รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดหมูดุด
1. เด็กชายศักดา ชัยวงษ์ วัดหมูดุด
2. เด็กหญิงฟ้า กัมพูชา วัดหมูดุด
3. เด็กชายเดวิด - วัดหมูดุด
4. เด็กหญิงนภัสสร มหาพงษ์ วัดหมูดุด
5. เด็กชายอภิวัฒน์ เที่ยงดี วัดหมูดุด
6. เด็กชายภควัฒน์ แซ่โล้ว วัดหมูดุด
7. เด็กชายนที สมพาน วัดหมูดุด
8. เด็กหญิงนลินญา บำรุงใจ วัดหมูดุด
9. เด็กชายธนเดช ป้องหมู่ วัดหมูดุด

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑