รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา
1. เด็กหญิงนันทพรธุ์ สุขสวัสดิ์ วัดทุ่งเบญจา
2. เด็กชายสรวิศ บรรเทาทุกข์ วัดทุ่งเบญจา
3. เด็กชายนพดล เทียมพร วัดทุ่งเบญจา
4. เด็กชายนัทฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์ วัดทุ่งเบญจา
5. เด็กชายสิทธิพร คอดี วัดทุ่งเบญจา
6. เด็กชายรายุ บุนเทือน วัดทุ่งเบญจา
7. เด็กหญิงเมศวราณี ไพบูลย์เกษมศรี วัดทุ่งเบญจา
8. เด็กหญิงพิมประภา เคนลำ วัดทุ่งเบญจา
9. เด็กหญิงละอองดาว เคนลำ วัดทุ่งเบญจา
10. เด็กหญิงนันทกานต์ สุขสวัสดิ์ วัดทุ่งเบญจา
11. เด็กหญิงนาง ลาย วัดทุ่งเบญจา
12. เด็กชายวัณณุวรรธน์ เสนีย์วงศ์ วัดทุ่งเบญจา
13. เด็กชายศุภอรรถ ชลหาญ วัดทุ่งเบญจา
14. เด็กหญิงสายธาร ไชยรบ วัดทุ่งเบญจา
15. เด็กหญิงศิรประภา เหมพิทักษ์ วัดทุ่งเบญจา
16. เด็กหญิงอมรรัตน์ วงษ์ใหญ่ วัดทุ่งเบญจา
17. เด็กชายภูรินทร์ สรรเจริญ วัดทุ่งเบญจา
18. เด็กชายชยพล แสงทอง วัดทุ่งเบญจา
19. เด็กชายธราทร เพชร์ก้อน วัดทุ่งเบญจา
20. เด็กหญิงพงศญา ธรรมคะนา วัดทุ่งเบญจา
21. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เมืองซ้าย วัดทุ่งเบญจา
22. เด็กหญิงฟาติมา พงษโสภา วัดทุ่งเบญจา
23. เด็กหญิงนัน เพื้อน วัดทุ่งเบญจา
24. เด็กหญิงเพ็ญนภา สุขใจ วัดทุ่งเบญจา
25. เด็กหญิงธิดารัตน์ สวยมาก วัดทุ่งเบญจา
26. เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ทองดอนแก้ว วัดทุ่งเบญจา
27. เด็กหญิงวรรณกานต์ สันติสรรเสริญ วัดทุ่งเบญจา
28. เด็กหญิงปานนภา หลงเจริญ วัดทุ่งเบญจา
29. เด็กชายตะวัน ช่อมะลิ วัดทุ่งเบญจา
30. เด็กหญิงน้ำขิง ศรีสมบูรณ์ วัดทุ่งเบญจา
31. เด็กหญิงจันทรา กุงจัน วัดทุ่งเบญจา
32. เด็กหญิงรัชมน ฝนเชย วัดทุ่งเบญจา
33. เด็กหญิงลี เอืือน วัดทุ่งเบญจา

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑