รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดสามผาน
1. เด็กหญิงนวพร วิไลศักดิ์ ประถม 1/1 วัดสามผาน
2. เด็กชายกิติกร จันทนุรัตน์ ประถม 1/1 วัดสามผาน
3. เด็กหญิงพิมพ์พิกา แง๋วอ๋อง อนุบาล 2/1 วัดสามผาน
4. เด็กหญิงมิน จวงจัน ประถม 2/1 วัดสามผาน
5. เด็กหญิงเย็นฤดี กุนตัน ประถม 2/1 วัดสามผาน
6. เด็กชายวนา แสงกำ่ ประถม 2/1 วัดสามผาน
7. เด็กหญิงบุญตา พรมมีไช อนุบาล 3/1 วัดสามผาน
8. เด็กหญิงนาวา พรมมีชัย อนุบาล 3/1 วัดสามผาน
9. เด็กหญิงชุติมา วงค์ผาบุตร อนุบาล 3/1 วัดสามผาน
10. เด็กชายจิรายุ วิชัย อนุบาล 3/1 วัดสามผาน
11. เด็กชายวัชรพงษ์ อินมณเทียร อนุบาล 3/1 วัดสามผาน
12. เด็กชายเรียบ จวบ อนุบาล 3/1 วัดสามผาน
13. เด็กชายพีรพัฒน์ ชาญใส ประถม 3/1 วัดสามผาน
14. เด็กชายวงศกร ชาญใส ประถม 3/1 วัดสามผาน
15. เด็กชายการัณย์ โกศล ประถม 3/1 วัดสามผาน
16. เด็กชายสิงห์ วิไช ประถม 3/1 วัดสามผาน
17. เด็กชายอภิชาติ เพ็ชรฉาระ ประถม 3/1 วัดสามผาน
18. เด็กชายธันวา อุดผ่าน ประถม 4/1 วัดสามผาน
19. เด็กชายธนกร แก้วอุดม ประถม 5/1 วัดสามผาน
20. เด็กหญิงสุชาดา จตุรัส ประถม 5/1 วัดสามผาน
21. เด็กชายกริช เกษรสิทธิ์ ประถม 5/1 วัดสามผาน
22. เด็กหญิงดารารัตน์ นิสัย ประถม 5/1 วัดสามผาน
23. เด็กหญิงขันทอง วรรณศรี ประถม 5/1 วัดสามผาน
24. เด็กหญิงปทุมพร ทับสิน ประถม 5/1 วัดสามผาน
25. เด็กหญิงจันทนา อินมณเทียร ประถม 5/1 วัดสามผาน
26. เด็กหญิงเตียง สายสมร ประถม 6/1 วัดสามผาน
27. เด็กชายศักดา อุดผ่าน ประถม 6/1 วัดสามผาน
28. เด็กชายเมธา กุนตัน มัธยม 1/1 วัดสามผาน
29. เด็กชายธีรศิลป์ พลูมี มัธยม 1/1 วัดสามผาน
30. เด็กชายคีนา โกสน มัธยม 1/1 วัดสามผาน
31. เด็กชายสุชาติ ไชยราช มัธยม 1/1 วัดสามผาน
32. เด็กชายกษิดิ์เดช ภารจำนงค์ มัธยม 2/1 วัดสามผาน
33. เด็กหญิงขวัญพิชชา อินมณเทียร มัธยม 2/1 วัดสามผาน
34. เด็กชายสิทธิเดช แซ่หว้า มัธยม 2/1 วัดสามผาน
35. เด็กหญิงวรรณพร โคเวียง มัธยม 2/1 วัดสามผาน

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑