รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
1. เด็กชายณัฐกร ศรีคงรักษ์ อนุบาล 1/1 บ้านแก่งน้อย
2. เด็กชายนาคี ฮวด ประถม 1/1 บ้านแก่งน้อย
3. เด็กชายเกียรติภูมิ ชอบแก้ว ประถม 1/1 บ้านแก่งน้อย
4. เด็กชายภาคภูมิ คำแก้ว ประถม 1/1 บ้านแก่งน้อย
5. เด็กชายซีนา โล ประถม 1/1 บ้านแก่งน้อย
6. เด็กชายเล่น - ประถม 1/1 บ้านแก่งน้อย
7. เด็กหญิงปวีร์ธิดา ใจดี ประถม 1/1 บ้านแก่งน้อย
8. เด็กชายวัชรินทร์ ทองอร่าม อนุบาล 2/1 บ้านแก่งน้อย
9. เด็กชายชานนท์ สด ประถม 2/1 บ้านแก่งน้อย
10. เด็กชายณัฏฐพล คชาบาล ประถม 2/1 บ้านแก่งน้อย
11. เด็กหญิงอาทิติญา เผ่าตำรวจ อนุบาล 3/1 บ้านแก่งน้อย
12. เด็กหญิงธมลวรรณ อินสำอางค์ ประถม 3/1 บ้านแก่งน้อย
13. เด็กชายสาวุธ เวือด ประถม 3/1 บ้านแก่งน้อย
14. เด็กชายวันเฉลิม นาครัตน์ ประถม 5/1 บ้านแก่งน้อย
15. เด็กชายภูวเนตร จันมณี ประถม 6/1 บ้านแก่งน้อย
16. เด็กหญิงโสภิดา นาครัตน์ ประถม 6/1 บ้านแก่งน้อย
17. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ชำนาญแขวง ประถม 6/1 บ้านแก่งน้อย

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑