รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
1. เด็กชายต้นว่าน ไม่ปรากฏ อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
2. เด็กหญิงเกวลิน จังอินทร์ อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
3. เด็กหญิงท้องฟ้า เพียน อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
4. เด็กชายศุภวิชญ์ วงงาน อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
5. เด็กชายฐิติกร ปรุงเผ่าพันธ์ อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
6. เด็กชายภัทรกร โพธิ์เงิน อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
7. เด็กชายสมใจ อินทะวง อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
8. เด็กชายพิพัฒน์ มุลตรีบุตร อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
9. เด็กหญิงสุนิสา วันนาลา อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
10. เด็กชายจีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ อนุบาล 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
11. เด็กชายอดิศร โชติช่วง ประถม 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
12. เด็กชายธนพันธุ์ โชติช่วง อนุบาล 3/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
13. เด็กชายศิลปิน ปิติสา ประถม 4/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
14. เด็กหญิงฉันฑิตา โชติช่วง ประถม 4/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
15. เด็กชายอาลี มะเกะ ประถม 4/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
16. เด็กหญิงวิชญาดา แก้วสว่าง ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
17. เด็กหญิงแต๋ว ทิพอักษร ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
18. เด็กหญิงศิรประภา บริบาล ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
19. เด็กหญิงสุพรรณษา ทองยศ ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
20. เด็กหญิงไผ่ ทองพา ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
21. เด็กหญิงอนงค์ พนทะลิด ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
22. เด็กหญิงญามีละห์ มะเกะ ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
23. เด็กหญิงสิราวรรณ พิมพ์ทอง ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
24. เด็กชายทรงพล ศรีวิเศษ ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
25. เด็กหญิงภณิดา วงงาน ประถม 5/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
26. เด็กชายศุภวิชญ์ เกตุแก้ว ประถม 6/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
27. เด็กหญิงซัลมา มะเกะ ประถม 6/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
28. เด็กหญิงจิรนันท์ ชุมพล ประถม 6/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
29. เด็กหญิงรินรดา สร้อยสูงเนิน ประถม 6/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
30. เด็กชายเชาว์วัฒน์ ชาติวงค์ ประถม 6/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
31. เด็กหญิงอัญชัน สีอ่อน ประถม 6/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
32. เด็กหญิงเกสรา เกตุแก้ว มัธยม 1/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
33. เด็กหญิงดวงกมล ปามี มัธยม 1/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
34. เด็กชายชยากร หมั่นสมัคร มัธยม 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
35. เด็กหญิงปภัสสร ปิติสา มัธยม 2/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
36. เด็กชายธรรมรงค์ อินทร์ตา มัธยม 3/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
37. เด็กชายวรวุฒิ คงขวัญ มัธยม 3/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
38. เด็กหญิงพัชรี นาคสิน มัธยม 3/1 บ้านเขาแก้ววิทยา
39. เด็กหญิงธัญยธรณ์ นักจะเข้ มัธยม 3/1 บ้านเขาแก้ววิทยา

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑