รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
1. เด็กหญิงชนกานต์ ด่านเรือ อนุบาลบ้านหนองคล้า
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์ ลายงาม ประถม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์ โทณะวณิก ประถม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
4. เด็กชายนิพนธ์ ยินดีพาสุข ประถม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
5. เด็กชายนน เตียงวิไลศัก ประถม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
6. เด็กชายพน แก้วมะนีวง ประถม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
7. เด็กชายจิรายุ นุด้วง ประถม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
8. เด็กชายทัศไนย ดวงมาลา ประถม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
9. เด็กชายธนัท มีไพรสาร ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
10. เด็กชายสงกรานต์ ใหมทอง ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
11. เด็กชายธนพัฒน์ โพธิสาร ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
12. เด็กหญิงภณิดา ปิยะมาตร ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
13. เด็กหญิงพัชรินทร์ ประจงกลาง ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
14. เด็กหญิงแพรวา แก้วมณีวงศ์ ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
15. เด็กหญิงสุขสดา ทองสีเงิน ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
16. เด็กหญิงรัตนา ไชยะลาด ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
17. เด็กหญิงปาริฉัตร เว้นบาป ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
18. เด็กชายกิตติทัต ธ.น.เรือง ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
19. เด็กชายพิภพภัทร คำคนซื่อ ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
20. เด็กชายลาภิศ คำอ่อน ประถม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
21. เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์เขียว ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
22. เด็กหญิงสุจิรา สัมพันธะ ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
23. เด็กหญิงศุภมาส กายะชาติ ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
24. เด็กชายพีรพัฒณ์ บุญแต่ง ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
25. เด็กหญิงณิชานันท์ พิมพ์ทอง ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
26. เด็กหญิงวิมล แก้วสะอาด ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
27. เด็กชายราเมธ โบว์ ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
28. เด็กชายวรภัทร นาสวน ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
29. เด็กชายปฏิภาณ ผุดผาย ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
30. เด็กชายปวรุตม์ เครือศรี ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
31. เด็กชายธนพนธ์ พรมโคตร ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
32. เด็กหญิงขัน ยินดีพาสุข ประถม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
33. เด็กชายอธิฐาน ลำพูน ประถม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
34. เด็กชายสดรัตนา โตนโต๊ด ประถม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
35. เด็กชายสมชาย สุรินทร ประถม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
36. เด็กหญิงพิมชนิดา เสาดอน อนุบาล 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
37. เด็กชายเรืองยศ ลีนา ประถม 3/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
38. เด็กชายวุฒิชัย คำวิเศษ ประถม 3/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
39. เด็กหญิงสุรนุช เชื่อฟัง ประถม 3/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
40. เด็กชายจิน เอิม ประถม 3/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
41. เด็กชายพัชรพล โสดา ประถม 3/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
42. เด็กชายธนพนธ์ หม่อมรัก ประถม 3/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
43. เด็กชายวรโชติ ประสิทธิผล ประถม 3/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
44. เด็กชายนันทพงศ์ พัวกำจัด ประถม 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
45. เด็กหญิงวันวิสา รำพึงวงค์ ประถม 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
46. เด็กชายสิทธินนท์ ไวว่อง ประถม 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
47. เด็กชายยุทธนา เฝ้าถนอม ประถม 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
48. เด็กชายรองรี บุตร ประถม 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
49. เด็กหญิงนันทิศา แสงบัญฑิตร์ ประถม 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
50. เด็กชายสุทิวัส ปัญญา ประถม 3/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
51. เด็กหญิงน้ำฝน อุเทน ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
52. เด็กหญิงใส เอิม ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
53. เด็กชายคเชนทร์ ช้างสี ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
54. เด็กชายก้องพิภัส ทรงพล ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
55. เด็กชายศุภณัฐ สุขสงวน ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
56. เด็กชายณัฐดนัย อรุณพรต ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
57. เด็กหญิงอรณิชา สังข์ทอง ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
58. เด็กหญิงชิดชนก มาลัยรัตน์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
59. เด็กหญิงเกวลี ภิรมย์รื่น ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
60. เด็กหญิงชนิสรา หาญสิทธิ์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
61. เด็กชายจารุเดช ทองจันทร์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
62. เด็กชายสุรดิษ บัวนา ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
63. เด็กชายวัฒนา แตงน้อย ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
64. เด็กชายณัฐนนท์ สัจจาระมลทิน ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
65. เด็กชายธนพัตร์ ประจงกลาง ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
66. เด็กชายศิวกร ศรีบุญกิติกุล ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
67. เด็กชายพงศกร จรูญศรี ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
68. เด็กชายกิตติธัช อ่อนนนท์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
69. เด็กชายธันวา พลายเล็ก ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
70. เด็กชายกันตพงศ์ รักษายศ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
71. เด็กชายกิตตินันท์ นุ้มนุ้ย ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
72. เด็กหญิงจอมขวัญ ดุลณกิจ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
73. เด็กหญิงกฤติยา ขาวดี ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
74. เด็กหญิงมุกดา เพ็ชรสวงษ์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
75. เด็กหญิงฤทัยรัชต์ โพธิสาร ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
76. เด็กหญิงอรจิรา มาลัยรัตน์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
77. เด็กหญิงศุภากานต์ วงศ์อยู่ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
78. เด็กหญิงสุดาภรณ์ ทองมาก ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
79. เด็กหญิงณัฐธิดา คำสัตย์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
80. เด็กหญิงพิมพ์มุกดา แซ่ลี้ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
81. เด็กหญิงกันยรัตน์ ขุนจิต ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
82. เด็กหญิงนวพร เทพมาลาพันธ์ศิริ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
83. เด็กหญิงกัณญภัทร สิทธิวงษ์ ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
84. เด็กชายดีโด้ เทพบัวสี ประถม 4/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
85. เด็กชายศุภกร สิทธิวงษ์ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
86. เด็กชายฐณพัฒน์ ร่มเย็น ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
87. เด็กชายธันวา ภักดี ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
88. เด็กชายพีรพล สีไวพัด ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
89. เด็กชายภูวนัตถ์ ศรีนวลผ่อง ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
90. เด็กชายกิตติกัณฑ์ ธารใส ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
91. เด็กชายยศพัฒน์ ดวงแก้ว ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
92. เด็กหญิงอภิสรา ชาวไร่อ้อย ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
93. เด็กหญิงจารุวรรณ ทองสา ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
94. เด็กหญิงปริยากร ศรีบุญเฮือง ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
95. เด็กชายวุฒิกร ศรีคงรักษ์ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
96. เด็กชายอธิวัฒน์ ผลประสิทธิ์ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
97. เด็กชายเกศฎา สิงห์เปาว์ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
98. เด็กชายพชรดนัย จิตรภักดี ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
99. เด็กชายพชร พวงจำปา ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
100. เด็กชายรวิศวร์ สัจจวาที ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
101. เด็กชายณัฐชพล คุ้มหอม ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
102. เด็กชายธนภัทร สายทัน ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
103. เด็กชายศิวกร สิงห์มี ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
104. เด็กชายกันตพัฒน์ รักษายศ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
105. เด็กชายภัคพลพีร์ จารีวัชระ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
106. เด็กชายอภิวิชญ์ สินปรุ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
107. เด็กชายวายุ พรมจันทร์ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
108. เด็กชายกฤตภาส มีแก้วน้อย ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
109. เด็กหญิงชฎาพร อิสสะอาด ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
110. เด็กหญิงขวัญรตา เพิ่มพูลวัฒนกูล ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
111. เด็กหญิงวนิดา จันทร์ชาลี ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
112. เด็กหญิงกนกวรรณ พุทธศรี ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
113. เด็กหญิงกมลมาศ ตุ้มแสง ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
114. เด็กหญิงปนัดดา ถีระเจริญ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
115. เด็กหญิงสุพิชฌาย์ บุญขำ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
116. เด็กหญิงพรรณิภา นาคพันธ์ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
117. เด็กหญิงธนันญา มาลา ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
118. เด็กหญิงพัชราภา เกิดศรีเล็ก ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
119. เด็กหญิงชุติกาญจน์ กิมฮ้อ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
120. เด็กหญิงดวงกมล แซ่อึ๋ง ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
121. เด็กหญิงศุภานัน รำพึงพวก ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
122. เด็กหญิงเอมมิกา โกตาล ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
123. เด็กหญิงชลิตา เคหะธรรม ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
124. เด็กหญิงพลอยไพลิน เพ็ชรดี ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
125. เด็กหญิงธัญพิพล ภักดี ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
126. เด็กหญิงแนน แสงสุริเยศ ประถม 4/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
127. เด็กหญิงแพรวา คุ้มสุข ประถม 5/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
128. เด็กหญิงปาริชาติ แสนสอาด ประถม 5/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
129. เด็กชายพงศ์ศิริ ขยันหา ประถม 5/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
130. เด็กชายสะกายดาว อินมะโนธรรม ประถม 5/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
131. เด็กหญิงสุพัตรา พรมจรรย์ ประถม 6/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
132. เด็กชายจิรเมธ เวชรัมย์ ประถม 6/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
133. เด็กชายบุญญฤทธิ์ บำรุงใจ ประถม 6/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
134. เด็กชายปรเมศวร์ สายยิ้ม ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
135. เด็กหญิงพรนภัส นิ่มเจริญ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
136. เด็กหญิงนันทิตา จันทร์โชติ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
137. เด็กชายรุ่งเกียรติ แสงอรุณ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
138. เด็กชายนนทวัฒน์ เพื่อมพูน ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
139. เด็กชายพีชยะ แบบเหมาะ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
140. เด็กชายธันวา อินทร์แก้ว ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
141. เด็กหญิงเพ็ญนภา เพ็ชรสวงษ์ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
142. เด็กชายธนดล ประคอง ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
143. เด็กชายอนุทัต พินิจ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
144. เด็กหญิงพัณณิตา สิงห์พรรณา ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
145. เด็กชายเตชินท์ คำมวล ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
146. เด็กหญิงโชติกา นาคนิยม ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
147. เด็กชายกฤตภาส บำเพ็ญกิจ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
148. เด็กหญิงวรณัน ปัญญา ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
149. เด็กหญิงกรรณิการ์ บ่องเขาย้อย ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
150. เด็กหญิงกนกวรรณ จันทสิทธิ์ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
151. เด็กชายศไนส์ สิทธิ์วงศ์ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
152. เด็กชายธนพล เกิดบุญศรี ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
153. เด็กหญิงภัทรวดี ดวงจินดา ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
154. เด็กหญิงเกวลิน พงษ์โชติ ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
155. เด็กหญิงณัฐชา ชาวบน ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
156. เด็กหญิงอภิดา กลิ่นหอม ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
157. เด็กชายชลาธิป บุตราศรี ประถม 6/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
158. เด็กชายนวพล นะโมรัตน มัธยม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
159. เด็กหญิงทัตพิชา โยธี มัธยม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
160. เด็กชายณัฐวัชร ตีตรา มัธยม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
161. เด็กชายกชกร พลเยี่ยม มัธยม 1/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
162. เด็กชายธนวัฒน์ สุภศร มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
163. เด็กชายเจตนิพัทธ์ ก๊งจิตร์ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
164. เด็กชายชนชิด วิจิตรบรรจง มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
165. เด็กชายศรนรินทร์ ประสมทรัพย์ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
166. เด็กชายชัยพัฒน์ วงค์ดวง มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
167. เด็กหญิงปารถนา เตตะยศ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
168. เด็กชายรัตนพล หัตถมา มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
169. เด็กหญิงพรสวรรค์ คำวงษ์ศา มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
170. เด็กหญิงชยาน์รัตน์ จิตติยินดี มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
171. เด็กหญิงจุฑามาศ ศิรินัย มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
172. เด็กหญิงยศวดี ไกรวิจิตร์ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
173. เด็กชายสำรวย พวังสุข มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
174. เด็กชายคมกฤษณ์ บุตรชาติ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
175. เด็กชายพิชิต เคหะธรรม มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
176. เด็กชายนวพล คงคารัตน์ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
177. เด็กชายฐิติโชติ ขำรัมย์ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
178. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีคงรักษ์ มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
179. เด็กหญิงสุภัสสร ศรีสงคราม มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
180. เด็กหญิงณภัสวรรณ สมจินดา มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
181. เด็กหญิงเปมิกา ชำนาญชล มัธยม 1/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
182. เด็กหญิงแพ บัวอุไร มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
183. เด็กชายนครินทร์ หน่วงน้าว มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
184. เด็กหญิงอนุจธิดา ไก่สะแก้ว มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
185. เด็กชายประพัฒชัย โตไทยสงค์ มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
186. เด็กหญิงปภาวี อินทนิน มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
187. เด็กหญิงทิพยาภรณ์ คงกะพัน มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
188. เด็กชายรุ่งเกียรติ เขียวสีม่วง มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
189. เด็กหญิงชนกนันท์ คงศรี มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
190. เด็กชายพรชิตโชค ทองดี มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
191. เด็กชายศิวกร รักษาพล มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
192. เด็กชายนฤเบศ รำพึงวงษ์ มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
193. เด็กชายอนุพนธ์ เวชรัมย์ มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
194. เด็กชายปิยะ รำพึงวงค์ มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
195. เด็กชายถนัดชัย ศรีคงรักษ์ มัธยม 1/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
196. เด็กชายรัตนโชติ ชื่นชม มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
197. เด็กชายราเมศ พิงกุศล มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
198. เด็กชายนัน เพชรพิราพร มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
199. เด็กชายสิรภพ คงทอง มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
200. เด็กชายวัชรากร พันธุ์กุ้ย มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
201. เด็กชายมนัส ปัญญาพ่อ มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
202. เด็กหญิงกวินธิดา แก้ววิเชียร มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
203. เด็กหญิงศิริราช สุขใจ มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
204. เด็กชายกุดดี เฮง มัธยม 2/1 อนุบาลบ้านหนองคล้า
205. เด็กชายธันวา อ่อนช้อย มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
206. เด็กชายธนภัทร ภิบาลจันทร์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
207. เด็กชายวทัญญู ผุยชา มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
208. เด็กชายวรากรณ์ แก้วสะอาด มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
209. เด็กชายอรุชา พันนิล มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
210. เด็กหญิงเกสรา ขิงหอม มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
211. เด็กหญิงชนาพร ปันจิตติ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
212. เด็กหญิงธวรรณพร โนจักษ์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
213. เด็กหญิงนิรมล นึกสม มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
214. เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีวงค์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
215. เด็กหญิงชาลิสา เพชรฤทธิ์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
216. เด็กหญิงปรียาดา นาอินทร์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
217. เด็กหญิงภัทราพร นาวารัตน์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
218. เด็กหญิงธิดารัตน์ ชำนาญชล มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
219. เด็กหญิงจันทร์จิรา ไกรวิจิตร์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
220. เด็กหญิงนันทิดา ไชยกันยา มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
221. เด็กหญิงเหมือนฝัน สมสารี มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
222. เด็กชายณัฐพล ศรีสวัสดิ์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
223. เด็กชายสันติสุข สายแสง มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
224. เด็กชายธนาคิม แทนนิกร มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
225. เด็กชายพงศกร ก้อนเงิน มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
226. เด็กชายกิตติภณ ประสมจิตต์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
227. เด็กชายพีระพงษ์ น้อยม่วง มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
228. เด็กชายณัฐพล หงษ์รัตน์ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
229. เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีเพ็ง มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
230. เด็กชายสุรพันธุ์ สุดแสวง มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
231. เด็กหญิงชลธิชา สุขศาลา มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
232. เด็กหญิงองุ่น อินธิราช มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
233. เด็กหญิงสโรชา พรมนา มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
234. เด็กชายจิรโชติ เทพารส มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
235. เด็กชายชัยวัฒน์ บำรุงใจ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
236. เด็กชายเทพอมร วงศ์ญาติ มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
237. เด็กชายกฤติพงศ์ วงศ์ผาบุตร มัธยม 2/2 อนุบาลบ้านหนองคล้า
238. เด็กหญิงวศินี ป้องหมู่ มัธยม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
239. เด็กชายวสวัตติ์ ปุ้มไสว มัธยม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
240. เด็กชายนพรัตน์ ลิ้มเฮง มัธยม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
241. เด็กหญิงกันทิมา พรมษา มัธยม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า
242. เด็กหญิงสิริการ สุขสิงห์ มัธยม 2/3 อนุบาลบ้านหนองคล้า

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑