รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านมาบโอน
1. เด็กหญิงวไลพร บุญเจริญ บ้านมาบโอน

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑