รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดตะกาดเง้า
1. เด็กชายพีรพัฒน์ สรสุริยา วัดตะกาดเง้า
2. เด็กชายพรพล มณีรัตน์ วัดตะกาดเง้า
3. เด็กหญิงสุนิสา สิทธิบุศย์ วัดตะกาดเง้า
4. เด็กหญิงอรอุมา เย็นกระแสร์ วัดตะกาดเง้า
5. เด็กหญิงพัชญาณิน ภักดีวานิช วัดตะกาดเง้า
6. เด็กชายชัยชนะศักดิ์ ขนแข็ง วัดตะกาดเง้า

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑