รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านวังปลา
1. เด็กชายอธิวัฒน์ ดวงแก้ว อนุบาล 1/1 บ้านวังปลา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ เพชรแก้ว ประถม 2/1 บ้านวังปลา
3. เด็กชายอดิเทพ ชัยลอย ประถม 3/1 บ้านวังปลา

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑