รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
1. เด็กหญิงน้ำใส อินทิสาน ประถม 1/1 บ้านเนินดินแดง
2. เด็กหญิงพรพิมล อัดโท ประถม 1/1 บ้านเนินดินแดง
3. เด็กชายพริกไทย อินทิสาน ประถม 1/1 บ้านเนินดินแดง
4. เด็กหญิงอรกานต์ เกิดนอก อนุบาล 2/1 บ้านเนินดินแดง
5. เด็กชายแทน คำตา ประถม 2/1 บ้านเนินดินแดง
6. เด็กชายนิกชะคุณ ไพลิน ประถม 2/1 บ้านเนินดินแดง
7. เด็กหญิงไข่มุก บุตรธิแสง อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
8. เด็กหญิงคำภูเกียน ไชยะลาด อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
9. เด็กหญิงสุพัตรา บุญเต็ม อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
10. เด็กหญิงน้ำผึ้ง เททิวี อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
11. เด็กหญิงรัตนา วงปะกา อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
12. เด็กชายวีรภาพ พุทธมงคล อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
13. เด็กหญิงหญิง ไชยะสิน อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
14. เด็กชายวีรวัฒน์ รวดเร็ว อนุบาล 3/1 บ้านเนินดินแดง
15. เด็กชายวายุ สารีลักษณ์ ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
16. เด็กชายพะนา ลาลาดโอคำ ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
17. เด็กชายธนพนธ์ อิ่มมรรคผล ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
18. เด็กหญิงนัดชา สอนวิไล ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
19. เด็กหญิงจินดาหรา ภูกองไชย ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
20. เด็กชายปรวิชญ์ หทัยโชติ ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
21. เด็กหญิงนาขวัญ สิงวงศ์ษา ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
22. เด็กหญิงณัชชา สุขสมัย ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
23. เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธ์ ฮวดโพธิ์พันธุ์ ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
24. เด็กชายนัดทิว แก้วพิลา ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
25. เด็กชายย้ง จักกะพง ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
26. เด็กหญิงกอหญ้า บำรุงศิษ ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
27. เด็กหญิงใหม่ใหม่ มอน ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
28. เด็กชายญี่ปุ่น พิมมวงศ์ ประถม 3/1 บ้านเนินดินแดง
29. เด็กหญิงใบมอน - ประถม 3/2 บ้านเนินดินแดง
30. เด็กหญิงคุ้น - ประถม 3/2 บ้านเนินดินแดง
31. เด็กชายศุภลักษณ์ เจริญสุข ประถม 3/2 บ้านเนินดินแดง
32. เด็กชายพุฒิกร จิตตะจอน ประถม 4/1 บ้านเนินดินแดง
33. เด็กหญิงรุจิสดา วงศ์คะสุ่ม ประถม 4/1 บ้านเนินดินแดง
34. เด็กหญิงทัศนีย์ ห่างภัย ประถม 4/1 บ้านเนินดินแดง
35. เด็กชายธนวัฒน์ มูลภาศัย ประถม 4/1 บ้านเนินดินแดง
36. เด็กชายธนากร ฝ่ายเพีย ประถม 4/1 บ้านเนินดินแดง
37. เด็กชายโทมัส เจฟเฟอรี่ ลีล ชนะการ ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
38. เด็กชายเจ ทองมาก ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
39. เด็กหญิงประภาพรรณ หทัยโชติ ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
40. เด็กหญิงธนกร ปั้นแหยม ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
41. เด็กหญิงรินรดา ศิลป์วิทย์ ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
42. เด็กชายธรีเดช วุฒิสนิท ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
43. เด็กชายคมกริช เกษศรี ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
44. เด็กหญิงรินรดา ศิลป์วิทย์ ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
45. เด็กหญิงวันดี สายทะจัก ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
46. เด็กหญิงเมย์ สีทองคำ ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง
47. เด็กชายศุภโชค แก้วยก ประถม 6/1 บ้านเนินดินแดง

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑