รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านคลองกะพง
1. เด็กหญิงปณิตา ประชานอก อนุบาล 1/1 บ้านคลองกะพง
2. เด็กหญิงวนิษศา เบ็ญจา อนุบาล 1/1 บ้านคลองกะพง
3. เด็กหญิงมรกต ศรีสอน อนุบาล 1/1 บ้านคลองกะพง
4. เด็กชายสถาพร ชายทองเดช ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
5. เด็กหญิงจันตรา เชน ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
6. เด็กชายทรงพล มะโนวรรณ์ ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
7. เด็กชายปุรเชษฐ์ ประเสริฐการ ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
8. เด็กชายวีรวัฒน์ ศรีเจริญ ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
9. เด็กหญิงปริฉัตร ทองพูล ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
10. เด็กหญิงเพชรไพลิน ดวงภมร ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
11. เด็กชายธันวา บุตรจันทร์ ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
12. เด็กชายพรมณี ไม่ปรากฎ ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
13. เด็กชายชินกร เนียง ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
14. เด็กหญิงจิตรานุช ทิพย์ทวีทา ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
15. เด็กชายธีณพัฒน์ คำประดิษฐ์ ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
16. เด็กชายพูวัน ไชยะลาด ประถม 1/1 บ้านคลองกะพง
17. เด็กหญิงวิน เชน อนุบาล 2/1 บ้านคลองกะพง
18. เด็กชายวัน เริน อนุบาล 2/1 บ้านคลองกะพง
19. เด็กชายณัฐภัทร ศรีเคลือบ ประถม 2/1 บ้านคลองกะพง
20. เด็กชายประสิทธิ์ โลนุช ประถม 2/1 บ้านคลองกะพง
21. เด็กชายธีณภัทร สิลาวัน ประถม 2/1 บ้านคลองกะพง
22. เด็กชายไผ่ แพงสีแก้ว ประถม 2/1 บ้านคลองกะพง
23. เด็กชายลุย โพทิสาน ประถม 2/1 บ้านคลองกะพง
24. เด็กชายอนุ ศักดา ประถม 2/1 บ้านคลองกะพง
25. เด็กชายชานนท์ ดาวเรือง อนุบาล 3/1 บ้านคลองกะพง
26. เด็กชายชยนน หมื่นนุช อนุบาล 3/1 บ้านคลองกะพง
27. เด็กหญิงปนัดดา โพธิ์เจริญ อนุบาล 3/1 บ้านคลองกะพง
28. เด็กชายพงศกร ชายทองเดช อนุบาล 3/1 บ้านคลองกะพง
29. เด็กหญิงเมียน เชน อนุบาล 3/1 บ้านคลองกะพง
30. เด็กชายลีดา ฮะ ประถม 3/1 บ้านคลองกะพง
31. เด็กหญิงเม เหมน ประถม 3/1 บ้านคลองกะพง
32. เด็กชายจักรกฤษณ์ ประชานอก ประถม 3/1 บ้านคลองกะพง
33. เด็กหญิงเพิด ศักดา ประถม 3/1 บ้านคลองกะพง
34. เด็กชายอภิรักษ์ ปันยะ ประถม 4/1 บ้านคลองกะพง
35. เด็กหญิงภัทราพร มะโนวรรณ์ ประถม 4/1 บ้านคลองกะพง
36. เด็กชายโทนี่ พัดไทร ประถม 4/1 บ้านคลองกะพง
37. เด็กชายดีเน ฮะ ประถม 5/1 บ้านคลองกะพง
38. เด็กชายกิตติพงษ์ มหาวงศ์ ประถม 5/1 บ้านคลองกะพง
39. เด็กหญิงสิราวรรณ คลี่ศรี ประถม 6/1 บ้านคลองกะพง
40. เด็กชายจรัสแสง เรืองชาญ ประถม 6/1 บ้านคลองกะพง
41. เด็กชายโภควินท์ ชำนาญชล ประถม 6/1 บ้านคลองกะพง
42. เด็กหญิงกิ่งทอง อานามนารถ ประถม 6/1 บ้านคลองกะพง
43. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ อานามนารถ ประถม 6/1 บ้านคลองกะพง

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑