รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านตาเลียว
1. เด็กชายศุภกร ศิริจันทร์ บ้านตาเลียว
2. เด็กชายสิทธิชัย สุขเจริญ บ้านตาเลียว
3. เด็กชายธารารัตน์ อินทร์กล่ำ บ้านตาเลียว
4. เด็กชายจักรี แดงอุ้ย บ้านตาเลียว
5. เด็กชายอนันต์ สอนจันทร์ บ้านตาเลียว
6. เด็กหญิงรัชนก ค้าสบาย บ้านตาเลียว
7. เด็กชายวรเมษ งามสง่า บ้านตาเลียว
8. เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีสันดร บ้านตาเลียว
9. เด็กชายจวง ซอม บ้านตาเลียว
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปานทอง บ้านตาเลียว
11. เด็กหญิงวิภาวดี พวงน้อย บ้านตาเลียว
12. เด็กหญิงสุพิชญา พุ่มอ่ำ บ้านตาเลียว

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑