รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดหนองคัน
1. เด็กชายปรเมศวร์ จันทสิธิ์ วัดหนองคัน
2. เด็กหญิงลำเพลิน ราชพิม วัดหนองคัน
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ จันทสิทธิ์ วัดหนองคัน
4. เด็กหญิงวิชุตา บุญส่ง วัดหนองคัน
5. เด็กชายพศวีร์ สมร่าง วัดหนองคัน
6. เด็กชายชัชรินทร์ เย็นสนาน วัดหนองคัน
7. เด็กชายภาคิน มีแจ้ วัดหนองคัน
8. เด็กชายศุภวิชญ์ เนตรวงศ์ วัดหนองคัน
9. เด็กชายณัฐณิกร กล่ำธัญญา วัดหนองคัน
10. เด็กหญิงมณิสรา กล่ำธัญญา วัดหนองคัน
11. เด็กชายชญานิน สะปัญญา วัดหนองคัน
12. เด็กหญิงภัคจิรา ไกรวงษ์ วัดหนองคัน

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑