รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14
1. เด็กชายนพชัย มาศมี ไทยรัฐวิทยา 14
2. เด็กหญิงใบเตย ศรีไพศาล ไทยรัฐวิทยา 14
3. เด็กชายแดน พรวิไล ไทยรัฐวิทยา 14
4. เด็กหญิงนก สุพานิช ไทยรัฐวิทยา 14
5. เด็กหญิงกาญจนา ชิน ไทยรัฐวิทยา 14
6. เด็กหญิงแหวน พรวิไล ไทยรัฐวิทยา 14
7. เด็กหญิงขวัญฤทัย ช่างดำ ไทยรัฐวิทยา 14
8. เด็กชายสันติภาพ เพชรภูทอง ไทยรัฐวิทยา 14
9. เด็กชายนภสินธุ์ มาศมี ไทยรัฐวิทยา 14

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑