รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
1. เด็กหญิงอภิสรา นวลแก้ว บ้านสะพานเลือก
2. เด็กหญิงพีรดา แก้วชิงดวง บ้านสะพานเลือก
3. เด็กชายไชยพศ ขนันเยี่ยม บ้านสะพานเลือก
4. เด็กหญิงศรินยา แซ่แต้ บ้านสะพานเลือก
5. เด็กหญิงมาย ศรีสุราช บ้านสะพานเลือก
6. เด็กชายภราดร นันสถิต บ้านสะพานเลือก
7. เด็กหญิงนุจรี เทพบุตร บ้านสะพานเลือก
8. เด็กหญิงนุ้ย งามใจ บ้านสะพานเลือก
9. เด็กหญิงกรวรรณ สิงห์ศรี บ้านสะพานเลือก
10. เด็กหญิงอรุณี โม้สิงห์ บ้านสะพานเลือก
11. เด็กหญิงมัชฌิมา กิมฮ้อ บ้านสะพานเลือก
12. เด็กหญิงณัฏฐณิชา เซ่งปุ่น บ้านสะพานเลือก
13. เด็กชายธีรเมธ สัตย์พานิช บ้านสะพานเลือก
14. เด็กชายปกรณ์ คำภานาง บ้านสะพานเลือก
15. เด็กชายจิรภัทร เหมือนเงิน บ้านสะพานเลือก
16. เด็กหญิงพรพิมล ทัศมาลัย บ้านสะพานเลือก
17. เด็กหญิงน้ำฝน ผึ้งเล็ก บ้านสะพานเลือก
18. เด็กหญิงสุพรรษา ลาภรัมย์ บ้านสะพานเลือก
19. เด็กชายชยันตี เหมือนเงิน บ้านสะพานเลือก
20. เด็กชายสมชาย พวง บ้านสะพานเลือก
21. เด็กหญิงปภาดา เกตุอุไร บ้านสะพานเลือก
22. เด็กหญิงปณิดา เกตุอุไร บ้านสะพานเลือก
23. เด็กหญิงธมลวรรณ เชิดวิจิตร บ้านสะพานเลือก
24. เด็กชายธีรชัย เมืองงาม บ้านสะพานเลือก

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑