด็กชายธนพล กงทอง มัธยม 1/1 วัดบูรพาพิทยาราม
68. เด็กชายนฤดล พูลแล่นเร็ว มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
69. เด็กชายอยุทธจักริน ทองไพวรรณ มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
70. เด็กชายชาย เสียน มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
71. เด็กชายคเนตร ชล มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
72. เด็กชายสิรวุฒิ หอมทวี มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
73. เด็กชายอนุวัฒน์ พวงมณี มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
74. เด็กชายพัสกร ชัยปูริ มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
75. เด็กหญิงรัตนภรณ์ มะลิสา มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
76. เด็กหญิงนันทนัช บ่อแก้ว มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
77. เด็กชายก้องหล้า ราชสีห์ มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
78. เด็กชายณัฐชนน ทรัพย์มาก มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
79. เด็กชายจันทร์บุตร ดวง มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
80. เด็กหญิงนารีรัตน์ พิศสุวรรณ มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
81. เด็กหญิงธัญลักษณ์ วิทศิริ มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
82. เด็กชายณัฐกิตติ์ จันทฤทธิ์ มัธยม 2/1 วัดบูรพาพิทยาราม
83. เด็กชายวรบุตร นรเดช มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
84. เด็กชายณัชพล นามสีลี มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
85. เด็กชายอรรถนนท์ กองนอก มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
86. เด็กหญิงณปภา พ่อนามแดง มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
87. เด็กหญิงอุมากร สีหาบุตร มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
88. เด็กหญิงสุภาพร ชินนะวงค์ มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
89. เด็กหญิงพรมดี พรหมพระจันทร์ มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
90. เด็กหญิงดาว ภูมิใจ มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
91. เด็กชายภาคิน ดีดวงพันธ์ มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
92. เด็กหญิงเดือน ภูมิใจ มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม
93. เด็กหญิงจันทร์ทิมา จันทะสี มัธยม 3/1 วัดบูรพาพิทยาราม

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑