รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดคลองขุด
1. เด็กชายรัชชนาท เก็บรัมย์ วัดคลองขุด
2. เด็กชายภูมิพัฒน์ แซ่ตัน วัดคลองขุด
3. เด็กหญิงนลัทพร สุขทั้งโลก วัดคลองขุด
4. เด็กชายรัชชานนท์ เก็บรัมย์ วัดคลองขุด
5. เด็กชายดรัสพงศ์ สิทธิบุศย์ วัดคลองขุด
6. เด็กชายกิตติธร ห้ามภัย วัดคลองขุด
7. เด็กหญิงนภัสสร มากพงษ์ วัดคลองขุด
8. เด็กหญิงพอนทิพย์ ศรีวิไลวรรณ วัดคลองขุด
9. เด็กชายกำชัย ชำนาญชล วัดคลองขุด
10. เด็กชายเดชาพล เขตคีรี วัดคลองขุด
11. เด็กชายเสฏฐวุฒิ สมทรง วัดคลองขุด
12. เด็กชายกนกพล คุ้มพวก วัดคลองขุด
13. เด็กชายมณี วิเจท วัดคลองขุด
14. เด็กชายชุติพงศ์ พานิชการ วัดคลองขุด
15. เด็กชายปิยพัทธ์ ห้ามภัย วัดคลองขุด
16. เด็กหญิงเกตน์นิภา พิมพ์เงิน วัดคลองขุด
17. เด็กชายโชคนรินทร์ แซ่ตัน วัดคลองขุด
18. เด็กหญิงสโร ช่า บู วัดคลองขุด
19. เด็กชายชยามร นาในบุญ วัดคลองขุด
20. เด็กชายพงศพัศ ชนะพูล วัดคลองขุด

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑