รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดแขมหนู
1. เด็กชายเวสนา เยือน วัดแขมหนู
2. เด็กหญิงรัตนา - วัดแขมหนู
3. เด็กหญิงสุเทีย - วัดแขมหนู
4. เด็กชายด.ช.เทวา - วัดแขมหนู
5. เด็กหญิงพิม เตียน วัดแขมหนู

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑